Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ПРОГРАМОВИХ ВИМОГЧастина 2 (семестр ІІ)

 

1. Ідеальний устрій суспільної асоціації у політичній думці А.К. де Рувруа Сен-Сімона.

2. “Соцієтарний лад” і фалангістський устрій у політичних проектах Ф.М.Фур’є.

3. Проекти суспільних реформ Р.Оуена.

4. Ідеї буржуазного індивідуалізму у політичній думці Б.Констана.

5. Теорія утилітаризму Дж.Бентама.

6. Проблема свободи у політичному вченні Дж.С.Мілля.

7. Проблема демократії у працях А. де Токвіля.

8. Закон народонаселення Т.Р.Мальтуса.

9. Обґрунтування ідеологічної доктрини консерватизму Е.Берком.

10. Консервативна концепція Ж.-М.де Местра.

11. Політична думка Ф.Ніцше.

12. Позитивіське вчення О.Конта.

13. Органічна теорія держави Г.Спенсера.

14. Теорія суспільного конфлікту і насильства ( Л.Гумплович, Є.Дюрінг, Г.Ратценгофер, Ф.Оппенгеймер).

15. Типологія влади і теорія раціональної бюрократії М.Вебера.

16. Зародження класичної теорії елітаризму у творах Г.Моски.

17. Принцип циркуляції еліт у політичному вченні В.Парето.

18. Дослідження явища олігархізації суспільств у політичній теорії Р.Міхельса.

19. Концепція “бунту мас” Х.Ортеги-і-Гасета.

20. Теорія ієрархічної боротьби В.Чалідзе.

21. Проблема взаємовідносин маси і влади у політичній думці Е.Канетті.

22. Зародження геополітичних вчень у дослідженнях Ф.Ратцеля.

23. Теорія геополітики Р.Челлена.

24. Теорія циклічного розвитку культур у політичній думці О.Шпенглера.

25. Обгрунтування німецьких геополітичних інтересів в теорії К.Гаусгофера.

26. Геополітична структура світу за Г.Дж.Маккіндером.

27. Цивілізаційна теорія А.Дж.Тойнбі.

28. Теорія геополітики Н.Спайкмена.

29. Концепція таласократії А.Т.Мехена.

30. Теорія “зіткнення цивілізацій” С.П.Хантінгтона.

31. Завдання американського глобального лідерства у політичній думці З.К.Бжезинського.

32. Російські геополітичні теорії євразійства.

33. Польські геополітичні вчення.

34. Радикальний націоналізм М.О.Барреса.

35. Державно-правова концепція Г.Єллінека.

36. Принцип самовизначення націй у політичній думці В.Вільсона.

37. Національно-державна концепція Т.Г.Масарика.

38. Політична стратифікація суспільств у дослідженнях П.О.Сорокіна.

39. Проблеми етногенезу в політичному вченні Л.М.Гумильова.

40. Концепція нації як “уявленої спільноти“ у теорії Б.Андерсона.

41. Теорія класової боротьби К.Маркса і Ф.Енгельса.

42. Концепція пролетарської революції В.І.Леніна.

43. Розвиток теорії марксизму в політичній думці Г.В.Плеханова.

44. Ліворадикальні погляди Р.Люксембург.45. Пристосування марксистської ідеології до західно-європейських умов у політичних поглядах А.Грамші.

46. Концепція “перманентної революції” Л.Троцького.

47. Ідеологія непу в політичних теоріях М.Бухаріна.

48. Концепція “соціалізму в окремій країні” Й.В.Сталіна.

49. Теорія “культурної революції” Мао Цзе-дуна.

50. Ідеологія “перебудови” у політичній думці М.С.Горбачова.

51. Зародження концепції ревізіонізму в політичній думці Ф.Лассаля.

52. Ревізіоністська доктрина Е.Бернштейна.

53. Соціал-демократична концепція К.Каутського.

54. Австромарксистська концепція О.Бауера.

55. Соціал-демократична доктрина Ф.Адлера.

56. Проблеми комуністичного тоталітаризму у політичній думці М.Джіласа.

57. Проблеми міжнародного спвробітництва у політичній думці В.Брандта.

58. Зародження доктрини анархізму у політичній теорії М.Штірнера.

59. Обгрунтування концепції анархізму в політичній думці П.Ж.Прудона.

60. Теорія радикального анархізму М.О.Бакуніна.

61. Концепція анархічного комунізму П.О.Кропоткіна.

62. Концепція синдикалізму в політичній теорії Ж.Сореля.

63. 6. Ідеї антиглобалізму в політичній думці Ж.Сарамаго.

64. Концепція “психології народів” В.М.Вундта.

65. Расова теорія Ж.А.де Гобіно.

