Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Поняття, предмет, законодавча основа та підставиАдміністративної відповідальності.

Семінарське заняття – 2 години.

Теоретичні питання

1. Поняття та особливості адміністративної відповідальності.

2. Законодавча база адміністративної відповідальності.

3. Ознаки адміністративної відповідальності.

4. Суб’єкти адміністративної відповідальності

5. Реформа адміністративного права та її роль у вдосконаленні інституту адміністративної відповідальності.

Реферат

1. Адміністративна відповідальність в Україні.

2. Законодавство про адміністративну відповідальність.

3. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

Методичні рекомендації:

Під час самостійної роботи студенти повинні з'ясувати поняття, особливості та принципи адміністративної відповідальності, звернути особливу увагу на конституційний принцип - верховенство права людини. Необхідно визначитись із законодавчою базою адміністративної відповідальності та впливом адміністративно-правової реформи на інститут адміністративної відповідальності. Кожний студент повинен вміти відрізнити адміністративну відповідальність від інших видів юридичної відповідальності.

 

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. По­грібний та ін. — К.; Правова єдність, 2008. — 781 с.

3. Куян І. Адміністративна відповідальність як інструмент правової держави // Право України. – 1998. - № 5. – С. 66-68.

4. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / С.В.Ващенко, В.Г.Поліщук. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 142 с.

5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебн. пособ. / А.И.Миколенко. – Харьков: Одиссей, 2007. – 360 с.

7. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С.12-20.

8. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005. – 21 с.

9. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Держ. Комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. – 59 с.

10. Жуковский А.Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: Одиссей, 2000. – 224 с.11. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім..В.Н. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

12. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. – К.: УАВС, 1995. – 78 с.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Додаток до №51. – Ст. 1122.

14. Управління адміністративно - політичною діяльністю. Навчальний посібник. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2004. – 206 с.

15. Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні. Монографія. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2006. – 333 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...