Главная Обратная связь

Дисциплины:


За матеріалами конференції буде опублікований збірник наукових працьІмені Віктора Ужченка

„ОБРАЗНЕ СЛОВО ЛУГАНЩИНИ”

Напрями роботи конференції:

Філологічна й методична спадщина видатного українського фразеолога В. Ужченка.

Ø Діалектна фразеологія В. Ужченка.

Ø Фразеографія В. Ужченка.

Ø Навчально-методичний доробок В.Ужченка.

Східноукраїнська лексика й фразеологія та луганська фразеологічна школа.

Ø Фразеологія одного з населених пунктів Луганщини (наприклад: „Фразеологія с. Вівчарове Троїцького району”).

Ø Лексика одного з населених пунктів Луганщини (наприклад: „Лексика с. Вівчарове Троїцького району”).

Ø Народна етимологія образних виразів.

Символіка й обрядовість українських фразеологізмів.

Ø Весільні обряди на Луганщині і їх відбиття у фразеології (пропивати молоду, забивати кіл тощо).

Ø Символіка весільних обрядів і їх відбиття у фразеології (заводити за стіл).

Ø Коли обсипають молодих і що означає цей обряд?

Образні новотвори сучасного мовлення.

Ø Образні засоби (епітети, порівняння, фразеологізми, метафори тощо) у творах письменників рідного краю.

Ø Нові образні мовні засоби сучасного мовлення Луганщини.

Ø Образні засоби творів моїх учнів.

Ø Молодіжний жаргон − добро чи зло?

Ø Науково-технічний прогрес та образні засоби мовлення.

Образне слово на уроках мови та літератури.

Ø З досвіду роботи: фразеологічна й фразеографічна робота на уроках української мови.

Ø Методика вивчення мовних образних засобів на уроках мови, літератури, під час позакласних заходів.

6. Аналіз образного слова в науково-дослідницькій та навчальній роботі студентів-філологів.

Ø Інші теми (мовознавчі, літературознавчі, дидактичні тощо).

Просимо надсилати тези доповідей, представлені в електронному та друкованому вигляді обсягом не більше 2 сторінок формату А-5 через 1 інтервал. Тези подаються в одному примірникові з додатком диска CD-RW або DVD-RW. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*.doc), шрифтом № 11 (Times New Roman) на папері А-5; усі поля − 2 см. Абзацний відступ – 1,0 см. Приклади подавати курсивом. У тексті статті біля прізвищ указується лише один ініціал. Олівцем позначити нумерацію сторінок.

Супровідні документи – відомості про автора (подаються після тексту статті окремою сторінкою).

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові  
Тема доповіді  
Місце роботи / навчання  
Посада  
Науковий ступінь та вчене звання  
Для студентів – науковий керівник  
Домашня адреса  
Контактний телефон  

За матеріалами конференції буде опублікований збірник наукових праць.Конференція відбудеться в травні 2015 року.

Зразок оформлення тез:

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ЛУГАНЩИНИ

Ірина Басараб (Лисичанська загальноосвітня школа № 10, учитель)

або

Дар’я Головач (ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, студентка)

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К.

Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом (відступом), номери джерел – крапкою з комою, наприклад: [5], [8, 35], [6; 7; 5]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

Приклади подаються курсивом. Лапки в тексті друкуються за зразком: „ … ”. У тексті статті біля прізвищ указується лише один ініціал. Зверніть увагу на розрізнення дефіса й тире: тире – , дефіс - .

Список використаних джерел повинен бути оформлений за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26 – 30). Джерела подаються в алфавітному порядку, наприклад:

Література

1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. – К. : Вид. дім „Academia”, 1991. – 254 c.; 2. Власенко Л. А. Фахова українська мова : навч. посіб. / Власенко Л. А., Дубічинський В. В., Кримець О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2008. − 272 с.; 3. Горошкіна О. М. Художнє слово Володимира Сосюри на уроках української мови // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 110-ої річниці з дня народження В.Сосюри (30 січня 2008 року) / О. М. Горошкіна // Луганськ : СПД Рєзніков В. С. – 2008. – С. 43 – 45; 4. Должикова Т. І. Лінгвостилістична інтерпретація мови сучасного українського роману / Т. І. Должикова // Лінгвістика : зб. наук. праць. – 2011. – № 3 (24). – С. 112 – 116; 5. Культура української мови : довідник / [Єрмоленко С. Я., Дзюбишина-Мельник Н. Я., Ленець К. В. та ін.] ; за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – 304 с.; 6. Клєщова О. Є. Публіцистичний стиль та його жанри й різновиди / О. Є. Клєщова // Материалы по русско-славянскому языкознанию : междунар. сб. науч. трудов. – Вып. 26. – Воронеж, 2003. – С. 175 – 181; 7. Шутова Л. І. Семантико-стилістична характеристика епітета в поезії В. Сосюри / Л. І. Шутова // Вісник ЛДПУ ім. Тараса Шевченка : наук. збірник. – 1998. – № 9. – С. 196 – 200.

Контактні телефони:

Карлова Надія Миколаївна, тел. моб.050-27-23-400,

електронна адреса – nadin2007-07@mail.ru.

Учителі, викладачі коледжів, ВНЗ можуть друкуватися самостійно. Студенти, магістранти можуть подавати статті без викладача-співавтора, але обов’язково вказують ім’я наукового керівника і його вчений ступінь.

Один автор не повинен мати більше 3-х статей (індивідуальних чи в співавторстві).


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...