Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛабораторнЕ Заняття №1 (2 год.) 

ТЕМА. Редагування тексту. Форматування символів, абзаців, сторінок. Колонтитули

НАВЧАЛЬНА МЕТА: використання меню та панелі інструментів MsWord. Опрацьовування порядку дій при створенні нового документа, роботі з існуючим документом. Форматування тексту, створення ділових листів, виконання дій з фрагментами тексту, робота з буфером обміну, встановлення параметрів сторінок, створення списків, використання шаблонів документів

ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ: ПЕОМ, Microsoft Office 2010

 

основні Теоретичні положення

Загальними функціями тестових процесорів є:

• набір тексту (введення інформації) в пам'ять комп'ютера;

• можливість введення тексту декількома мовами;

• редагування (заміна, зміна, вставляння, видалення, копію­вання, переміщення і т. ін.) фрагментів тексту;

• форматування (зміна параметрів шрифтів, абзаців, сторінок і т. ін.) фрагментів тексту;

• опрацювання декількох текстів одночасно;

• пошук потрібних фрагментів тексту;

• можливість вставляння в текст різних об'єктів (рисунків, схем, таблиць, графіків, формул, спеціальних знаків, яких немає на клавіатурі, тощо);

• перевірка правопису та автоматичне коригування помилок при введенні тексту;

• друкування всього тексту або його фрагментів;

• створення стандартних документів (листів, резюме, записок і т. ін.);

• друкування набраного тексту або його фрагментів;

• збереження набраного тексту на зовнішньому носієві.

При введенні та редагуванні тексту курсор встановлюється у відповідну позицію на екрані, вибирається мова для набору тек­сту, шрифт та його розмір, відповідний регістр (малі або великі літери) і починається набір за допомогою клавіатури. Є два ре­жими роботи: вставляння і заміни. При вставлянні текст, що вво­диться, зсуває текст, розташований праворуч і не знищує його, а при заміні текст, що вводиться, замінює собою текст праворуч від положення курсора. Перемикання між режимами досягається натисненням клавіші Insert (Ins). Перехід по тексту здійснюється клавішами переміщення курсору або мишкою.

Серед текстових процесорів розрізняють такі, що працюють і в середовищі DOS (Edit, WordPerfect тощо) і в середовищі Windows (Write, NotePad/Блокнот, WordPad, Microsoft Word).

На сьогодні найпоширенішим текстовим редактором є Micro­soft Word, що входить до складу інтегрованого пакета Microsoft Office. Діапазон завдань, що вирішуються за допомогою Microsoft Word, простягається від створення найпростіших документів до підготовки макетів великих, професійно оформлених книг.

Microsoft Word — багатовіконний текстовий редактор, який дозволяє працювати одночасно з кількома документами.Кожен із документів розташовується в окремому вікні доку­мента, і можна провадити стандартну обробку даних: набір тек­сту, редагування, форматування тощо, обмінюватися даними між документами та впроваджувати дані з інших програм, що входять до складу пакета Microsoft Office.

Word завантажується одним із способів, що надає Windows:

Пуск / Программы / Microsoft Word;

– двічі клацнути “мишею” по його піктограмі на робочому столі або на піктограмі документа, зробленого за допомогою Word;

– клацнути “мишею” на його піктограмі на панелі задач.

Відформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу або який має деякий зразок. Для форматування тексту його треба спочатку виділити.

Формату­вання виконують за допомогою кнопок інструментів розміщених на вкладці Главная, групи Шрифт, Абзац та Стили . Вони дають змогу задати такі параметри:

1) стиль документа (Звичайний чи інший);

2) назву шрифту;

3) розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см);

4) вигляд шрифту(товстий (Ж), курсив (К), підкреслений (Ч);

5) вирівнювання рядків абзацу(до лівого краю, до центру, до правого краю, двобічне;

6) нумерований список;

7) маркований (позначений) список;

8) фрагмент у рамці повністю або частково;

9) заливку кольором вибраного фрагмента;

10) колір букв у вибраному фрагменті тексту.

 

Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Під час створення текстового документа уWord 2010 він автоматично розбивається на сторінки відповідно до тих значень властивостей, які встановлені в цьому документі.

Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості:розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, наявністьколонтитулів,видвертикального вирівнювання тексту на сторінці,колір тла сторінки, тип межі сторінки та ін. (рисунок1).

Розміри сторінки - це висота і ширина сторінки документа. Ці значення за замовчуванням задаються в сантиметрах. Розміри сторінки можна задати і форматом аркуша паперу (наприклад, А4, А5, Letter), якщо висота і ширина сторінки збігаються з одним із стандартних значень.

 

Рисунок 1 – Схема розміщення об’єктів сторінки

Поля - це області сторінки вздовж її країв. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля. Розміри полів за замовчуванням задаються в сантиметрах. Ліве і праве поля частіше залишаються незаповненими, а на верхньому і нижньому полях можуть розміщуватися колонтитули.

Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації.

Колонтитули (фр. соlоппе - стовпець, лат. titulus - заголовок) - це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа. Інформація колонтитула відображається на всіх сторінках документа або деякій його частині. У Word 2010 розрізняють верхній, нижній і бічні колонтитули. Колонтитули можуть містити номери сторінок, назву документа або поточного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо.

Колонтитули першої сторінки, парних і непарних сторінок можуть відрізнятися. Також можуть бути різними колонтитули різних частин документа.

Форматування сторінки

Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити наСтрічці вкладкуРазметка страницы. На цій вкладці розміщено дві групи елементів керування, які призначені для форматування сторінки, —Параметры страницы таФон страницы (рисунок 2).

 

Рисунок 2 – Групи елементів керування для форматування сторінки

 

У групіПараметры страницы для форматування об'єктів сторінки можна використати такі елементи керування:

• кнопку зі спискомПоля — для вибору одного зі стандартних наборів розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти не влаштовують, то інші значення можна встановити, вибравши в списку цієї кнопки команду Настраиваемые поля;

• кнопку зі спискомОриєнтация — для вибору орієнтації сторінки;

• кнопку зі спискомРазмер — для вибору одного зі стандартних розмірів аркуша паперу, на якому планується друк документа. Для встановлення інших значень потрібно в меню вибрати кнопкуДругие размеры страниц.

Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і горизонтальній лінійках у режимі перегляду документа Разметка страницы. На лінійках полям відповідають ділянки блакитного кольору.

Щоб змінити їхні розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце (рисунок 3).

Рисунок 3 – Поля на лінійках

Вставлення колонтитулів

На сторінки текстового документа уWord 2010 можна вставляти колонтитули, скориставшись готовою колекцією шаблонів колонтитулів, або створити власні колонтитули, які можна зберегти в колекції. Відображаються колонтитули в документі тільки в режимахРазметка страницы таРежим чтения. Опрацювання основного тексту документа під час роботи з колонтитулами неможливе.

Для вставлення колонтитулів використовують елементи керування групиКолонтитулы вкладки Вставка (рисунок 4).

Рисунок 4 – Група Колонтитулы

 

Для розміщення на кожній сторінці документа колонтитула з готової колекції шаблонів потрібно:

1 Вибрати наСтрічці вкладкуВставка.

2 Вибрати в групіКолонтитулы одну з команд Верхний колонтитул абоНижний колонтитул.

3 Вибрати в запропонованому списку шаблонів колонтитулів бажаний.

4 Увести потрібний текст у відповідні текстові поля шаблону.

5 Закрити вікно створення колонтитула, натиснувши на кнопку або двічі клацнути поза полем колонтитула.

Для змінення колонтитула, створеного на основі шаблону, або для створення власного колонтитула потрібно виконати Вставка → Колонтитулы → Верхний (Нижний) колонтитул → Изменить верхний (нижний) колонтитул. Потім увести новий текст колонтитула в поле Заголовок. За необхідності текст можна редагувати і форматувати звичайними способами.

Під час роботи з колонтитулами наСтрічці з'являється тимчасова вкладка Конструктор. Використовуючи відповідні кнопки груп Колонтитулы та Вставка, у колонтитул можна вставити номер сторінки - кнопка Номер страницы , поточну дату і час - кнопка Дата та время , рисунок — кнопка Рисунок та ін.

Для видалення колонтитула слід виконатиВставка → Колонтитулы → Верхний (Нижний) колонтитул → Удалить верхний (нижний) колонтитул.

