Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок витрат виробництва1. Матеріальні витрати.

Вартість закуповуваного молодняку птиці:

• ціна оптова одиниці молодняку (добове курча) — 6 грн./гол.;

• вартість однієї закупівлі: 10000 х 6 = 60000 грн.;

Вартість кормів на рік:

• витрата кормів на одну голову в день (середньорічний) — 200 г;

• вартість 1 кг кормів — 0,2 грн./кг;

• річна (180 дн.) потреба в кормах (падіж 15%):

0,2 х 180 х 10000 х (1 - 0,15) = 306000 кг/рік;

• витрати на корми річні:

306,0 тонн х 200 грн./ т = 61200 грн/рік.

2. Витрати на заробітну плату:

місячний оклад одного робітника — 150 грн.;

• місячний оклад працівника апарату керування — 250 грн.;

• робітників на рік (7 чол.): 150 х 12 х 7 = 12600 грн.;

• апарата на рік (2 чол.): 250 х 12 х 2 = 6000 грн. Усього на з/п на рік: 18000 грн.

3. Витрати на паливо та енергію на рік:

витрати енергії на промивання і сушіння 1 кг сировини — 0,7 квт;

• вага сировини — 2550 кг;

• вартість 1 квт — 0,426 грн;

• витрати на електроенергію для промислових нестатків:

2550 х 0,7 х 0,426 = 761,66 грн.

4. Транспортні витрати на рік:

витрати на внутрішні транспортні перевезення — 28000 грн;

• витрати на контейнерні перевезення (Одеса-Нью-Йорк):

• контейнер 5 т. — $5000 = 28250 грн;

• тара — мішки (з тику, 30 грн. мішок; обсяг — 20 кг товару): 2550:20 х 30 = 3825 грн.;

• митні витрати (РОВ-Одеса): 432225 х 0,0015 = 648,34 грн.

Усього транспортні витрати: 60723 грн.

5. Послуги сторонніх організацій на рік: 12000 грн./рік.

6. Амортизація (5% від вартості основних фондів):

205000 грн х 0,05 = 10250 грн.

Витрати річні усього: 222935 грн.

 

5.3. Розрахунок прибутку і рентабельності

1. Обсяг обороту 942225 грн.

2. Податок з обороту 94223 грн.

3. Чистий дохід з обороту 848003 грн.

4. Витрати 222935 грн.

5. Плата по відсотках за кредит 33600 грн.

(з розрахунку 24% річних)

6. Прибуток 591468 грн.

7. Рентабельність внутрішня, частка 2,3

 

6. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ І ЗБУТУ

Збут готової продукції підприємство "АВІС" організує в міру збільшення обсягів виробництва і розширення каналів реалізації продукції.

У випадку несприятливої кон'юнктури збуту м'яса птиці (падіння прибутковості населення, різкий стрибок обсягів постачань імпортного гусячого м'яса, непрогнозована поява конкуруючих фірм) як комерційну стратегію господарство визначило для себе стратегію "цінової дискримінації" конкурентів. Такий хід у боротьбі за ринок збуту підприємство може собі дозволити шляхом зниження частки прибутку в ціні в силу значного запасу фінансової міцності бізнесу, а також можливості варіювання асортиментом продукції, що випускається.Як проектовані канали збуту м'яса птиці (попередні переговори уже проведені) намічаються такі споживачі, як АТ "Українські ковбаси" (колишній Київський м'ясокомбінат), Київський консервний завод та ін.

Будучи практично єдиним у районі спеціалізованим підприємством по промисловому вирощуванню гусей, фермерське господарство "АВІС" через мережу каналів збуту м'яса птиці, що постійно розширюється, зможуть втримати заплановану частку ринку в 13-15%, як і передбачається бізнес-планом.

Збут пухо-перової сировини високої якості підприємство планує й у постінвестиційний період здійснювати на експорт. Потреба вітчизняних промислових споживачів пухо-перової маси задовольняється нині (і прогнозується на 3-4 роки) сировиною, що поставляється птахокомбінатами, з невисокою якістю і, відповідно, за відносно низькими цінами.

За цих умов підприємство "АВІС" на 3-4 роки орієнтується на постачання своєї високоякісної пухо-перової сировини за рубіж. Ціни на цю сировину на західних ринках вище пропонованих господарством "АВІС", тому на прогнозований період збут продукції підприємства планується стійким.

