Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пайдалы қазба қорлары мен аршыма көлемдерін есептеу 5 страницаg- еркін түсу үдеуі, м/с2;

gр- локомотивтің есептелінетін массасының коэффициенті, электровоздар үшін, gр=1(1, 247-бет);

w¢о және wо- локомотивтердің және вагондардың жүруіне толық меншікті кедергісі, Н/т ;

iр- жетекші енкіштің шамасы, ‰; iр=35‰ - деп қабылдау (1, 246-бет);

кв- вагонның толық массасының коэффициенті, кв=1+Кт=1+0,45=1,45;

кт- таза коэффициенті (думпкар вс-105 түрлеріне =0,45).

Думпкардың шанағының сыйымдылығы экскаватор ЭКГ-8И-дің шөмішінің сыйымдылынан 4-6 рет көп болуы керек. Сонда оның шанағының сыйымдылығы 32-48 м3 болуы тиімі. Думпкардың 2ВС- 105 түрін қабылдау (1, 499-бет).

 

Думпкар 2ВС-105- тің техникалық сипаттамасы.

Жүк көтергіштігі -105т

Шанақ сыйымдылығы -48,5м3

Тараның массасы -48т

Тарасының коэффициенті -0.45

Осьтер саны - 6

Оське түсетін салмақ - 25 кН

Думпкардың автоматты жалғанатын өсі бойынша ұзындығы -14900мм

Думпкардың биіктігі - 3240

 

Жоғарғы формулаға сандық шамаларды қойған кезде;

т.

Поездағы думпкарлар саны: .

Поезда 5 думпкар - деп қабылдаймыз, сонда оның пайдалы массасы т болады.

 


Жобалау үшін берілген мәндер

Кесте 1

Нұсқа Пайдалы қазбалар Покрывающие(жауып-жаткан) жыныстар Сыйымды жыныстар Қазу шарты
Атауы Кеннің гори-зон-таль қалың-дығы, (м) Құлау бұрышы, (град) Кеннің созыл-ымдыл-ық бойын-ша ұзын-дығы, (м) Атауы Мо-щн, по-крыв, тол-щи, (м) Атауы Физико-механикалық қасиеті Құрыл-ымдық блоктың өлшемі, м Жыныстың ылғалдану дәрежесі
σсж, МПа σсдв, МПа σраст, МПа γ, кг/м3
1. Құм 3 000 Мартит 44,0 Роговик 9,78 - - 1,2 азылғалды
2. Тығыз және ылғалды құм алевролит 56,0 Көмір 140,0 42,0 20,5 0,8 ылғал
3. Борпылдақ балшық 2 900 магнеттер 42,0 Туфқұмдар 118,0 27,0 11,0 0,8 құрғақ
4. Лесс 3 400 құм 36,0   113,5 18,0 8,5 1,3 Суға дұрыс
5. Мел, сілтілі мергель алу 1 860 балшық 18,0 Аргилит 42,5 11,0 5,1 0,7 құрғақ
6. Гипс 1 500 сланецтер 24,0 Фосфорит 30,0 10,0 7,0 0,3 азылғалданған
7. Ұлулы-әктас 3 400 құмтас 36,0 Кварцит 113,5 18,0 8,5 1,3, Ағынсыз су
8. Жарықшақталған тығыз туфтар, ауыр пемза 4 300 саздар 16,0 Теміркварцит 134,0 34,0 16,0 1,3 ылғал

 1-кестенің жалғасы

9. Конгломерат, әктасты және балшықты цементтегі брекчия 3 200 боксит 35,0 Құмтас 52,0 16,0 7,0 1,5 өте ылғал
10. Балшықты цементтегі құмтас, балшықты сланец, слюдалы мергель никель 12,0 роговик 222,0 42,0 25,0 2,1 Құрғақ
11. Гранит, гранодиорит сланецттер 22,0 Мысты сульфид 187,0 2,0 12,0 0,9 құрғақ
12. Базальт, диабаз, андезит, габбро Құмтастар 32,0 Мыс руд. 185,0 28,0 12,0 1,3 Азылғалданған
13. Кварцит Құмтас опокы 36,0 әктас 113,5 18,0 8,5 1,3 Ақпайтын сулар
14. Порфирит әктас 16,0 полиметал 180,0 46,0 18,0 0,8 Азылғалданады

 


ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТЕР ТІЗІМІ

 

Негізгі әдебиеттер:

1. Ш.Әбдіраманов. Кен жұмыстарының технологиясының негіздері. - Алматы, 1990. Б.1-98.