Якщо колонтитули для різних частин документа повинні бути різними, то перед їхнім створенням документ треба поділити нарозділи. Використовують розділи, коли потрібно для різних частин документа встановити різні властивості сторінок, різну нумерацію, використати різні колонтитули, розмістити тексту різній кількості колонок тощо.

У тому місці документа, де повинен розпочатися новий розділ, треба вставитирозрив розділу. Для цього треба виконатиРазметка страницы → Параметры страницы → Разрывы і вибрати в спискуРазрывы разделов потрібний варіант. На місці розриву буде вставлено прихований символ, наприклад такий:


Коли документ поділено на розділи, можна змінити для кожного розділу параметри сторінок, у тому числі і вставити різні колонтитули.

Зручним способом нумерації сторінок документа є використання командиНомер страницыгрупиКолонтитулы вкладкиВставка, яка відкриває список можливих варіантів розміщення номерів (внизу чи вгорі сторінки) та способів їх вирівнювання (справа, зліва, по центру тощо). За потреби можна налаштувати формат номера, вказавши вид нумерації, початковий номер та інше в діалоговому вікніФормат номера страницы (рисунок 5),яке відкривається вибором однойменної команди.

Рисунок 5 – Вікно Формат номера страницы

хід роботи

1 Вивчити необхідний теоретичний матеріал.

2 Запустіть текстовий редактор Microsoft Word і розгляньте його інтерфейс.

3 Збережіть створений документ у власній папці, вказавши назву документу – Лабораторна робота №1_Прізвище(власне прізвище).

4 Задайте параметри сторінки документа (вкладка Разметка страницы):

– задайте поля документа: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см;

– розмір паперу - А4, а орієнтація - Книжная (вертикальна).

5 За допомогою групи елементів Шрифт вкладки Главная створіть такі зразки тексту:

6 Відкрийте наступну сторінку документу (вкладка Вставка, група інструментів Страницы, інструмент Разрыв страницы). На створеному новому аркуші створіть Службову записку згідно зразка наведеного нижче.

 

 

7 В цьому ж документі відкрийте нову сторінку та створіть титульний лист звіту до лабораторної роботи. Розподіліть текст на весь аркуш та виконайте необхідні форматування. Титульний лист повинен мати такий вигляд:

 

8 Пронумеруйте сторінки створеного документу, вставивши номери сторінок у верхньому правому кутку кожної сторінки (вкладка Вставка, група інструментів Колонтитулы, інструмент Номер страницы). Першу сторінку нумерувати не потрібно.

9 Додайте до документу нижній колонтитул з написом Виконав(ла) студент(ка) групи ______ Прізвище Ім’я По-батькові(вкладка Вставка, група інструментів Колонтитулы, інструмент Нижний колонтитул)

10 Закінчіть роботу і оформіть звіт.

Зміст звіту

1 Найменування та мета роботи

2 Результати виконання ходу роботи

3 Висновок

Контрольні питання до захисту

1 Як запустити програму-редактор?

2 Як створити новий текстовий документ?

3 Як визначити кількість слів і букв у документі?

4 Як можна відмовитись від щойно зроблених змін?

5 Як створити новий абзац у текстовому документі?

6 Як зберегти на диску текстовий документ?

7 Як задати параметри сторінки?

8 Як знайти і замінити фрагмент тексту?

9 Як задати тип (назву) шрифту?

10 Що таке редагування, форматування документу?

11 Як увімкнути панель форматування?

12 Як підкреслити слово? Які є вигляди (накреслення) символів?

13 Як вирівняти фрагмент тексту до центру?

14 Як змінити назву шрифту в одному абзаці?

15 Як вставити номери сторінок?

16 Як фрагмент тексту залити кольоровим фоном?

17 Як змінити розмір символів в одному реченні?

18 Як вирівняти фрагмент тексту з обох боків?

19 Які є способи розміщення номерів сторінок?

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ

За результатами виконання лабораторної роботи, повноти, правильності, своєчасності і охайності оформлення звіту, відповідей на контрольні питання (тести) робляться узагальнені висновки з відповідним оцінюванням рівня знань.

ВИКЛАДАЧ –Кондратенко В.В.


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...