Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВНавчальна нормативна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, формування системних та стійких знань;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

ІДПЗК вивчається протягом двох семестрів та складається з чотирьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню вивчення курсу ІДПЗК студенти наприкінці другого семестру складають іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (ЗМ 1, ЗМ 2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою. За результатами оцінювання змістовних модулів студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь екзаменаційного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

У першому семестрі студент отримує за перших два модулі 40 балів (по 20 за кожний ЗМ) та 60 балів на заліку. За другий семестр студент отримує за третій та четвертий модулі 40 балів (по 20 за кожний ЗМ) та 60 балів на іспиті.

 

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- доповідь (виступ на задану тему) – до 3 балів;

- доповнення доповіді – до 2 балів;

- експрес опитування – до 2 балів;- колоквіум – до 4 балів;

- самостійна робота – до 3 балів;

- домашня робота – до 3 балів;

- есе (творчі короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

- тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 5 балів;

- участь у дискусії – до 2 балів;

- підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він можевідпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються невиконаними і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії відпрацювання невиконаних занять припиняються.

Таким чином, за навчальну дисципліну ІДПЗК студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

 

Шкала оцінювання:

За шкалою університету 100-бальн. система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
0 – 59 незадовільно

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 + 49 балів КПМ = 76 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

№№ Назва теми Кількість навчальних годин (денна ф.н.)
Всього Лекції Семінари Самост. робота
Модуль 1
1. Предмет, метод дослідження та історіографія Історії держави і права зарубіжних країн. Походження держави та права.             –  
2. Становлення та розвиток держави і права у країнах Стародавнього світу. Держава і право Стародавнього Вавилону        
3. Держава і право Стародавньої Індії        
4. Загальна характеристика античних держав. Держава і право Стародавньої Греції          
5. Державний та суспільний устрій Стародавнього Риму        
Модуль 2  
6. Загальна характеристика держави і права феодального періоду         -  
7. Становлення держави і права франків. Держава і право Франції періоду Середньовіччя          
8. Держава і право Візантії       -  
9. Держава і право Англії у Середньовіччі        
10. Держава і право Німеччини у Середньовіччі       –  
11. Держава і право Арабського Халіфату.        
12. Держава і право Московії у Середньовіччі -
  За І семестр
Модуль 3
13. Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду       -  
14. Держава і право Англії нового періоду        
15. Держава і право США нового періоду        
16. Держава і право Франції нового періоду        
17. Держава і право Німеччини нового періоду       -  
18. Держава і право Японії нового періоду        
Модуль 4
Загальна характеристика держави і права новітнього періоду. Революція 1917 року в Росії та виникнення й розвиток Радянської держави і права       -  
Держава та право Німеччини новітнього періоду        
Держава та право США новітнього періоду        
Держава та право Англії новітнього періоду       -  
Держава та право Франції новітнього періоду        
  За ІІ семестр
  Разом
Форма контролю: іспит – семестр 2
               

ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...