Главная Обратная связь

Дисциплины:


Слабких електролітівДослід 4. Вивчення електропровідності розчинів

Сильних і слабких електролітів.

Наливають у склянку приладу (див. рис.) 0,1 н. розчин ацетатної кислоти СН3СООН. Звер­нувши увагу на інтенсивність світіння лампочки, розчин ацетатної кислоти замінюють на 0,1 н. розчин хлоридної кислоти і знову вмикають струм. Записують результати спо­стережень і висновки.

Дослід 5. Встановлення впливу концентрації електроліту

На електропровідність розчину.

У склянку (див. рис.) наливають концентровану ацетатну кислоту СН3СООН і спо­стерігають за інтенсивністю світіння лампочки. Розбавля­ють ацетатну кислоту у співвідношеннях: 1:2, 1:5, 1:10, 1:100 і повторюють досліди. Що спостерігають? Яких висновків можна дійти?

Дослід 6. Вивчення іонних реакцій з утворенням осадів.

1. У чотири пробірки наливають по 2-3 мл 0,05 н. розчину барій хлориду. В першу пробірку додають стільки ж розбав­леного розчину сульфатної кислоти, в другу – натрій сульфату, в третю – алюміній сульфату, в четверту – цинк суль­фату. Записують рівняння реакцій та зміни, що спо­стерігаються.

2. У пробірку наливають 2-3 мл розчину купрум(ІІ) сульфату і (під тягою!) додають 3-4 мл розчи­ну амоній сульфіду (NH4)2S. Так само виконують досліди з розчинами цинк сульфату, кадмій хлориду і ферум(ІІІ) сульфату, діючи на них розчином (NH4)2S. Записують рівняння реакцій та результати спостережень.

Дослід 7. Переосадження малорозчинних речовин.

Одержують осад плюмбум(ІІ) сульфату, відокремлюють його від розчину. Обробляють осад в окремих пробірках з метою переводу плюмбум(ІІ) сульфату (безбарвний осад) в хромат та йодид плюмбуму(ІІ) (жовті осади). Пояснюють явища, що спостерігаються, якщо

ДР(РbSО4) = 1,6×10–8; ДР(РbСrО4) = 1,8×10–14; ДР(РbІ2) = 1,1×10–9.

Дослід 8. Дослідження іонних реакцій з утворенням

Слаб­кого електроліту.

1. У пробірку кладуть кілька кристаликів натрій ацетату CH3COONa і доливають 1-2 мл розбавленого розчину сульфатної кислоти. Розчин збовтують і за запахом виявляють утворення ацетатної кислоти.

2. У пробірку наси­пають трохи кристалічного амоній хлориду, доливають до нього 2-3 мл 2 н. розчину NaOH і злегка нагрівають. За за­пахом встановлюють наявність амоніаку.

3. У пробірку нали­вають 5-6 мл дистильованої води і додають трохи порош­ку кальцій карбонату. Потім доливають 2-3 мл розбавленого розчину хлоридної кислоти. Записують рівняння ре­акцій, результати спостережень і пояснюють кожен дослід.

Дослід 9. Вивчення зміщення іонної рівноваги в розчинах

сильних електролітів.1. У про­бірку наливають 2-3 мл насиченого розчину кальцій гідроксиду і додають такий самий об'єм 2 н. розчину NaOH. Що спостерігається?

2. У пробірку наливають 2-3 мл насиченого розчину натрій хлориду і стільки ж концентрованої хлоридної кислоти. Розчин перемішують, і пробірку ставлять у штатив. Спостерігають кристалізацію натрій хлориду. Пояснюють причину зменшення розчин­ності натрій хлориду після додавання хлоридної кислоти.

Дослід 10. Вивчення зміщення рівноваги дисоціації

слабких електролітів.

1. У дві пробірки наливають по 2-3 мл 0,1 н розчину ацетатної кислоти і додають по одній краплі розчину метилоранжу. В одну з пробірок вносять кілька кристаликів CH3COONa, перемішують розчин до розчинення їх і порівнюють забарвлення розчинів у пробірках.

