Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2. Адміністративний проступок, його ознаки та складСемінарське заняття – 2 години.

Теоретичні питання

1. Поняття адміністративного проступку.

2. Ознаки адміністративного проступку.

3. Склад адміністративного проступку.

4. Юридичний аналіз об`єкта, об`єктивної сторони, суб`єкта, суб`єктивної сторони адміністративного проступку.

5. Ознаки суб’єкта адміністративного проступку.

6. Умисел як форма вини.

 

Реферат

1. Склад, ознаки та відмінність адміністративного проступку від інших видів правопорушень.

2. Характеристика об’єкта адміністративного проступку.

3. Характеристика об’єктивної сторони адміністративного проступку.

4. Види суб’єктів адміністративного проступку та їх характеристика.

 

Методичні рекомендації:

Готуючись до семінарського заняття необхідно з'ясувати поняття, ознаки та склад адміністративного проступку, його відмінність від злочину та дисциплінарного проступку, підходи науковців до визначення поняття адміністративного правопорушення. Особливу увагу треба звернути суб'єктам адміністративного проступку і перш за все юридичним особам, вивчити характерні особливості окремих видів суб'єктів.

 

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. По­грібний та ін. — К.; Правова єдність, 2008. — 781 с.

3. Куян І. Адміністративна відповідальність як інструмент правової держави // Право України. – 1998. - № 5. – С. 66-68.

4. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / С.В.Ващенко, В.Г.Поліщук. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 142 с.

5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебн. пособ. / А.И.Миколенко. – Харьков: Одиссей, 2007. – 360 с.

7. Бельский К. С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство й право. — 1999. - № 12. - С. 12-20.

8. Гончарук С. Т. Адміністративні стягнення в системі заходів ад­міністративного примусу та проблеми їх удосконалення // Бю летень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 6 (56). -С. 35-45.

9. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність: Навч.-метод. посібник / Нан. авіаційний ун-т. — К.: НАУ, 2005. — 118 с.

10. Коломоєць Т. О. Структура адміністративної відповідальності: сучасний доктринальний погляд // Підприємництво, госпо­дарство і право. — 2002. — № 4. — С. 65—66.11. Коломоєць Т. О. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. - 2001. - № 2. - С. 84-87.

12. Коломоєць Т. О., Сквірський І. О. Виправні роботи як вид ад­міністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід, та практика застосування: Монографія. — К.: Істина, 2008. - 184с.

13. Колпаков В. К. Адміністративна реформа і деліктне законо­давство // Науковий вісник Най. академії внутр, справ Ук­раїни: Науково-теоретичний журнап. -- 2004. - - № 4. — С. 40-50.

14. Колпаков В. К. Адміністративно-правові проблеми видворення іноземців // Вісник Львівського ін-ту внутр. справ: 36. наук. праць. - Львів, 2004. - № 1. - С. 200-209.

15. Колпаков В. К., Волох О. К. Функції адміністративно-деліктної законотворчості // Науковий вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ: Науково-теоретичний журнал. — 2007. — № 3. -С. 42-51.

16. Управління адміністративно - політичною діяльністю. Навчальний посібник. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2004. – 206 с.

17. Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні. Монографія. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2006. – 333 с.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...