Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модульний склад навчальної дисципліниМВС УКРЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС

 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни адміністративна відповідальність

для студентів

 

 

Одеса – 2012

ВСТУП

Розпочаті в Україні масштабні перетворення всіх гілок влади та правової системи, спрямовані на зміцнення демократії, створення, правової держави. Переоцінка цінностей, яка відбувається у всіх сферах життя суспільства, закріплюється в законодавчих актах і, перш за все, у Конституції України, яка стверджує, що людина, її здоров'я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Виконуючи це положення Конституції, державні органи зобов'язані робити все необхідне для забезпечення честі і гідності громадян, захисту їх прав та свобод, життя та здоров'я від протиправних посягань.

Важливу роль у вирішенні цих завдань відіграє адміністративна відповідальність. По-перше, вона сприяє попередженню та викоріненню багатьох порушень правопорядку. По-друге, існування та застосування норм адміністративної відповідальності позитивно впливає на профілактику злочинів, допомагає зміцненню правопорядку і дисципліни в державі.

Дисципліна "Адміністративна відповідальність" передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень адміністративної відповідальності і практики її застосування, особливостей суб'єктів адміністративних проступків та органів, що застосовують адміністративні стягнення, види адміністративних стягнень, порядок їх застосування та виконання.

Ця дисципліна органічно пов'язана з адміністративним, кримінальним та цивільним правом, має тісний зв'язок з адміністративним, кримінальним, цивільним та дисциплінарним процесами, з комплексними галузями права екологічним, митним, транспортним та рядом інших.

Структуру дисципліни "Адміністративна відповідальність" складають:

- загальна частина, в якій розглядаються поняття, особливості та правова база адміністративної відповідальності, поняття адміністративного правопорушення та його ознаки, види, характеристика та строки накладання адміністративних стягнень;

- особлива частина, в якій розглядаються види адміністративних проступків, що посягають на відповідні суспільні відносини, що охороняються законодавством про адміністративні правопорушення;

- процесуальна частина, яка висвітлює порядок застосування адміністративної відповідальності.

Основною метою вивчення зазначеної дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про інститут адміністративної відповідальності, порядок його застосування, суб'єктів цієї відповідальності та органів, що її застосовують, про засоби забезпечення законності при притягненні громадян та колективних суб'єктів до адміністративної відповідальності; прищеплення майбутнім фахівцям глибоких знань діючого законодавства про адміністративні правопорушення, умінь та навичок правильного його застосування; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.Курс "Адміністративна відповідальність" вивчається студентами протягом 8 - го семестру, навчальним планом передбачено складання заліку з цієї дисципліни.

Студенти повинні знати поняття, правову базу та особливості адміністративної відповідальності, порядок її застосування, види адміністративних стягнень та порядок їх виконання.

Студенти повинні вміти користуватися КУпАП, правильно тлумачити та використовувати відповідні статті, складати матеріали про скоєння адміністративних правопорушень, про здійснення адміністративного затримання, особистого огляду осіб, вилучення речей і документів.

Під час самостійної роботи виконуючи завдання, студенти самостійно вивчають положення КУпАП, законів України, що передбачають адміністративну відповідальність, відповідні розділи та глави навчально-методичних посібників; наукові статті; знайомляться з практикою застосування адміністративної відповідальності; вирішують задачі; готують доповіді та реферати по окремим темам та питанням.

 


Модульний склад навчальної дисципліни

№ п/п Назва розділів і тем Години з викладачем Індивідуальна робота Самостійна робота Всього годин за планом
Всього годин З них
Лекції Семінарські, практичні заняття Контрольні, модульні роботи
  8 семестр              
  Модуль 1              
Тема № 1. Поняття, предмет, законодавча основа та підстави адміністративної відповідальності.    
Тема № 2. Адміністративний проступок, його ознаки та склад.    
Тема № 3. Адміністративна відповідальність окремих суб`єктів.    
Тема № 4. Адміністративні стягнення.    
Тема 5. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.    
Тема № 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.    
Тема № 7. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.    
Тема № 8. Відповідальність за окремі адміністративні правопорушення.    
  Модульна контрольна робота            
                 
  Форма підсумкового контролю залік
  ВСЬОГО    

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни адміністративна відповідальність

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...