 

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ

Фінансовий план підприємства складений, виходячи з графіка поетапного введення потужностей птахофабрики (50%, 75%, 100% — див. Операційний графік робіт — табл. 5.2), прийнятої черговості капітальних вкладень і розрахунків з постачальниками і підрядчиками (див. табл. 5.2), а також циклічністю виробничого процесу вирощування промислової птиці на забій (для реалізації м'яса птиці) і періодами общипування птиці для реалізації пухо-перової сировини.

Фінансовий план (див. табл. 5.3.) відображає рух грошових потоків за періодами інвестування в розрізі балансу: "Надходження" (1) — "Платежі" (2). Наростаючий підсумок балансу (5) відображає накопичення коштів підприємства для погашення банківського кредиту наприкінці другого року інвестиційного періоду і засобів другої черги розвитку і споживання наприкінці третього інвестиційного року.

Для забезпечення позитивного сальдо підприємницької діяльності необхідно пільгове кредитування (0,5 ставки НБУ), що дозволяє погасити банківський кредит через 18 місяців з моменту кредитування (8 кв. інвестиційного періоду).

Точку беззбитковості підприємство проходить наприкінці першого року підприємницької діяльності (5 кв. інвестиційного періоду), що сприятливо з погляду якнайшвидшого нагромадження засобів для повернення кредиту.

Фінансовий план

Таблиця 5.3.

Показники, тис. грн Періоди інвестування (кв.) і % освоєння потужності
1-й рік 2-й рік 3-й рік
Квартали
Потужність, % - -
НАДХОДЖЕННЯ - - - - -
Виручка - - - - - - - - -
М’ясо - - - - - - - - -
Пухо-перо - - - - - - - - -
Кредит - - - - - - - - - - -
ПЛАТЕЖІ   - 64,4 35,4 74,3 127,4 71,4 135,9 45,5 97,2 91,4
Розрахунки з постачальниками молодняку - - - - - - - - -
Розрахунки з постачальниками кормів - - - - - -
Розрахунки з підрядчиками - - - - - - - - - -
Розрахунки з постачальниками обладнання і машин - - - - - - - -
Інші платежі і податки - - 45,9 70,6 65,9 21,5 37,2 91,4
Платежі за %% - - 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 - - - -
Повернення кредиту - - - - - - - - - - -
Баланс (1-2)     +75,6 -35,4 +180,7 +88,6 -71,4 +153,0 +188,1 -45,5 +412,8 +340,6
Наростаючим підсумком     +75,6 +40,2 +220,9 +309,5 +238,1 +391,0 +579,1 +533,1 +946,5 +1287
Податок з обороту - - - - 25,5 21,6 - 38,3 32,4 - 51,0 43,2
Витрати на з/п - - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Електроенергія - - 0,5 0,5 0,9 0,9 11,5 11,8 0,5 0,5 13,0 13,0
Транспортні витрати - - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Послуги сторонніх організацій - - 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0
Амортизація - - 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 8,7 8,7
Всього по статті - - 45,9 70,6 65,9 21,5 37,2 91,4
                                               

 

Графік погашення кредитних коштів і відсотків з кредиту відображений у табл. 5.3.

 

8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ І РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ

На момент погашення кредиту (8 кв.) запас надійності підприємства складає:

391,0 : 140,0 = 2,79, що означає значну гарантію зворотності кредиту.

Комерційний ризик оцінюється імовірністю втрати оборотних коштів у прогнозованій точці беззбиткового обороту (5 кв.) і дорівнює:

74,3:22 = 0,34.

Рентабельність діяльності після виплати кредиту складає:

324,0 : 135,9 = 2,38.

Рентабельність інвестицій (12 кв.) дорівнює:

1.287,0:265=4,86.

Інвестиційний ризик на прогнозований момент погашення кредиту (8 кв.) дорівнює:

140 : (391 + 140) = 0,26.

Строк окупності кредитних коштів:

140: 180,7 = 0,77 року.

 

ВИСНОВОК

Цей бізнес-план розроблено з метою обґрунтування своєчасності і повноти повернення кредитних засобів і платежів з кредиту за рахунок прибутку від виробничої і реалізаційної діяльності підприємства — ініціатора проекту.

Позитивним фактором для кредитора є порівняна із сумою позикових коштів величина власних вкладень підприємства в цей інвестиційний проект.

За інших рівних умов, прогнозована рентабельність виду діяльності за проектом припускає стислі строки накопичення чистого прибутку, достатнього для погашення кредиту і збереження при цьому великого запасу фінансової стійкості.

 


ЗМІСТ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...