Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклади методологій моделювання бізнес-процесівНа сьогодні для опису, моделювання й аналізу бізнес-процесів використаються кілька типів методологій. До числа найпоширеніших типів відносяться наступні методології:

- моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling);

- опису потоків робіт (Work Flow Modeling);

- опису потоків даних (Data Flow Modeling).

Методології моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling)

Найбільш широко використовувана методологія опису бізнес-процесів - стандарт США IDEF0. З моменту розробки стандарт не зазнавав істотних змін. У цей час розвиток методології IDEF0 об’єднано з удосконалюванням підтримуючих її інструментів - програмних продуктів для моделювання бізнес-процесів (наприклад, BPWin 4.0, ProCap, IDEF0/EM Tool і ін.). Методологія IDEF0 надає аналітикові широкі можливості для опису бізнесу організації на верхньому рівні з акцентом на керування процесами. Нотація дозволяє відображати в моделі процесу зворотні зв'язки різного типу - за інформацією, керуванням, руху матеріальних ресурсів. Моделі в нотації IDEF0 призначені для високорівневого опису бізнесу компанії. Їхня основна перевага полягає в можливості описувати керування процесами організації.

Методології опису потоків робіт (Work Flow Modeling)

Друга найважливіша методологія опису процесів - IDEF3, призначена для опису робочих процесів або, іншими словами, потоків робіт. Стандарт IDEF3 близький до алгоритмічних методів побудови схем процесів і стандартних засобів створення блок-схем. Основу методології IDEF3 становить побудова моделей процесів за принципом послідовних робіт (функцій, операцій). Можна стверджувати, що IDEF3 лежить в основі популярної в цей час методології ARIS еЕРС.

Методології опису потоків даних (Data Flow Modeling)

Ще одна група методологій, активно використовуваних на практиці, - нотації DFD (Data Flow Diagramming), призначені для опису потоків даних. Вони дозволяють відобразити послідовність робіт, що виконуються в ході процесу, і потоки інформації, що циркулюють між цими роботами. Крім того, нотація DFD надає можливість описувати потоки документів (документообіг) і матеріальних ресурсів (наприклад, рух матеріалів від однієї роботи до іншої). Методологія DFD може ефективно використатися для опису процесів при впровадженні процесного підходу до керування організацією, тому що дозволяє максимально знизити суб'єктивність опису бізнес-процесів. За допомогою схеми процесів в DFD виявляють основні потоки даних, що важливо для наступного створення моделей структури даних і розробки вимог до інформаційної системи організації.

 

Методологія ARIS

ARIS (скор. від англ. Architecture of Integrated Information Systems) — методологія і програмний продукт компанії IDS Scheer для моделювання бізнес-процесів компанії.ARІS — це методологія та засноване на ній сімейство програмних продуктів, розроблених компанією ІDS Scheer AG (Німеччина) для структурованого опису, аналізу та вдосконалювання бізнес-процесів підприємства, підготовки до впровадження складних інформаційних систем і контролінга бізнес-процесів. Програмні продукти ARІS займають лідируючі позиції на світовому ринку в класі засобів моделювання і аналізу бізнес-процесів (джерело: Gartner Group). Вони використовуються на всіх етапах циклу робіт зі створення й розвитку бізнесу: при розробці стратегії компанії, реорганізації основних бізнес-процесів та організаційної структури, при управлінні вартістю бізнес-процесів і моніторингу їхнього виконання, при впровадженні й підтримці інформаційних систем класу ERP, CRM, Workflow. Застосування інструментальних засобів ARІS реалізує ряд найважливіших переваг, таких як ефективна стандартизація діяльності компанії, підвищення якості і точності проектування бізнес-процесів, підтримка багаторазового використання моделей, реалізація широкого кола інструментів для аналізу бізнес-процесів.

 

Організація в ARIS розглядається з чотирьох точок зору:

· Організаційної структури,

· Функціональної структури,

· Структури даних,

· Структури процесів.

 

Серед великої кількості можливих методів опису можна виділити такі:

EPC (event-driven process chain) — метод опису процесів, що знайшов застосування в системі SAP ERP;

ERM (Entity Relationship Model) — модель сутність-зв'язок для опису структури даних;

UML (Unified Modeling Language) — об'єктно-орієнтована мова моделювання.

 

Використана література

1. Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация-М.:РИА"Стандарты и качество", 2007.-240с.

2. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реінжинірінгу бизнес-процессов: Пер. с англ.- М.:ЮНИТИ, 1997.

3. Хаммер М. Реінжинірінг корпорации: Манифест революции в бизнесе/ Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; пер. с англ. Ю.Е.Корнилович. - М,: Манн, Иванов и Фербер, 2006. - 287с.

4. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас, Дж. Якобс Робер. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание.: Пер. с англ.: М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. — 704 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...