Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семестровий контрольСеместровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Семестровий екзамен - це форма оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої дисципліни, що проводиться як контрольний захід у формі тестування, складеними за навчальною програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми дисципліни та ін.

Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів поточних оцінок протягом семестру та виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо).

Семестровий диференційований залік планується при відсутності екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студента. Семестрові диференційовані заліки складаються студентами до початку екзаменаційної сесії, що передбачена навчальним планом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом та робочою навчальною програмою на семестр з цієї навчальної дисципліни.

Диференційований залік виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. У випадку, якщо студент отримав оцінку «незадовільно» або «неприйнятно», а також, якщо має бажання покращити свій результат, то він зобов'язаний складати залік у формі комп'ютерного тестування.

Екзамени складаються студентом в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, проводяться Університетом у тестовій формі.

Університет може встановлювати студенту індивідуальні терміни складання екзаменів, наприклад, у зв'язку з хворобою студента під час екзаменаційної сесії, відсутності студента в університеті під час сесії з ініціативи університету, за заявою студента про дострокове складання екзамену тощо.

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються університетом до початку наступного семестру.

8.2. Порядок проведення семестрових екзаменів.

Семестрові екзамени проводяться одночасно, як правило, для однієї академічної груп у тестовій формі за розкладом, що доводиться до відома студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії.Екзамен проводиться за тестовими завданнями, які складаються кафедрами і повинні чітко відповідати навчальній та робочій навчальній програмі дисципліни.

Екзамени проводяться екзаменаційною комісією, до складу якої входить лектор і викладачі, що ведуть семінарські (практичні, лабораторні) чи контактні заняття з відповідної дисципліни.

Зміна місця після одержання тестового завдання забороняється.

Після завершення організаційного етапу екзаменатор потоку оголошує час початку і закінчення екзамену. Після цього виходити студентам з аудиторії забороняється. Тривалість екзамену визначається кафедрою.

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно бути винятково самостійним. За використання заборонених додаткових джерел і засобів зв’язку чи підказок студент знімається з екзамену з виставленням оцінки «0» балів.

Результати перевірки фіксуються екзаменатором в екзаменаційній відомості. У разі одержання позитивної оцінки бали заносяться до залікової книжки студента. Оголошення результатів екзамену студента з оцінками здійснюється на наступний день після проведення екзамену. Інші організаційні питання пов’язані з проведенням екзамену вирішує екзаменатор.

Апеляція щодо результатів підсумкового контролю знань студентів

складова організаційного забезпечення навчального процесу, яка проводиться для

визначення об’єктивності виставленої оцінки.

Головне завдання апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань студентів, уникнення непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку і реального забезпечення законних прав та інтересів особи, що навчається.

8.3. Оцінювання знань.

Результати складання екзаменів і заліків оцінюються за шкалою ЄКТС, національною шкалою, 100 бальною шкалою і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, індивідуальний навчальний план.

Довідник користувача ЄКТС дає можливість користуватись будь-якою шкалою оцінювання, проте доцільним є врахування раніше накопиченого досвіду.

В університеті використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки - «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», негативні оцінки - «незадовільно», «неприйнятно».

Розширена шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок, залікових оцінок (усі заліки —диференційовані), захистів звітів з практики, захистів курсових та кваліфікаційних робіт тощо. Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, залікових книжок (індивідуальних навчальних планів) студентів та іншої академічної документації.

Шкала ЄКТС Шкала в балах Національна шкала
А 90 –100 відмінно
В 80–89 дуже добре
С 65–79 добре
D 55–64 задовільно
Е 50–54 достатньо
FX 35–49 незадовільно
F 1–34 неприйнятно


У разі отримання оцінки «незадовільно» студент має право на два перескладання: викладачу та комісії у складі не менше трьох науково-педагогічних працівників, яка створюється деканом факультету. Замість перескладання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни, проходження практики чи виконання курсової роботи в наступному навчальному періоді.

У разі отримання оцінки «неприйнятно» студент також зобов’язаний повторно вивчити дисципліну, пройти практику чи виконати курсову роботу в наступному навчальному періоді.

Повторне вивчення дисциплін.Повторне вивчення дисциплін, проходження практики та виконання курсових робіт планується за рахунок власного часу і коштів студента за додатковою угодою. При повторному вивченні відповідний навчальний компонент відноситься до індивідуального навчального плану наступного навчального періоду.

