Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Адміністративна відповідальність окремих суб`єктівСемінарське заняття – 2 години.

Теоретичні питання

1. Поняття та види суб`єктів адміністративної відповідальності.

2. Адміністративна відповідальність спеціальних та особливих

суб`єктів

3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

Реферат

1. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів.

2. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб.

 

Методичні рекомендації:

Вивчаючи тему треба з'ясувати поняття, класифікацію та характеристику суб'єктів адміністративної відповідальності, звернути особливу увагу на відповідальність неповнолітніх та особливих суб'єктів. Особливої уваги потребують юридичні особи, так як до сьогодні серед науковців існують різні підходи щодо відповідальності цих суб'єктів.

Важливе значення для додержання принципу законності та об'єктивності мають знання обставин, що виключають, пом'якшують або обтяжують адміністративну відповідальність, тому кожний повинен знати ці обставини та порядок їх застосування.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. По­грібний та ін. — К.; Правова єдність, 2008. — 781 с.

3. Куян І. Адміністративна відповідальність як інструмент правової держави // Право України. – 1998. - № 5. – С. 66-68.

4. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / С.В.Ващенко, В.Г.Поліщук. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 142 с.

5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебн. пособ. / А.И.Миколенко. – Харьков: Одиссей, 2007. – 360 с.

7. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С.12-20.

8. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005. – 21 с.

9. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Держ. Комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. – 59 с.

10. Голосніченко І.П. Проблеми вдосконалення прогалин у правовому регулюванні порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення. // Адміністративна реформа в Україні: шляхи до Європейської інтеграції / збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 46-51.

11. Коваль Л.В. Відповідальність за адміністративні правопорушення: Монографія. – К., 1975. – 160 с.12. Колпаков В. Структура адміністративно-деліктного процесу // Юридична Україна. – 2005. - № 4. – С. 23-31.

13. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – 112 с.

14. Лук’янець Д.М. Процесуальні засади адміністративної відповідальності // Право України. – 2006. - № 7. – С. 116-120.

15. Федоров І.О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: Автореф. дис. к.ю.н.:12.00.07. – Ірпінь, 2006. – 18 с.

16. Коломоєць Т.О. Основні напрямки розвитку кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України: теоретичні та практичні аспекти: Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006. – Ч.1. – С.23-27.

17. Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення // Право України. – 2006. - №76. – С.142-145.

18. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. проф.. О.М. Бандурки. – Х.: Вид-во. Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.

19. Управління адміністративно - політичною діяльністю. Навчальний посібник. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2004. – 206 с.

20. Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні. Монографія. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2006. – 333 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...