Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Голова методичної ради коледжуЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради коледжу

_____________ В.М. Радченко

«_____» ___________2015 р.

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

до лабораторних занять із дисципліни «Інформатика»

для студентів спеціальностей 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів», 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

циклової комісії

«___» ____ 2015 р. №___

 

 

2015 рік


ЗМІСТ

1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.. 3

2 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ навчальної ПРОГРАМИ.. 6

3 ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.. 7

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. 8

ЛабораторнЕ Заняття №1 (2 год.) 9

ЛабораторнЕ Заняття №2 (2 год.) 17

ЛабораторнЕ Заняття №3 (2 год.) 20

ЛабораторнЕ Заняття №4 (2 год.) 33

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Методичний посібник до виконання лабораторних робіт розроблений відповідно до програми дисципліни «Інформатика». Теми лабораторних робіт охоплюють всі розділи предмету.

Метою виконання лабораторних робіт є набуття практичних умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.. Лабораторні роботи розширюють і поглиблюють теоретичні знання, дозволяють набути досвіду самостійного опрацювання і проектування алгоритмів для вирішення конкретних завдань.

У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні навчитися:

– керувати вікнами Windows;

– користуватися командами головного меню системи для запуску програм і настроювання системи;

– створювати, копіювати, вилучати, переміщувати, перейменовувати;

– користуватися програмами Мій комп’ютер та Провідник для огляду файлової системи, роботи з файлами;

– архівувати об‘єкти та їх групи;

– перевіряти диски і папки антивірусними програмами;

– створювати та зберігати текстові документи;

– настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

– змінювати параметри форматування символів, абзаців, сторінок;

– створювати нумеровані й марковані списки;

– вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

– створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності ;

– форматувати, виконувати дії з елементами таблиць;

– створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;– реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;

– керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;

– керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

– вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

– реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями;

– знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями;

– керувати списком контактів;

– надсилати й отримувати повідомлення;

– надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

– реєструватися й спілкуватися в чаті;

– реєструватися в інтернет-форумі;

– брати участь в обговореннях на інтернет-форумах;

– застосовувати програмні засоби для поглиблення знань з профільного предмету;

– використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідної навчальної інформації;

– перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

– навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів;

– відкривати середовище розробки програм;

– створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

– компілювати й виконувати програму;

– настроювати властивості форми;

– додавати до форми елементи керування та змінювати значення їх властивостей;

– відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом керування;

– редагувати код обробника події за вказаним учителем зразком;

– змінювати заголовок форми та підписи елементів керування, задавати їх колір і розміри, положення на екрані та на формі;

– створювати код для виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень;

– оголошувати змінні;

– надавати змінним значення властивостей елементів керування, інших змінних та констант;

– надавати властивостям елементів керування значення змінних, інших властивостей та констант;

– здійснювати обмін значеннями між двома змінними;

– розробляти на базі форм програми, в яких дані вводяться і виводяться за допомогою елементів керування;

– призначення таких елементів керування як прапорець та група перемикачів

– використовувати вікно введення для надання змінним значень;

– відображувати на формі зображення, що зберігаються у файлах;

– виконувати програму у покроковому режимі;

– переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача;

– складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються структури розгалуження та повторення ;

– переміщуватись аркушем і книгою;

– вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;

– виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

– форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;

– копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

– визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

– змінювати тип діаграми;

– задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

– настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних;

– застосовувати основні математичні, статистичні, логічні, текстові й фінансові функції для аналізу й обробки даних;

– будувати модель «сутність-зв’язок» з чотирма-п’ятьма таблицями й різнотипними зв’язками між ними;

– відображати модель «сутність-зв’язок» на базу даних;

– створювати таблиці у середовищі СКБД;

– створювати форми для введення даних у таблиці;

– знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

– застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

– використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення;

– застосовувати кілька програм для розв’язання завдань з обробки інформації;

– зберігати документи, створені в середовищі текстового і табличного процесорів, засобу створення комп’ютерних презентацій і системі керування базами даних у форматах інших програм;

– імпортувати зображення в текстові документи, презентації та електронні таблиці;

– експортувати таблиці бази даних у середовище табличного процесора та в текстові документи;

– імпортувати книги електронних таблиць у бази даних;

– здійснювати обмін фрагментами документів і цілими документами між текстовим процесором, табличним процесором та програмою створення комп’ютерних презентацій.