66. Расовий детермінізм і теорія натовпу Г.Лє Бона.

67. Доктрина фашизму в політичній думці Дж.Джентіле.

68. Ідеологія націонал-соціалізму А.Гітлера.

69. Расова теорія А.Розенберга.

70. Критика самодержавного устрою у політичній думці О.Радіщева.

71. Проблема державного устрою у програмах декабристів.

72. Теорія селянського соціалізму О.І.Герцена.

73. Теорія культурно-історичних типів М.Я.Данилевського.

74. Радикально-демократичні ідеї М.Г.Чернишевського.

75. Ідеологія революційного народництва у політичній думці П.Л.Лаврова.

76. Ліберальна концепція Б.М.Чичеріна.

77. Теорія культурних типів у політичній теорії К.М.Лєонтьєва.

78. Соціологічна школа права С.А.Муромцева.

79. Соціально-психологічна теорія права і влади М.М.Коркунова.

80. Концепція соціальної держави В.С.Соловйова.

81. Теорія природного права П.І.Новгородцева.

82. Державний лібералізм П.Б.Струве.

83. Критика марксизму в релігійно-моралістському вченні С.М.Булгакова.

84. Соціально-критична філософія М.О.Бєрдяєва.

85. Критика соціалізму в релігійно-ідеалістичній теорії С.Л.Франка.

86. Психологічна теорія права І.О.Ільїна.

87. Антитоталітарні політичні вимоги радянського дисидентського руху у політичній думці А.А.Сахарова.

88. Проекти переустрою Росії у політичних поглядах О.Солженіцина.

89. Провіденціалістська концепція польської історії Ю.Шуйського.

90. Еволюція польської системи влади у політичній думці М.Бобжинського.

91. Неоромантична концепція польської політичної історії С.Закшевського.

92. Психологічна теорія права Л.Петражицького.

93. Доктрина польських соціалістів у політичній думці Л.Василевського.

94. Націоналістична теорія Р.Дмовського.

95. Доктрина “санації” у політичних поглядах Ю.Пілсудського.

96. “Волинська програма” Г.Юзевського.

97. Концепція “прометеїзму” у політичній думці В.Бончковського.

98. Розробка парадигми польської політики в публіцистиці Ю.Мєрошевського.

99. Проблеми польської східної політики в діяльності Є.Гєдройця.

100. Концепція польсько-українського кондомініону в політичній думці Ю.Лободовського.

101. Питання польсько-українського порозуміння в політичній думці Є.Стемповського.

102. Політичні вимоги об’єднання незалежних профспілок ”Солідарність”.

103. Проблема демократії в політичній думці К.Поппера.

104. Економічна теорія демократії Й.А.Шумпетера.

105. Риси тоталітарного режиму у політичній думці Г.Арендт.

106. Неоліберальні ідеї Ф.фон Хаєка.

107. Проблеми демократії у політичній теорії С.М.Ліпсета.

108. Питання постіндустріального суспільства у політичному вченні У.Ростоу.

109. Теорія “третьої хвилі” О.Тоффлера.

110. Географічний детермінізм Р.Пайпса

111. Політичні ідеї Г.Кісінджера.

112. Принципи лібералізму Дж.Ролза.

113. Ліберальна демократія як остаточний стан суспільства за Ф.Фукуямою.

114. Теорія соціальної солідарності Е.Дюркгейма.

115. Біхевіоризм в політичній теорії Ч.Мерріама.

116. Системно-функціональна теорія Т.Парсонса.

117. Політичний психоаналіз Г.Ласуела.

118. Теорія індустріального суспільства Р.Арона.

119. Теорія політичної системи Г.Алмонда.

120. Теорія політичної системи Д.Істона.

121. Теорія соціального конфлікту Р.Дарендорфа.

122. Концепція постіндустріального суспільства Д.Белла.

123. Політичні теорії Г.Ласкі.

124. Політична соціологія М.Дюверже.

125. Зародження ідей християнської демократії в енцикліках Льва ХІІІ.

126. Проблеми миру в енцикліці Іоана ХХІІІ.

127. Фактори прогресу людства у поглядах Павла VI.

128. Сучасна політична доктрина католицизму у вченні Іоана Павла ІІ

129. Антирасизм у політичних поглядах М.-Л.Кінга.

130. Ідеї ісламського фундаменталізму Хомейні.

131. “Третя світова теорія” М. аль-Каддафі.

132. Політична доктрина сучасного буддизму у вченні далай–лами ХІV.

133. Концепція сіонізму Т.Герцля.

134. Проблема співвідношення політики і моралі у поглядах М.Ганді

135. Розробка концепції державного синтоїзму Норінагою Мотоорі.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...