Повторне вивчення вибіркової дисципліни може бути замінено вивченням іншої вибіркової дисципліни відповідного циклу та обсягу.

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Студенти, які за підсумками семестрового контролю мають академічну заборгованість (складені з оцінкою «незадовільно» або не складені диференційовані заліки та екзамени, захищені з оцінкою «незадовільно» або не захищені курсові роботи (проекти) допускаються до її ліквідації в порядку та впродовж термінів, що визначає університет.

Повторне навчання з поважної причини. Підставою для надання студентам права на повторне навчання може бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо).

Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором Університету за поданням декана факультету до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість впродовж встановлених університетом термінів, відповідно до статті 46 Закону України «Про вищу освіту» відраховуються з університету за невиконання навчального плану.

9. Атестація здобувачів вищої освіти

Атестація студента– це встановлення відповідності засвоєних здобувачами

вищої освіти рівня й обсягу знань, умінь, інших компетентностей до вимог стандартів вищої освіти.

В Університеті атестація студентів на бакалаврському рівні вищої освіти

проводиться у формі екзаменів з нормативних дисциплін циклу професійної підготовки в обсязі діючих робочих навчальних програм і (або) дипломної роботи; на магістерському рівні вищої освіти – у формі захисту магістерської дипломної роботи (проекту).

Форми атестації студента зазначаються в освітньо-професійних (освітньо-наукових) програмах, навчальних планах та робочих навчальних планах.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Студенти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об'єднань.

Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Порядок створення екзаменаційної комісії, її склад та функції, порядок і розклад роботи, форми звітності визначаються Положенням про про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Приватному вищому навчальному закладі Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького, затвердженим Вченою радою університету 29 січня 2015 року.

10. Трансфер кредитів

Встановлення кредитів студентам зі складових навчального плану (навчальних дисциплін, практик, курсових та кваліфікаційних робіт) здійснюється на підставі отримання позитивних оцінок підсумкового контролю. Встановлення кредитів студентам здійснюється в повному обсязі відповідно до кредитів, встановлених навчальній складовій і лише після повного їх виконання.

Встановлення студентам кредитів в цілому, за навчальним планом, або циклу дисциплін здійснюється на підставі встановлених кредитів усім його навчальним складовим.

Трансфер кредитів може здійснюватись у порядку перезарахування кредитів, які були встановлені студентам під час навчання на інших освітніх програмах, та можливого визнання результатів неофіційного та неформального навчання.

Перезарахування кредитів, які були встановлені під час навчання на інших освітніх програмах, здійснюється за рішенням ректора університету на підставі документів про раніше здобуту освіту (додаток до диплома, академічна довідка, свідоцтво про підвищення кваліфікації), витягу із навчальної картки, у разі одночасного навчання за декількома програмами або академічної довідки ЄКТС.

Університет інформує Міністерство освіти і науки України про всі випадки трансферу кредитів у випадку визнання результатів неофіційного та неформального навчання в обсязі понад 30 кредитів.

11. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу

До складу навчально-методичних документів Університету входить:

– навчально-методичний комплекс спеціальності;

– стандартизований пакет методичного забезпечення з кожної дисципліни.

Навчально-методичний комплекс кожної спеціальності включає:

– освітню (освітньо-професійну чи освітньо-наукову) програму;

– засоби діагностики якості вищої освіти;

– навчальний план;

– робочий навчальний план;

– робочі навчальні програми з усіх нормативних наук і вибіркових дисциплін;

– програми навчальної, виробничої, переддипломної практик;

– наукова, навчальна і навчально-методична література;

– інструктивно-методичні матеріали до лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять і контактних занять;

– індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з

дисциплін;

– контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

– контрольні роботи з дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

– методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів);

– інші матеріали, які визначає Науково-методична рада, кафедра, викладач.

Стандартизований пакет методичного забезпеченняз кожної дисципліни розробляється викладачами кафедри і включає:

– навчальну програму;

– робочу навчальну програму дисципліни;

– підручники і навчальні посібники;

– інші навчально-методичні видання, включаючи практикуми, тренінги,

збірники кейсів;

– конспекти лекцій з дисципліни;

– комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з

дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;

– методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань / навчально-методичні матеріали до

дисциплін магістерських програм;

– екзаменаційні білети;

– інші матеріали.

