Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ВИМОГИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯМіністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу

 

 

«ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ»

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи

для студентів заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

спеціальностей 6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

 

 

Львів – 2010

З М І С Т

 

1. Загальні положення………………………………………………………...2

2. Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання

знань студентів…………………………………………………………….2

3. Література…………………………………………………………………..3

4. Додаток 1. Карта самостійної роботи студента…………………………..5

5. Додаток 2-3. Варіанти завдань до індивідуальної роботи ….………….. 6

6. Додаток 4. Зразок титульної сторінки індивідуальної роботи…...……...9

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Індивідуальна робота студента, як складова його самостійної роботи, є невід'ємною частиною навчального процесу і базою належного засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків з дисципліни. Робочою програмою дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” передбачено написання індивідуальної роботи, за яку студент максимально може отримати 22 бали, а її виконання є умовою допуску до семестрового контролю (іспиту). Всі індивідуальні завдання виконуються в письмовому вигляді на папері формату А4 і згідно з варіантом та графіком, затвердженими лектором (див. “Карту самостійної роботи студента – Додаток 1). Оформлення кожного індивідуального завдання здійснюється відповідно до сучасних вимог. Текст слід набрати на комп'ютері; допускається текст, написаний від руки, але розбірливим, чітким почерком. Зразок титульної сторінки наведено в Додатку 3. В кінці роботи слід навести перелік джерел інформації, використаних при виконанні даного індивідуального завдання.

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ВИМОГИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Обсяг роботи – 10-15друкованих сторінок. Відповідь повинна базуватися не тільки на лекційному матеріалі, але й на розгорненій інформації з першоджерел. Індивідуальна робота студента включає 2 теоретичні питання і задача. Висвітлення теоретичних питань повинно відповідати наступній структурі:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи зазначеної теми.

Розділ 2. Основний зміст теми

ВисновкиСписок використаних джерел

Додатки

 

На всі використані джерела інформації обов'язково наводяться посилання у тексті на перелік літературних джерел, одним з наведених способів:

а) зноскою в нижній частині відповідної сторінки індивідуальної роботи;

б) посиланням в кінці відповідного рядка тексту роботи на перелік літературних джерел (в квадратних дужках наводиться номер літературного джерела з переліку, наведеного в кінці індивідуальної роботи, і після коми номер сторінки – [1, С.20]).

Теми індивідуальної роботи згідно варіантів наведено в Додатку 2.

Вихідні дані до задачі по варіантах наведені в Додатку 3.

Максимальна оцінка за індивідуальну роботу – 22 бали, з яких:

l за повноту відповіді та використання сучасних концепцій і джерел інформації (крім лекційного конспекту джерел інформації має бути не менше трьох) – 20 балів.

l За оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на джерела інформації – 2 бали.

Бальна оцінказменшується:

– за невчасне виконання – на 2 бали;

– за недостатнє розкриття тем – на 1-3 бали;

– за відсутність посилань на джерела інформації – на 2 бали.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці : Навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2000. – 313 с.

2. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2004. – 440 с.

3. Воловець Я. В., Клімковський М. І. Економіка праці: Конспект лекцій з дисципліни. – Львів : ІППТ при НУ “Львівська політехніка”, 2002.

4. Горілий А.Г. Економіка ринків праці. – Тернопіль : Вид-во Карп’юка, 1998. – 158 с.

5. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є.П. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 373 с.

6. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – К. : Кондор, 2004. – 432 с.

7. Завіновська Г.Т. Економіка праці. Навчальний посібник. К : КНЕУ, 2000. – 200 с.

8. Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Черненко І.М., Атаєва О.А. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник / За ред. В.М. Ковальова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с.

9. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 224 с.

10. Петюх В.М. Ринок праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 128 с.

11. Калина А. В. Економіка праці : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : МАУП, 2004. – 272 с.

12. Остапенко Ю.М. Экономика труда : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 272 с.

13. Рофе А.И. Экономика труда : учебник / А. И. Рофе. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.

14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – режим доступу: [http://www.ukrstat.gov.ua/].

15. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України . – режим доступу:

[http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index].

16. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 (зі змінами і доповненнями). – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08.

17. Закон України “Про зайнятість населення” (1991 р., зі змінами і доповненнями).

18. Закон України “Про колективні договори і угоди” (від 01.07.1993, зі змінами і доповненнями).

19. Закон України “Про оплату праці” (1995 р., зі змінами і доповненнями).

20. Закон “України про відпустки” (від 1996 р., зі змінами і доповненнями).

21. Закон України “Про організації роботодавців” (від 24 травня 2001 р., зі змінами і доповненнями.

22. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”(1999 р., зі змінами і доповненнями).

23. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року (зі змінами і доповненнями).

24. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (1999 р., зі змінами і доповненнями).

Нормативно-правові акти з найновашими змінами і доповненнями шукайте на офіційному сайті Верховної Ради України – http://zakon.rada.gov.ua

25. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібн. – К. : ЦУЛ, 2003. – 212 с.

26. Економіка та організація виробництва : Підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678 с.

27. Васильков В. Г. Організація виробництва : Навч. Посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.

28. Давидов Г. М. Аудит : Підручник. – К. : Знання, 2004. – 511 с.

29. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 244 с.

30. Колош А.М. Мотивація персоналу: Підручник.- К. : КНЕУ, 2002.-337 с.

31. Конвенція (№ 131) про встановлення мінімальної заробітної плати. / Конвенції та рекомендації, ухвалені міжнародною організацією праці. В 2 т.: Т.2.- Женева: МБП, 1999.- С.907-910.

32. Конвенція (№ 95) про охорону заробітної плати. / Конвенції та рекомендації, ухвалені міжнародною організацією праці. В 2 т.: Т.І.-Женева: МБП, 1999.-С.486-492.

33. Конвенція МОП «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття» № 168 від 23 червня 1998 р. // Відомості Верхо­вної Ради України. - 1998.- №7.

34. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відноси­ни: Навчальний посібник.- К.: Атака, 2005. - 304 с.

35. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П., Корецький М.Х., Михайло-ва Г.О. Економіка праці і соціально-трудові відносини: На­вчальний посібник / Під ред.. проф. Є.П.Михайлова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с.

36. Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Мікрюков О.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 252 с.

37. Канюк В.М., Райковська Г.О. Нормування праці. 36. завдань і вправ: Навч. посіб. / За заг. ред. В.М.Данюка. - К: КНЕУ, 2006. - 268 с.

38. Коношенкова Т.Б., Будищева І.О. Методичні вказівки з організації потокової лінії складання виробів. НУ “ЛП”, 1996. Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу “Економіка праці”.

39. Методичні вказівки по вивченню курсу „Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів базового напряму 6.05.01 „Економіка і підприємництво” / Будіщева І.О., Пащенко І.Н., Мала Н.Т., Заяць В.Р., Гладун Т.М. – Львів, Видавничий відділ ІППТ при НУ „Львівська політехніка”, 2004. – 80 с.

 

 

Карта самостійної роботи студента

дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

спеціальностей: 6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

 

Форма навчання - заочна

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...