Пояснюють вплив однойменних іонів на зміщення рівноваги дисоціації електроліту.

2. У дві пробірки наливають по 2-3 мл 0,1 н розчину амоніаку і додають по одній краплі розчину фенолфталеїну. В одну з пробірок вносять кілька кристаликів NH4Cl, перемішують розчин до розчинення їх і порівнюють забарвлення розчинів у пробірках.

Пояснюють вплив однойменних іонів на зміщення рівноваги дисоціації електроліту.

Питання до захисту лабораторної роботи

1. Як змінюється забарвлення розчину купрум(ІІ) хлориду після розбавлення розчину? Чому?

2. Яка з кислот (дослід 2) є більш активною? Як змінюється активність кислот при нагріванні?

3. Намалюйте при­лад для виявлення електропровідності рідин та поясніть призначення всіх його частин. Співставте та поясніть електропровідність дистильованої води, розчинів цук­ру, натрій хлориду, їдкого натру та сульфатної кислоти.

4. Порівняйте електропровідність розчинів ацетатної та хлоридної кислоти та поясніть спостереження.

5. Як змінюється електропровідність розчину ацетатної кислоти при розбавлянні? Дайте пояснення спостереженням.

6. Що відбувається при додаванні до розчину барій хлориду сульфатної кислоти, натрій сульфату, алюміній сульфату, цинк суль­фату? Наведіть відповідні рівняння реакцій в молекулярному та іонному вигляді. Яким рівнянням можна описати всі взаємодії?

7. Що відбувається при додаванні до розчину амоній сульфіду купрум(ІІ) сульфату, цинк сульфату, кадмій хлориду і ферум(ІІІ) сульфату? Наведіть відповідні рівняння реакцій в молекулярному та іонному вигляді. Чи можна описати всі взаємодії одним рівнянням? Чим відрізняється реакція ферум(ІІІ) сульфату?

8. Поясніть, в чому суть переосадження малорозчинних речовин на прикладі переходу "плюмбум(ІІ) сульфат − плюмбум(ІІ) хромат". Як можна передбачити результат, враховуючи значення ДР солей?

9. Поясніть, в чому суть переосадження малорозчинних речовин на прикладі переходу "плюмбум(ІІ) сульфат − плюмбум(ІІ) йодид". Як можна передбачити результат, враховуючи значення ДР солей?

10. Що відбувається при обробці кристаликів натрій ацетату сульфатною кислотою? Наведіть рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.

11. Що відбувається при обробці кристаликів амоній хлориду розчином лугу? Наведіть рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.

12. Опишіть взаємодію порош­ку кальцій карбонату з хлоридною кислотою. Наведіть рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.

13. Що відбувається при додаванні розчину NaOH до насиченого розчину кальцій гідроксиду? Поясніть спостереження.

14. Що відбувається при додаванні концентрованої хлоридної кислоти до насиченого розчину натрій хлориду? Поясніть спостереження.

15. Поясніть вплив однойменних іонів на зміщення рівноваги дисоціації ацетатної кислоти. Як і чому зміщується рівновага дисоціації?

16. Поясніть вплив однойменних іонів на зміщення рівноваги дисоціації амоніаку. Як і чому зміщується рівновага дисоціації?

17. Як впливає розбавлення на забарвлення розчину купрум(ІІ) хлориду? Чому?

18. Намалюйте при­лад для виявлення електропровідності рідин та поясніть призначення всіх його частин. Порівняйте електропровідність розчинів ацетатної та хлоридної кислоти та поясніть спостереження.

19. Дайте пояснення зміни електропровідності розчину ацетатної кислоти при розбавлянні.

20. Наведіть рівняння реакцій взаємодії барій хлориду з сульфатною кислотою, натрій сульфатом, алюміній сульфатом, цинк суль­фатом в молекулярному та іонному вигляді. Поясніть спостереження.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...