Складовими Робочої програми дисципліни є:

- опис дисципліни;

- заплановані результати навчання;

- програма дисципліни;

- структура (тематичний план) дисципліни;

- теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, самостійної роботи;

- індивідуальні завдання;

- методи контролю;

- схема нарахування балів з дисципліни;

- рекомендована література (основна, допоміжна);

- інформаційні ресурси в мережі Інтернет.

Складовими Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни є:

- навчальний контент (конспект або короткий чи опорний конспект, або розширений план лекцій);

- плани практичних (семінарських) занять;

- завдання для лабораторних робіт;

- завдання для самостійної роботи студентів;

- набір питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів;

- завдання комплексної контрольної роботи для післяатестаційної діагностики набутих знань і вмінь з дисципліни.

12. Документи про вищу освіту, які може видавати університет

Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію.

Встановлюються такі види документів про вищу освіту за відповідними ступенями:

- диплом бакалавра;

- диплом магістра;

- диплом доктора філософії;

- диплом доктора наук.

У дипломі бакалавра, магістра зазначаються назва університету, а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію, та в певних випадках – професійну кваліфікацію.

У дипломі доктора філософії, доктора наук зазначаються назва університету, а також назва кваліфікації, що складається з інформації про здобутий особою науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність.

У назві кваліфікації зазначаються ступінь доктора філософії та галузь знань. У разі, якщо дисертаційне дослідження виконано в суміжних галузях знань, ступені доктора філософії і доктора наук присуджуються у провідній галузі із зазначенням міжгалузевого характеру роботи.

Невід’ємною частиною диплома бакалавра і магістра, доктора філософії є додаток до диплома європейського зразка. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки й здобуту кількість кредитів ЄКТС. Додаток до диплома європейського зразка додатково містить структуровану інформацію про завершене навчання та відомості про національну систему вищої освіти України.

Протягом перехідного періоду, встановленого Законом України «Про вищу освіту», Університетом та Коледжем Університету видаються відповідно також наступні види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- диплом спеціаліста;

- диплом молодшого спеціаліста.

За усіма акредитованими в університеті освітніми програмами видаються документи про вищу освіту державного зразка. За неакредитованими освітніми програмами університет видає власні документи про вищу освіту в порядку та за зразком, що визначені вченою радою.

Студенту, який отримав за національною шкалою підсумкові оцінки «відмінно» не менше як 75 % з усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань навчального плану, а з решти – оцінки «добре», та за результатами усіх атестацій, передбачених навчальним планом, отримав оцінки «відмінно», видається документ про вищу освіту з відзнакою.

У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між вищими навчальними закладами, у тому числі іноземними, освітніми програмами університет має право виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним спільним рішенням вчених рад цих університетів.

У разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями (спеціалізаціями) університет має право виготовляти та видавати подвійний диплом за зразком, визначеним вченою радою.

Інформація про видані дипломи вноситься університетом до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

13. Робочий час науково-педагогічних працівників

Робочий час науково-педагогічного працівника університету регламентується статтею 56 Закону України «Про вищу освіту» та Кодексом Законів про працю України.

Робочий час науково-педагогічних працівників університету становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов'язків.

Планування та облік навчальної роботи викладачів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 450 від 07.08.2002 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

Графік робочого часу науково-педагогічного працівника визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими його індивідуальним робочим планом. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому університетом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання.

Зміни в обов'язковому навчальному навантажені та в інших видах трудових обов'язків науково-педагогічного працівника вносяться в його індивідуальний робочий план.

Науково-педагогічний працівник зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

14. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

На виконання статті 16 Закону України «Про вищу освіту» система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення в університеті таких процедур і заходів:

14.1 Політика закладу та процедури забезпечення якості

Головна мета Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького – підготовка висококваліфікованих, сучасних, компетентних фахівців, орієнтованих на успіх в житті, здатних позитивно впливати на українське суспільство та реалізовуватися в національному та європейському просторі.

