Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття – 4 годиниТеоретичні питання

1. Поняття та характерні риси провадження по справах про адміністративні правопорушення.

2. Стадії провадження.

3. Учасники провадження.

4. Принципи провадження.

5. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

6. Підстави для перегляду постанов по справах про адміністративні

правопорушення.

7. Особи, уповноважені розглядати скарги на постанови, та їх повноваження.

8. Порядок виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення.

9. Постанови, які виконують посадові особи органів внутрішніх справ.

 

Реферат

1. Поняття, стадії та особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2. Адміністративно-правовий статус учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення.

3. Підстави та порядок перегляду постанов по справах про адміністративні правопорушення.

4. Порядок та особливості виконання постанов про накладання адміністративних стягнень.

 

Методичні рекомендації:

Особливе значення для забезпечення законності притягнення до адміністративної відповідальності має знання норм, що встановлюють порядок провадження по справах про адміністративні правопорушення, тому студентам необхідно з'ясувати поняття, завдання, принципи та стадії провадження. Треба визначити учасників провадження по справах про адміністративні правопорушення та їх правовий статус. Особливу увагу необхідно звернути на правовий стан особи, що притягується до адміністративної відповідальності.

Важливе значення для забезпечення прав і свобод громадян має право на оскарження та опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення, тому вивчаючи тему необхідно з'ясувати порядок і строки подання скарги на постанову по справі; визначити органи та посадових осіб, які уповноважені переглядати справи; строки перегляду справ, обставини, що підлягають аналізу під час перегляду справи; повноваження посадових осіб та органів по розгляду протесту або скарги на постанову.

Під час самостійної роботи студенти повинні з'ясувати загальні положення виконавчого провадження, обов'язковість виконання постанов про накладання адміністративного стягнення, порядок звернення постанови до виконання. Необхідно вивчити порядок провадження по виконанню окремих видів адміністративних стягнень, підстави для відстрочки або припинення виконання постанов по застосуванню заходів адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх, які скоїли правопорушення у віці від 16 до 18 років.

Задачі для розв'язання

Задача 1

Інспектор ДСБДР зупинив водія автомобілю "Жигулі", який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння і доручив позаштатному співробітнику ДСБДР скласти матеріали про адміністративне правопорушення, що останній і зробив.На підставі складених позаштатним співробітником матеріалів Петренко А.С. був притягнутий начальником ДСБДР до адміністративної відповідальності.

Зробіть аналіз наведеної ситуації та дайте юридичну оцінку діям посадових осіб позаштатного співробітника міліції.

 

Задача 2

Адвокат оскаржив в обласний суд постанову міського суду про притягнення Петренка А.С. до адміністративної відповідальності за порушення ст. 164 КУпАП, мотивуючи скаргу тим, що на стадії порушення справи про адміністративний проступок та адміністративне розслідування працівники міліції не дали можливість залучити до діла адвоката.

Зробіть юридичний аналіз наведеної ситуації та дайте правову оцінку діям посадових осіб.

 

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. По­грібний та ін. — К.; Правова єдність, 2008. — 781 с.

3. Куян І. Адміністративна відповідальність як інструмент правової держави // Право України. – 1998. - № 5. – С. 66-68.

4. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / С.В.Ващенко, В.Г.Поліщук. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 142 с.

5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебн. пособ. / А.И.Миколенко. – Харьков: Одиссей, 2007. – 360 с.

7. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С.12-20.

8. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005. – 21 с.

9. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Держ. Комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. – 59 с.

10. Жуковский А.Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: Одиссей, 2000. – 224 с.

11. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім..В.Н. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

12. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. – К.: УАВС, 1995. – 78 с.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Додаток до №51. – Ст. 1122.

14. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 25-26. – Ст. 288.

15. Административное право Украины / За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 527 с.

16. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие. – Х.: «Одиссей», 2004. –272 с.

17. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1998. – 78 с.

18. Управління адміністративно - політичною діяльністю. Навчальний посібник. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2004. – 206 с.

19. Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні. Монографія. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2006. – 333 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...