Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оформлення графічного матеріалуРекомендації щодо оформлення роботи

Загальні вимоги до оформлення рукопису. Текст рукопису роздруковується на принтері на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Друкують текст, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не менше 20 мм; правий — не менше 10 мм; верхній — не менше 20 мм; нижній — не менше 20 мм.

У разі використання текстового редактора Word слід закладати такі параметри:

· тип шрифту — Times New Roman;

· розмір шрифту — 14;

· міжрядковий інтервал — 1,5.

· вирівнювання тексту по ширині

 

Шрифт друку має бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка — чорного кольору середньої жирності. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватися до щільності основного зображення.

Текст основної частини поділяють на розділи, а у разі необхідності — й на підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту, заголовки підрозділів — маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Переноси слів у заголовках не дозволяються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою.

Кожну структурну частину починають з нової сторінки. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту, підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи номера. Наступні сторінки нумерують внизу сторінки по центру без крапки в кінці.

Оформлення таблиць

Таблиця_________

номер таблиці

__________________________

назва таблиці

Шапка         Заголовки граф
                Підзаголовки граф
              Рядки
              (горизонтальні рядки)
             
Боковик (графа для заголовків рядків) Графи (колонки)  
                 

Таблиці нумеруються арабськими цифрами. На всі таблиці в тексті мають бути посилання: друкується слово «Таблиця» та зазначається її номер.Заголовки граф і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф — з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставляться.

Таблицю залежно від розміру розміщують під текстом, у якому вперше на неї посилаються, або на наступній сторінці.

Допускається розміщувати таблиці вздовж довгого боку аркуша паперу.

Якщо таблиця переноситься на наступні сторінки, нижню горизонтальну лінію не проводять; на наступних сторінках друкують «Продовження таблиці» («Закінчення таблиці») та її номер, проставляють номери граф відповідно до першої частини таблиці.

Оформлення графічного матеріалу

Схеми, графіки, діаграми і т. ін. розташовують після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці.

Таблиці, що доповнюють графічний матеріал, розміщують після нього.

Графічний матеріал нумерується арабськими цифрами наскрізно по тексту звіту за виключенням додатків і супроводжується підписом, наприклад:

Рис. 1.

Оформлення формул

Формули нумеруються арабськими цифрами наскрізно по тексту звіту за виключенням додатків.

Номер формули друкується в круглих дужках на рівні формули праворуч.

У формулі як символи фізичних одиниць слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, наводяться під формулою.

Пояснення кожного символу слід наводити з нового рядка в тій послідовності, в якій їх наведено у формулі. Перший рядок пояснення починається зі слова «де».

Посилання у тексті на формули (їх порядкові номери) подають у дужках, наприклад: у формулі (3.1).

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...