Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕОЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇСтаттю присвячено дослідженню моделей (симетричної, асиметричної) релігійної комунікації, виявленню їхньої структури. Звернено увагу на теоцентричну модель як духовний феномен, представлений такими формами вияву: людина – Боже створіння; небо – земля; Сонце, Місяць і зірки; рослинний і тваринний світ – найвища краса Творця; мова людини – дар Божий; істина – Бог; Бог – недосяжний.

Ключові слова: релігійна комунікація, трансцендентний, християнська публіцистика, теоцентрична модель.

Постановка проблеми. Релігійна комунікація, її моделі, види, функції, енергетичний потенціал потребує дослідження в публіцистичних, журналістських текстах, засобах масової інформації. З огляду на це актуальності й особливої ваги набуває питання вивчення її естетичного, емоційного, духовного, мистецького аспектів. Дослідження релігійної комунікації як багатоаспектного феномена потребує використання різних підходів до її аналізу, серед яких виокремлюємо метод опозицій, симетрії/асиметрії, когнітивний підхід. Теоцентричний аспект дасть можливість утворити теоцентричну парадигму: людина – Боже творіння; рослинний, тваринний світ – творіння Бога, мова – Божий дар; істина – Бог; Бог – недосяжний; Бог – краса, світло тощо. Багатоаспектний підхід передбачає використання методів із різних галузей знань: богослов’я, історії Церкви, релігієзнавства, філософії, культурології, психології, когнітології, соціолінгвістики тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед досліджень комунікативного простору чільне місце посідає релігійна комунікація (Л. Мітрохіна, О. Лосєва, Н. Мечковська, І. Бугайова та ін.). Формуванню традицій православної проповіді, дискурсу православної різдвяної проповіді, лексико-синтаксичним особливостям православної проповіді ХVІІІ ст., теорії мовленнєвих жанрів церковно-релігійної проповіді присвячені праці Р. Жолудя (2002), С. Кота (2006), А. Моллаєвої (2004), М. Расторгуєвої (2005). Комунікативні стратегії і тактики у мовленнєвому жанрі сучасної православної проповіді досліджує Г. Савін (2009), структурно-семантичну характеристику російської православної проповіді кінця ХХ – початку ХХІ ст. – О. Масурова, історію і сучасність у православній проповіді як феномена російської культури – Л. Айснер, проблеми жанру і стилю у проповідях митрополита Філарета (Дроздова) – М. Сибірьова (2008). Опозитивній проблематиці присвячені дисертаційні дослідження О. Сидорова (2000), В. Купріянової (2002), Ю. Сухомлинової, Н. Моспанової, О. Дзюби, О. Воробйової (2005), М. Шарданової (2006), І. Санаєвої (2007), О. Пономарьової, Е. Хутової, Т. Хвесько (2008), Ю. Васильєва (2010), Н. Писар, Н. Кирилліної, П. Буланова, Н. Попової, Б. Кулапіна (2011) та ін. Не менш важливою й актуальною є тема дослідження симетрії / асиметрії (І. Пономаренко, Ю. Хісматулліна (2005), К. Зубкова (2011) та ін.Мета статті – проаналізувати парадигму теоцентричної моделі релігійної комунікації, феномени її вияву.

Виклад основного матеріалу. Теоцентричну модель релігійної комунікації можна представити у вигляді схеми:

1. Людина Боже творіння. Компонент людина поширюється: а) обставинними й атрибутивними відношеннями: за образом Нашим, за подобою Нашою, за образом Своїм: I сказав Бог: Створимо людину за образом Нашим, за подобою Нашою; i нехай володарює вона над рибою морською i над птахами небесними, i над скотиною, i над усiєю землею, i над усiлякою гадиною, що повзає по землi [1, с. 2]; I витворив Бог людину за образом Своїм, за образом Божим утворив її; чоловiком i жiнкоювитворив їх [1, с. 1]; б) додатковими відношеннями: Адам спізнав Єву, дружину свою; І вона завагітніла й породила Каїна і сказала: Надбала я людину від Господа [1, с. 8].

ЛІТЕРАТУРА

1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / переклад проф. Івана Огієнка.– К. : Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.

2. Писарь Н. В. Дихотомия «Бог – дьявол» в древнерусской картине мира : дис. … канд. филол. наук : специальность 10.02.01 / Н. В. Писарь. – Калининград, 2011. – 197 с.

3. Сидоров А.В. Дихотомия «духовное – не духовное» в современных социо-культурных реалиях : автореф. дис. … канд. философ. наук : 09.00.06. – Алматы, 2000. – 28 с.

Валентина Мороз

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...