Лабораторні роботи виконуються в комп’ютерній лабораторії, проводяться поетапно після вивчення відповідного теоретичного матеріалу. Наведені в кожній лабораторній роботі теоретичні відомості охоплюють необхідний для підготовки і виконання роботи мінімум навчального матеріалу.

До початку кожної лабораторної роботи студенти повинні ознайомитись теоретичним матеріалом по темі лабораторної роботи, з порядком виконання, внести у звіт назву роботи, її мету, обладнання, яке використовується у даній роботі.

На початку роботи проводиться перевірка підготовленості студентів шляхом комп’ютерного тестування з теоретичних питань теми. В разі негативних результатів тестування студент не допускається до виконання лабораторної роботи.

Результати студенти обов’язково оформляють у вигляді звіту та пред’являють викладачу. Звіт повинен містити номер лабораторної роботи, тему, завдання до роботи, результати виконання ходу роботи, висновок.

Захист робіт проходить шляхом перевірки правильності виконання завдань, звіту. Також під час захисту враховунються результати тестування. Робота вважається зарахованою при наявності повністю оформленого звіту і позитивної оцінки при захисті.

 


2 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ навчальної ПРОГРАМИ

№ з/п № заняття Тема дисципліни Кількість годин Зміст лабораторного заняття
2.1 Системне програмне забезпечення. Файлова система. Операційна система Windows 2-2 Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів. Дії з об’єктами Windows. Стандартні програми Windows
2.2 Сервісне програмне забезпечення 2-4 Архівція файлів. Перевірка дисків та папок антивірусними програмами
3.1 Призначення, можливості та основні прийоми роботи в текстовому процесорі 2-6 Редагування тексту. Форматування символів, абзаців, сторінок. Створення списків. Використання шаблонів документів
2-8 Робота з зображеннями у текстових документах.Робота з таблицями довільного рівня складності. Колонтитули. Друк документа
4.1 Створення й показ комп’ютерних презентацій 2-10 Розробка слайдової презентації.Анімація в слайдових презентаціях
5.2 Інтерактивне спілкування 2-12 Електронне листування за допомогою поштового клієнта. Служби інтерактивного спілкування
6.1 Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів 2-14 Робота з навчальними програмами
7.2 Основи структурного програмування 2-16 Складання програм з розгалуженнями
2-18 Програмування циклічних обчислень
2-20 Створення програм з використання масивів
8.2 Аналіз даних у середовищі табличного процесора 2-22 Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Використання формул та функцій в електронних таблицях
2-24 Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик
9.1 Призначення, можливості та основні прийоми роботи з базами даних 2-26 Створення бази даних в середовищі СКБД. Створення та модифікація форм
2-28 Створення запитів за допомогою майстра та в режимі конструктора. Створення звітів за допомогою майстра
11.3 Інтегроване використання засобів обробки документів 2-30 Виконання завдань з обробки інформації у кількох програмних середовищах
Усього – 30 годин

 

 


 

3 ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 

1 Загальні положення

Приступаючи до роботи з ПК, необхідно завжди пам’ятати, що це дуже складна і дорога апаратура, яка потребує обережного і акуратного ставлення до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з комп’ютером.

Напруга живлення ПК (220 В) є небезпечною для життя людини. Через це в конструкції блоків комп’ютерів, міжблочних з’єднувальних кабелів передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення і, здавалося б, застрахований від ураження електричним струмом. Однак в практичній роботі можуть зустрічатися непередбачені ситуації, і щоб вони не стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко виконувати ряд правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних випадків і зберегти здоров’я, але й гарантує збереження апаратури.

Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання. Неправильне поводження з дисплеєм та іншою електронною апаратурою може привести до тяжких уражень струмом, спричинити загоряння апаратури.

