Главная Обратная связь

Дисциплины:


Серпня 2015 р. протокол № 8ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл загальноюридичних дисциплін

Адміністративна відповідальність

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник циклу

загальноюридичних дисциплін,

кандидат юридичних наук,

підполковник внутрішньої служби,

 

С.В. Царюк

«28» серпня 2015 р.

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи

 

 

Форма навчання: заочна

2курс (4 семестр) «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.0304102 «Правоохоронна діяльність»

 

Підготував:старший викладач циклу,

кандидат юридичних наук,

майор внутрішньої служби, Ткаченко О.Г.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклу

серпня 2015 р. протокол № 8

 

Чернігів – 2015


Самостійна робота– це робота курсантів (слухачів), яка планується та виконується за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота необхідна не тільки для оволодіння певною дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи взагалі, зокрема в навчальній, науковій, професійній діяльності, формування здатності брати на себе відповідальність самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації і ін.

Незалежно від спеціалізації і характеру роботи, будь-який спеціаліст-початківець повинен мати фундаментальні знання, володіти професійними вміннями і навичками, досвідом творчої і дослідницької діяльності з вирішення проблем, що виникають в процесі виконання конкретних завдань, спроможністю та соціально-оцінної діяльності.

Жодні знання, якщо вони не підкріплені самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини.

Крім того, самостійна робота має виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка відіграє суттєву роль у структурі особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

Самостійна робота курсантів (слухачів) повинна систематично контролюватися викладачем.

Самостійна робота сприяє курсантам (слухачам):

1. Поглибленню і розширенню знань з даної навчальної дисципліни;

2. Пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності;

3. Оволодінню прийомами процесу пізнання;

4. Розвитку пізнавальних здібностей.

Основою для самостійної роботи служить науково-теоретичний курс, комплекс отриманих курсантами (слухачами) знань. При розподілі завдань курсанти (слухачі) отримують інструкції з їх виконання, методичні вказівки, посібники, перелік необхідної літератури.Метою самостійної роботи є формування самостійності курсанта (слухача), його вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів навчальних занять.

Ефективне розгортання самостійної роботи, як і навчального процесу взагалі, значною мірою залежить вад ставлення курсантів (слухачів) до навчального предмета.

Воно формується під впливом наступних чинників:

1. Світоглядне значення предмета (наскільки він допомагає зрозуміти закони розвитку природи та суспільства, розібратися в суспільних явищах);

2. Пізнавальне значення предмета (наскільки він розширює кругозір, дає цікаві, потрібні знання);

3. Суспільне значення предмета, його роль в науковому, суспільному, культурному та економічному житті країни;

4. Практичне значення предмета для курсанта (слухача). Сюди входять: зв'язок з обраною професією, можливість оволодіння корисними вміннями та навичками;

5. Легкість засвоєння даного предмета, до якого курсант (слухач) відчуває себе більш здібним;

6. Належне викладення даного предмета викладачем.

 

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Види та форми самостійної роботи Форми контролю та звітності
Підготовка до поточних аудиторних занять
Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, вивчення обов'язкових та додаткових літературних джерел. Активна участь урізних видах аудиторних занять.
Вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання. Перевірка правильності виконання завдань.
Виконання та письмове оформлення завдань та інших робіт. Перевірка правильності виконання завдань на аудиторних заняттях.
Підготовка до семінарських, практичних занять. Активна участь у семінарських, практичних Заняттях.
Підготовка до модульного контролю та інших форм поточного контролю. Написання контрольної роботи, тестування.
Пошуково-аналітична робота
Пошук та огляд літературних джерел за заданою темою Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
Написання реферату чи доповіді Обговорення реферату під час аудиторних занять
Аналіз конкретної практичної ситуації. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі, ситуаційних вправах та ін.

Для забезпечення самостійної роботи викладач повинен мати:

1. Методичні рекомендації (методичну розробку) для організації поза аудиторної самостійної роботи курсантів (слухачів);

2. Методичні розробки з усіх тем, курсів;

3. Розроблені контрольні запитання, типові завдання.

 

До методів самостійної роботи курсантів відноситься читання, конспектування, виконання вправ (рішення задач).

Читання.Метод роботи з підручником і іншими учбово-методичними посібниками сприяє розширенню наукових знань курсантів, формуванню умінь самостійної пізнавальної діяльності. Метод застосовується для осмислення й закріплення наукової інформації, вже отриманої курсантами на лекціях і семінарських заняттях, а також для самостійного первинного придбання, розширення знань без участі викладача. Курсанти, що виявляють особливий інтерес до визначених областей знань, можуть звертатися до різних наукових праць, не передбаченим навчальними планами, і самостійно розширювати і поглиблювати знання.

Конспектування.Здійснюється курсантами в двох різновидах: зі слуху і при читанні. В обох випадках вони використовують наступні способи конспектування: записують докладно без осмислення; записують головне й одночасно осмислюють записане; ведуть опорний конспект із більш глибоким осмисленням тексту. В останні роки телебачення організує освітні програми, частину з них призначається для вузів. Курсанти сприймають інформацію одночасно органами слуху і зору, конспектують або здійснюють короткий запис її після завершення програми.

Виконання вправ, рішення задач.Вони необхідні для розвитку аналітичного мислення курсантів, їхньої самостійності. При виконанні вправ курсанти повинні насамперед зрозуміти їх сутність, потім вибрати оптимальні шляхи своїх дій і, нарешті, пояснити і довести їх правильність або правомірність.

 

 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...