Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика основних положень статтіКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

Кафедра менеджменту

 

 

ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

з дисципліни «Менеджмент»

 

на тему:

«МОТИВАЦІЯ»

 


Виконав: студент
Косенко Дмитро Олексійович
11 групи, 3 курсу, спеціальності 6508

 

Перевірила:

Павлів О.Б.

 

Київ 2013

1. Дані про статтю №1

Баник О. Б. Сучасні проблеми мотивації праці та їх вплив на ефективну діяльність підприємств// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010, № 2, T. 2. – C. 87 – 91.

Актуальність даної статтіполягає у тому, що для успішного та конкурентноспроможного функціонування підприємства в умовах ринкової системи економіки необхідне застосування дієвих методів та механізмів мотивації праці персоналу.

Новизна поглядів автора.Автор розглядає ефективні методи стимулювання, як матеріальні, так і нематеріальні, через призму саме сучасних проблем мотивації.

Головна ідея статті —система стимулювання працівників є потужним фактором розвитку трудової активності, що впливає на ефективність роботи підприємства в цілому. Для створення ефективної системи мотиваціх керівник має знати та керуватись інтересами та потребами працівників.

Характеристика основних положень статті.

Кожному підприємству важливо мати кваліфікованих іпрофесійних працівників, адже від них залежить розвиток, функціонування та процвітання фірми. Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, покращувати виробничий процес та обслуговування клієнтів, без особливо великих матеріальних затрат з боку компанії.

Мотивація трудової діяльності – складний, відносно стійкий процес, обумовлений певнимиособистісними характеристиками людини, а також певною необхідністю задоволення її потреб та їхвідповідності зовнішнім умовам в процесі діяльності.

Кожна людина має певні потреби, задоволення яких викликає почуття самодостатності, безпеки,комфортності, індивідуальності, але щоб потреба стала реальною, її потрібно втілювати за допомогою праці, оскільки за високоякісну роботу буде відповідна заробітна плата, а за гроші можна реалізовувати мрії і задовольняти власні потреби.

Теоретична концепція П.В. Симонова, говорить, що потреби, мотивації – це тісно пов'язані між собою самостійні ланки адаптивної поведінки, які мають різні центри у головному мозку. В організмі людини об'єктивно існують потреби, які не залежать від свідомості. Мотивація – це усвідомлення цієї потреби, що призводить до формування цілей активностіВзагалі розрізняють матеріальну та нематеріальну мотивації. Матеріальне стимулювання праці задовольняє, насамперед, первинні (фізіологічні) потреби працівників, а також матеріалізовані психологічні (наприклад, дороге авто). До нематеріальних методів мотивації праці відносять: гнучкі робочі графіки, просування по службі тощо.

Дикань Н. В., має дещо іншу класифікацію: «Керівництво організації має два головних типи заохочувань {винагород): внутрішні та зовнішні. Внутрішні винагороди здобуваються у процесі виконання роботи: відчуття досягнення результату, успіху, самоповаги, зміст і значущість виконаної роботи, компетенція, кваліфікованість та ін. Дружба та спілкування, взаємодопомога в колективі є теж складовими внутрішньої винагороди. Найпростіший спосіб забезпечення внутрішніх заохочень полягає у створенні сприятливих умов роботи і конкретному формулюванні завдань.Зовнішні винагороди — все те, що пропонує працівникові організація за виконання службових обов'язків. До таких винагород належать: заробітна плата, додаткові пільги, премії та різні виплати, просування па службі, символи службового статусу та престижу тощо».

При прийомі працівника на роботу дуже важливо визначити, який вид мотивації для нього пріоритетний.

Одним з найдієвіших методів матеріальної мотивації роботи персоналу є висока заробітна плата. Наступним важливим кроком матеріальної мотивації та стимулювання праці є упровадження системи винагород та премій за певні досягнення, удосконалення виробничого процесу, підняття рейтингу компанії в очах споживачів та інше. Не менш вагомим стимулом праці з повною самовіддачею, бажанням покращити виробничий процес є система показників преміювання робітників

Також важливим видом мотивації робітників є організація підприємством соціальних вигод: надання туристичних путівок, забезпечення медичного огляду тощо.

Щоб співробітник відчував себе важливою і невід’ємною частиною компанії, необхідно привертати його та всіх співробітників до розв’язання загальних задач, адже у будь-якої людини може народитися цікава ідея, здатна принести успіх. В даній статті запропоновано такі методи стимулювання ефективної праці трудового колективу: доброзичливе ставлення до підлеглих; організація різноманітних конференцій, круглих столів, на яких начальство б спілкувалось з підлеглими; організація спільних свят, корпоративних вечорів; удосконалення організації праці.

Одним з найефективніших методів стимулювання праці є постійний діалог і контакт керівництва з персоналом, а також удосконалення організації праці.

Поєднання матеріальних та нематеріальних стимулів праці, правильне їх співвідношення є головною і невід’ємною частиною сумлінного ставлення людини до своєї роботи.

Сучасним бізнесменам, підприємцям дуже важливо створювати такі умови, в яких працівник зможе повністю відкритись, показати всі свої таланти.

Можливості практичного застосування пропозицій автора в практиці українських підприємств:Запропоновані в даній статті методи та способи мотивації праці допоможуть українськимроботодавцям створити більш ефективну систему матеріальних та нематеріальних стимулів, постійний діалог між керівництвом та підлеглими; створити такі умови, за яких працівник зможе повністю проявити свої здібності та потенціал.

2. Дані про статтю №2

Клименко М.П., Філатова О.О. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011, №2. – С. 81 – 85.

Актуальність та новизна.Сьогодні керівництво більшості вітчизняних компаній не приділяє уваги розробці стратегічної системи мотивації. Таким чином підприємства, що не мають стратегічного бачення питань мотивації управлінців та підходять до них з точки зору короткочасного вирішення, приречені до невдачі. Отож, тема є актуальною, адже розробка та впровадження системи мотивації управлінського персоналу сприяє підвищенню трудової активності та досягненню мети підприємства загалом.

Новизна поглядів авторів полягає у тому, що вони вперше комплексно розглянули систему мотивації управлінського персоналу з позиції стратегічного управління та узагальнили комплекс рекомендацій для підвищення мотивації управлінців.

Головна ідея статті — мотивація праці управлінського персоналу є органічною складовою забезпечення стійкого функціонування підприємства.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...