2 Вимоги безпеки під час виконання роботи

2.1 Перевірити робоче місце, щоб на ньому не було зайвих предметів

2.2 Під час роботи НЕОБХІДНО:

- суворо дотримуватись положень інструкції з експлуатації апаратури

- працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не прикладати надмірних зусиль при роботі з клавіатурою та мишею

- працюючи з дискетами, оберігати їх від механічних пошкоджень, пливу магнітного поля та тепла, при вставленні дискети в дисковод переконатися в її правильній орієнтації

- електронно-променева трубка є джерелом електромагнітного випромінювання, тому працювати треба на відстані не менше 60 см від екрану, дотримуватись правильної постави, не нахиляючись і не сутулячись

- тривала робота на комп’ютері призводить до напруження зору, тому час від часу треба робити перерви в роботі

2.3 Під час роботи ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- знаходитись в лабораторії в верхньому одязі;

- торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення, з’єднувальних кабелів і пристроїв заземлення

- пересувати системний блок та монітор;

- порушувати порядок ввімкнення і вимкнення апаратури

- намагатися самостійно усунути виявлену несправність

- класти на апаратуру сторонні предмети

- працювати на комп’ютері з вологими руками, у вологій одежі

- працювати при недостатньому освітленні, високому рівні шуму

- не дозволяються сторонні розмови, подразнюючі шуми

2.4 Після закінчення роботи необхідно:

- зберегти робочу інформацію на носіях

- вимкнути комп’ютер в правильній послідовності

- прибрати робоче місце.

 


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 Войтюшенко Н. М., Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с.

2 Володіна І.Л. Інформатика: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І.Л. Володіна, В.В. Володін. – Харків: Гімназія, 2009. – 384 с.

3 Володіна І. Л. Інформатика: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів: рівень стандарту: у 2 ч. / І. Л. Володіна, В. В. Володін. – Ч.1. – Харків: Гімназія, 2010. – 352 с.

4 Гаевский А.Ю. Информатика: 7-11 кл.: учеб. пособие / А.Ю. Гаевский. – 2-е изд., доп. – К.: А.С.К., 2006. – 536 с.

5 Глинський Я.М. Інформатика 10-11 клас: у 2-х книжках. 3-е видання: навч. посібник / Я.М. Глинський, К.: Деол, 2004. – 405 с.

6 Завадський I. О. Табличний процесор. Інформатика: 10 кл.: посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / I. О. Завадський, I. В. Стеценко, О. М. Левченко. - К.: Видавнича група ВНV, 2011. - 96 с.

7 Завадський I. О. Інформатика: 9 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / I. О. Завадський, I. В. Стеценко, О. М. Левченко. - К.: Видавнича група ВНV, 2009. - 320 с.

8 Завадський I. О. Інформатика: 10 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / I. О. Завадський, I. В. Стеценко, О. М. Левченко. - К.: Видавнича трупа ВНV, 2010. - 240 с.

9 Завадський І.О. Практикум і робочий зошит з інформатики. Рівень стандарту. 10 клас / І.О. Завадський, О.В. Пасічник, В.В. Бойчук. – К.: Видавнича група BHV, 2010.

10 Зарецька І.Т. Інформатика: підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.В. Соколов. – у 2-х част. – Харків: Факт, 2004. – 392 с.

11 Ривкінд Й.Я. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.

12 Ривкінд Й.Я. Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Генеза, 2010. – 296 с.

13 Ривкінд Й.Я. Інформатика: 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Генеза, 2011. – 302 с.

14 Караванова Т.П. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування: навч. посібник: 10-11 кл. / Т.П. Караванова – Шепетівка: Аспект, 2007. – 192 с.

15 Корнієнко М.М. Основи алгоритмізації і програмування: Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи / М.М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Харків: Ранок, 2009. – 48 с.

16 Костриба О.В. Усі уроки інформатики. 10 клас. Академічний рівень / О.В. Костриба, Р.І. Лещук. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 224 с.

17 Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. – К.: УВЦ «Школяр», 2009. – 344 с.

18 Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. – К.: УВЦ «Школяр», 2010. – 304 с.

Сизоненко Н. М. Усі уроки інформатики: 10 клас / Н.М. Сизоненко. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – 318 с.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...