Запровадження довгострокової стратегії розвитку вищого навчального закладу (в світлі реформ системи освіти) здійснюється в рамках моделі підготовки конкурентноздатного фахівця за наступними основними блоками (модулями), які мають тісний органічний взаємозв’язок (рис.1). Вони забезпечують істотний синергетичний вплив на очікувані результати діяльності майбутніх фахівців у відповідності з метою стратегії.

Рис. 1. Модель підготовки конкурентноздатного фахівця в рамках стратегії розвитку вищого навчального закладу
Політика університету і процедури забезпечення якості освіти окреслені в Концепції та Перспективному плані розвитку Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького на 2012-2017 рр. і реалізуються згідно «Заходів на покращення якості знань», затверджених Вченою радою університету та настанов з якості відповідно до серії міжнародних стандартів ДСТУ ІSО 9000 ЕN 17025 через:

- покращення контингенту студентів;

- покращення якісного складу викладацьких кадрів, впровадження нових

- методів і технологій навчання;

- посилення фундаментальної та практичної підготовки;

- інтеграцію навчального, наукового та інноваційного процесів, що відповідають вимогам статусу університету.

14.2 Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Моніторинг і розробку нових навчальних планів в Університеті здійснює навчально-методичний відділ, керуючись Законом України «Про вищу освіту», рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо порядку підготовки навчальних планів підготовки фахівців за ОКР «бакалавр», «магістр» , а також «Методичними рекомендаціями щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» .

Навчально-методичний відділ здійснює перевірку проектів навчальних планів на відповідність державним і галузевим стандартам вищої освіти, наказам МОН України, ухвалам Вченої ради університету та іншим чинним нормативним документам і подає його на затвердження ректору університету.

14.3 Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Згідно Закону України «Про вищу освіту» Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування своїх працівників один раз на п’ять років. План підвищення кваліфікації на кожен календарний рік, а також результати підвищення кваліфікації та стажування за попередній календарний рік затверджуються на засіданні Вченої ради Університету. Рішення Вченої ради вводиться у дію наказом.

На даний час в Університеті діє «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького», яке розроблене на основі відповідного положення, затвердженого наказом МОН України від 24.01.2013 року №48.

Крім того, в Університеті проводиться підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького у формі короткострокового навчання (72 год.) на базі науково-дослідного інституту Університету згідно затверджених програм.

14.4 Оцінювання студентів

Система оцінювання знань та визначення рейтингу студентів, яка функціонує в Університеті стимулює систематичну та самостійну роботу студентів денної форми навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, підвищення якості знань та об'єктивності їхньої оцінки, запровадження конкурентних засад між студентами у навчанні, спонукає їх до активного, свідомого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їхніх творчих здібностей.

Діюче положення про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи (схвалено та затверджено Науково-методично Радою 30 вересня 2011 року, протокол № 2) розроблене на підставі Наказу МОН України «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» від 26.02.2010 р. № 1/9 – 119 з метою вдосконалення чинної системи контролю якості знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог. Воно чинне для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр».

Крім того, в Університеті з метою перевірки залишкових знань студентів щорічно проводяться в непарному семестрі комплексні контрольні роботи. Порядок організації та проведення ККР визначено Положенням про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін від 25 вересня 2013 року.

 

14.5 Навчальні ресурси та підтримка студентів

Навчальні ресурси Університету сформовано відповідно до Ліцензійних умов у сфері вищої освіти. Університет забезпечений необхідними ресурсами для організації освітнього процесу, а зокрема, по кожній навчальній дисципліні розроблено навчальну програму, робочу навчальну програму, навчально-методичні комплекси для денної форми навчання та навчально-методичні комплекси для заочної форми навчання. Вони є легкодоступні в електронному вигляді, знаходяться на відвідних СД-дисках на кафедрах університету, бібліотеці.

14.6 Інформаційні ресурси.

Діюча на даний час в Університеті інформаційна система управління освітнім процесом включає:

- функціонування університетської локальної комп’ютерної мережі, яка забезпечує оперативний збір інформації щодо відвідування та показників успішності студентів, а також можливість безлімітного доступу до інформаційних ресурсів глобальної мережі Internet;

- інформаційну базу електронних підручників, посібників, наукових статей у бібліотеці Університету за відповідним спрямуванням, а також електронну базу законодавчих документів;

- функціонування інформаційного WEB-сайту Університету;

- доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ректор А.І. Луцький

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...