Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО ВАВИЛОНУЛекційне заняття(2 години).

Особливості становлення та еволюції державності у Стародавньому Єгипті. Суспільний та державний лад Стародавнього Єгипту, правове становище населення, вплив релігії та інших чинників на їх розвиток. Характеристика влади фараонів та інших посадових осіб (візир, управитель палацу, хранитель державної скарбниці тощо), а також апарату управління державою.

Характеристика правової системи Стародавнього Єгипту. Форми власності та інші інститути за єгипетським правом. Джерела – пам’ятки права Стародавнього Єгипту.

Період Шан (Інь) (XV – XI ст. до н.е.) у Китаї. Період Чжоу (XI - III ст. до н.е.). Розвиток права власності на землю. Соціальні верстви населення в шань-інському (XV – XII ст. до н.е.) та ранньочжоуському (XI – X ст. до н.е.) суспільстві. Формування китайського права в період династії Хань (III ст. до н.е. – III ст. н.е.). Конфуціанство та його вплив на розвиток права.

Соціально-економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III тис. до н.е. Вплив суспільно-культурних чинників на розвиток держави. Розвиток землеробства, іригаційна система. Майнове розшарування.

Періодизація розвитку держави і права у Месопотамії. Фомування органів державної влади, їх характеристика. Специфічні риси політичної організації. Державний лад. Формування поняття «східна деспотія». Судова влада у Вавилоні. Характеристика правової системи. Джерела – пам’ятки права Межиріччя. Поняття та види таліону. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. Характеристика органів державної влади.

Характеристика Законнику царя Хаммурапі. Інститути речового права. Види договорів за Законами Хаммурапі. Інститути шлюбно-сімейного права. Злочини та покарання. Суд і судовий процес у Законах Хаммурапі.

Семінарське заняття: Держава і право Стародавнього Вавилону(2 години).

Форма проведення:дискусія.

Питання для обговорення:

1. Періодизація розвитку держави і права Месопотамії.

2. Джерела – пам’ятки права Межиріччя.

3. Виникнення держави і права у Стародавньому Вавилоні. Загальна характеристика законів царя Хаммурапі.

4. Суспільний і державний лад Вавилону у період правління Хаммурапі.

5. Цивільне право:

а) право власності;

б) право купівлі-продажу;

в) право найму, позики, оренди.

6. Шлюбно-сімейне право.

7. Кримінальне право і процес.

Завдання для самостійної роботи студентів (2 години).

Форма контролю: усне опитування, реферат.

Монографічна література до теми:

1. Авдиев В. И. История Древнего Востока. Учебник для студентов исторических факультетов. - 3-е изд., перераб. - М.: Высш. шк.,1970. - 608 с.

2. Васильев Л. С. История Востока. В 2-х томах: Учебник для вузов. – М. 2001. – Т. 1. – 512 с. - Т. 2. 559 с.3. Волков И. М. Законы вавилонского царя Хаммураби. – М., 1914. – 82 с.

4. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства / Предисловие, перевод и комментарий под редакцией И. М. Дьяконова // Вестник древней истории, 1952, № 3 – 4.

5. История Востока: В шести томах. Том 1. Восток в древности. – М.: Восточная литература, 2000. – 688 с.

6. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки / Под ред. А. Й. Рогожина, Н. Н. Страхова. – Х.: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 216 с.

7. Тищик Б. Й. Історія держави і права Стародавнього світу. – Львів: Світ, 2001. – 384 с.

8. Якобсон В. А. Возникновение писаного права в древней Месопотамии // Вестник древней истории, 1981, № 4.

9. Якобсон В. А. «Кража» и «грабеж» по законам Хаммурапи // Палестинский сборник. Вып. 26. – М., 1978.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...