Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 138. Відпустки1. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту надаються такі види відпусток:

1) щорічна основна відпустка;

2) додаткова відпустка у зв'язку з навчанням;

3) творча відпустка;

4) соціальна відпустка:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткова відпустка для осіб, які мають дітей;

відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

5) відпустка за сімейними обставинами;

6) інші додаткові відпустки, передбачені законом.

2. Тривалість щорічної основної відпустки для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають на момент її надання вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів, від 10 до 15 років - 35 календарних днів, від 15 до 20 років - 40 календарних днів, 20 і більше років - 45 календарних днів.

3. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту - учасникам бойових дій та прирівняним до них особам надаються незалежно від вислуги років щорічні основні відпустки тривалістю 45 календарних днів у зручний для них час.

4. Тривалість відпусток обчислюється у календарних днях. Під час визначення тривалості щорічних основних відпусток, що надаються особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, а також соціальних відпусток, що надаються особам, які мають дітей, святкові та неробочі дні не враховуються.

5. Під час визначення тривалості відпустки не враховується час, необхідний для проїзду у межах України до місця проведення відпустки і повернення назад. Не враховується зазначений час також у разі поділу відпустки на дві частини та відкликання працівника з відпустки.

6. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу відповідного керівника чергова щорічна основна відпустка може надаватися за минулий рік у І кварталі наступного року за умови, що раніше її не було надано через виняткові обставини.

7. Щорічна основна відпустка тривалістю 40 і більше календарних днів на прохання особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту може бути поділена на дві частини за умови, що основна її частина становитиме не менш як 30 календарних днів.

8. Слухачам і курсантам навчальних закладів цивільного захисту, які навчаються за денною формою, надаються згідно з навчальними планами канікулярні відпустки тривалістю: зимова - до 14 календарних днів, літня - 30 календарних днів.

9. Літня канікулярна відпустка є основною, а зимова - додатковою. Час, необхідний для проїзду до місця проведення цих відпусток і повернення назад, не враховується.10. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, кандидатури яких затверджено для направлення на навчання чи виїзду у відрядження за межі України, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до початку навчання або виїзду за межі України.

11. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили навчальні заклади цивільного захисту і яким присвоєно перше спеціальне звання середнього начальницького складу, щорічна основна відпустка надається безпосередньо після закінчення цих навчальних закладів тривалістю 30 календарних днів, як правило, за місцем служби, до яких їх направлено для подальшого проходження служби.

12. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які перебувають у відрядженнях за межами України, дозволяється за їх бажанням об'єднати щорічну основну відпустку за два роки. Загальна тривалість об'єднаної відпустки не повинна перевищувати 90 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад.

13. У разі переміщення зазначених осіб на службі невикористана об'єднана відпустка (частина відпустки) за минулий та поточний роки надається за новим місцем служби чи посадою. У разі службової необхідності об'єднана відпустка може бути поділена на частини у межах загальної тривалості.

14. Тривалість щорічної основної відпустки у році початку служби обчислюється з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку мають право особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають право на відпустку тривалістю 10 і більше календарних днів, надається додатково час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів може бути надана за бажанням особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році.

15. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які звільняються із служби, крім осіб, які звільняються за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів, надається за їх бажанням щорічна основна відпустка з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вони мають право згідно з цим Кодексом, за кожний повний місяць служби у році звільнення. При цьому у разі, коли тривалість відпустки становить більш як 10 календарних днів, надається додатковий час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад.

16. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які звільняються із служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів, щорічна основна відпустка надається за їх бажанням у році звільнення на строк, установлений цим Кодексом.

17. Відкликання осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із щорічної основної відпустки допускається лише у разі службової необхідності керівником, який її надав. Невикористана частина відпустки надається, як правило, у поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 і більше календарних днів, особі рядового і начальницького складу служби цивільного захисту надається додатково час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад, але не далі населеного пункту, з якого її було відкликано.

18. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, допущеним до складання вступних іспитів у навчальні заклади цивільного захисту та інші навчальні заклади, надаються відпустки на строк, визначений у повідомленні навчального закладу про допуск до складання вступних іспитів, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця розташування навчального закладу і повернення назад.

19. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту надається відпустка у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежна), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

20. На осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту - жінок додатково поширюються вимоги Закону України "Про відпустки" у частині соціальних відпусток. На батьків з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які виховують дітей без матерів (матері померли або оголошені померлими, визнані недієздатними, зниклими безвісти чи позбавлені батьківських прав або у них відібрані діти без позбавлення батьківських прав), додатково поширюються вимоги Закону України "Про відпустки".

21. Відпустки для лікування у зв'язку з хворобою надаються на підставі висновку лікарсько-експертної комісії. Тривалість таких відпусток визначається характером захворювання. У цілому час безперервного перебування у звільненні від виконання службових обов'язків через тимчасову втрату працездатності у зв'язку з хворобою та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати чотирьох місяців (крім випадків, коли законодавством передбачено більший строк перебування на лікуванні). Цей строк може бути продовжено рішенням прямих начальників.

22. Час перебування на лікуванні осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту у зв'язку з одержанням ними під час виконання службових обов'язків травм, професійних захворювань та інших ушкоджень здоров'я не обмежується. На огляд лікарсько-експертної комісії зазначені особи направляються після закінчення лікування.

23. Після видання наказу про звільнення особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту з такої служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.

24. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які захворіли під час щорічної основної відпустки, така відпустка продовжується після одужання керівником, який її надавав, на кількість невикористаних днів відпустки.

25. Відпустка за сімейними обставинами може бути надана тривалістю до 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення додаткової відпустки і повернення назад.

26. Відпустка за сімейними обставинами надається у разі використання особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щорічної основної та інших додаткових відпусток. Забороняється безпідставне надання додаткових відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

27. На осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, крім тих, що визначені цим Кодексом, додатково поширюються вимоги Закону України "Про відпустки" у частині додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творча та соціальна відпустки. Інші додаткові відпустки надаються на підставах та у порядку, визначених законами.

28. Працівникам органів управління та сил цивільного захисту відпустки надаються відповідно до закону.

29. Членам добровільної пожежної охорони надаються додаткові відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю до 10 календарних днів у порядку, визначеному колективним договором, укладеним із суб'єктом господарювання, або за поданням органу місцевого самоврядування за місцем роботи члена добровільної пожежної охорони.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...