2. Т.Қалыбеков, А. Бегалинов, М.Н. Сандибеков. Ашық тау-кен жұмыстарының процестері, шифер: 622.271(075) Қ30 - Алматы-1997ж; Б. 1-165.

3. Т.Қалыбеков, А. Бегалинов, Е.С. Зұлқарнаев, М.Н. Сандибеков. Кенді ашық тәсілдермен қазу технологиясы. - Алматы, 1999. 170 б.

4. Некрасовский Я.Я., Колоколов О.В. Основы технологии горного производства. М: «Недра», 1982.

5. Брюховецкий О.С., Бунин Н.В., Ковалев И.А. Технология и комплексная механизация разработки месторождений полезных ископаемых. Учебник для Вузов. М: «Недра», 1989.

6. Буктуков Н.С. Технология открытой разработки глубоких горизонтов. Наука, А-А, 1991г.

 

Қосымша әдебиеттер:

1. Ракишев Б.Р. Системы и технологии открытой разработки. – Алматы: НИЦ «Ғылым», 2003. с.1-328.

2. Открытые горные работы. Справочник. М: Горное бюро, 1994.

3. Килечков А.П. Технология горного производства. М: «Недра», 1979.

4. Ракишев Б.Р., Софрыгин В.П. Задачи по процессам открытых горных работ. Учебное пособие. Алматы, КазНТУ, 1999.

5. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Алматы 2000 ж. «Рауан» баспасы, 285 бет.

 


МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе ......................................................................................................
1. Карьердің параметрін анықтау .......................................
2. Бұрғылау жұмыстарының шама-шарттарын анықтау...................
3. Аттыру жұмыстарының шама-шарттарын анықтау.......................
4. Аттыру жұмыстарының шама-шарттарын анықтау........................
5. Кеніштің жылдық өнімділігін анықтау............................................
6. Тау жыныстарының бұрғылауға қиындығын (қарсыласудың) салыстырма жалпы көрсеткішін анықтау. Бұрғылау тәсілін таңдау. Бұрғылау станоктардың өнімділігін есептеу ....................    
7. Жарылғыш заттардың эталонды және жобалық меншікті шығынын табу және тау жыныстарын жарылғыштық бойынша бағалау.................................................................................................    
8. Ұңғылық зарядтардың орналасу параметрлерін есептеу, олардың массасын табу , ұңғының 1-метр ұзындығынан тау жыныстары қоспаларының (тау–кен қазындылар) шығуын санау.....................................................................................................  
9. Ұңғылық зарядтың конструкциясын, қысқа бәсеңдету жарылыс схемасын таңдау, бәсеңдету мерзімін есептеу (сызба тапсырмаға қосылуы керек) ..................................................................................    
10. Қопсыма параметрлерін, қопсыту коэффициентін және қопсытылған тау жыныстарының кесектігін табу ..............................................................................................................    
11. Тау жыныстардың экскавацияшылығын, экскаватордың кенжары параметрлерін табу. Қазу – тиеу жұмыстарының схемасын негіздеу (паспортын жасау) .............................................    
12. Экскаватордың өнімділігін анықтау және оның жұмыс істейтін сандарын есептеу ...............................................................................  
13. Тау жыныстарының тасымалдау қиындығының салыстырмалы көрсеткішін және поездың пайдалы массасын есептеу.................................................................................................    
Пайдаланған әдебиетер тізімі ...................................................................

 

 


Құрама жоспар, 2012

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...