Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верхов­ної Ради України (далі - ВВР). - 1996. - № ЗО. - ст.141.

2. Конституція Автономної Республіки Крим: Прийнята Верховною Радою Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 г., затверджена Законом України від 23.12.1998г. «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» // Голос України, 1999, 12 січня.

3. Адміністративна реформа в Україні: документи і матеріали // Український правовий часопис. - Вип. 4. - 1999.

4. Концепція Програми діяльності Кабінету Міністрів України: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2001р. - № 466-р.

5. Національна програма боротьби з корупцією: Затверджена Указом Президента України від 10.04.1997 // ВВР. - 1997. - № 19. - ст. 136.

6. Основи державної політики в області прав людини: Затверджені Постановою Верховної Ради Ук­раїни від 17.06.1999 // Голос України. - 1999 р., 25 червня.

7. Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України № 88-2000-п від 24.01.2000 // Internet.- http:// www.kuchma.gov.ua

8. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Відкритість, дієвість, результативність» розроб­лена відповідно до Конституції України та положень Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку Ук­раїни на 2002-2011 роки» Урядовий кур'єр 17 вересня 2003 року.

9. Указ Президента України «Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 17.10.2000. - № 1138/2000.

10. Положення про Постійного представника Президента України у Кабінеті Міністрів України: За­тверджено Указом Президента України від 15.03.2000 № 466 // Internet.- http:// www.kuchma.gov.ua

11. Положення про Міністра Кабінету Міністрів України: Затверджено Указом Президента України № 480/2003 від 5.06.2003 // Урядовий кур'єр 18 червня 2003.

12. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади « від 26 травня 2003 року № 434/2003. Урядовий кур'єр 28 травня 2003.

13. Указ Президента України « Про Міністра Кабінету Міністрів України» від 3 червня 2003 року 464/200З. Урядовий кур'єр 4.06.2003.

14. Указ Президента України « Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України» від 25 березня 2003 року № 267/2003. Урядовий кур'єр 1.04.2003.

15. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» № 810 від 22.07.1998 // Урядовий кур'єр, 1998.

16. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 // ВВР. - 1992. - № 15. - ст. 188.17. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 // ВВР. - 1993. - № 50. -ст. 472.

18. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. - № 5-6. - ст.ЗО.

19. Закон України «Про біженців» № 2557-14 від 21.06.2001 // Офіційний вісник України. - 2001. -№53.

20. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995 // ВВР. - 1995. - № 34. - ст. 266.

21. Указ Президента України «Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів» від 11.02.2000 // Урядовий кур'єр. - 2000 р., 15 лютого.

22. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 // ВВР. - 1991. - № 20. - ст. 249.

23. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001, № 2235-14 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - ст. 342.

24. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 // ВВР. - 1992. - № 2. - ст. 5.

25. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 // ВВР. - 1991. - № 6.- ст. 37.

26. Закон України «Про державну охорону органів державної влади України і посадових осіб» від 04.03.1998 // ВВР. - 1998. - № 35. - ст. 236.

27. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку» від 16.06.1999 // Урядовий кур'єр -1999 р., 15 липня.

28. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів» від 16.11.2000 № 1242 // Урядовий кур'єр. - 2000.

29. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 // ВВР. - 1993. - № 31. - ст. 338.

30. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України» № 549/2000 від 29.03.2000 // Урядовий кур'єр. - 2000 р 18 квітня.

31. В редакції Закону України «Про Збройні Сили України» 05.10.2000 № 2019 // Голос України. - 2000 р., 7 листопада // Закон України від 06.12.1991 // ВВР. - 1992. - № 9. - ст. 108.

32. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 // ВВР. - 1996. - № 47. - ст. 256.

33. Указ Президента України «Про Комісію з питань реформування правоохоронних органів в Ук­раїні» від 17.01.2001 № 17 // Урядовий кур'єр. - 2001 р„ 24 січня. - Internet.- http:// www.rada.gov.ua

34. Закон України «Про митну справу в Українській РСР» від 25.06.1991 // ВВР. -1991. -№ 44. –ст.20.

35. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 // ВВР. - 1991. - № 4. - ст. 20.

36. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 // ВВР. - 1997 - № 24 -ст. 170.

37. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 // Урядовий кур'єр. - 1999 р., 15 травня.

38. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16.06.1992 // ВВР. - 1992. - № 34. - ст. 504

39. Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 // ВВР. - 1992. - № 9. - ст. 106.

40. Указ Президента України «Про підвищення ефективності системи державної служби» від 11.02.2000 // Урядовий кур'єр. - 2000 р., 15 лютого.

41. Указ Президента України «Про постійного представника Президента України на Чорнобильській АЕС» від 25.04.2001 № 281/2001 // Internet.- http:// www.rada.gov.ua

42. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року № 661 - IV, Урядовий кур'єр. 7 травня 2003 року.

43. Закон України «Про основи національної безпеки України» прийнятий 19 червня 2003 року № 964 - IV, Урядовий кур'єр. ЗО липня 2003 року.

44. Закон України « Про вищу освіту « прийнятий 17 січня 2002 року № 2984 - Ш, Урядовий кур'єр 15 травня 2002 року.

45. Указ Президента України «Про Постійного представника Президента України у Кабінеті Міністрів України» від 15.03.2000 № 465 // Internet.- http:// www.rada.gov.ua

46. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від №1647-111 от 06.04.2000 // Урядовий кур'єр. - 2000 р., 14 червня.

47. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» №1550-111 відіб.03.2000 // ВВР. -2000. - № 23. - ст, 176.

48. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.1994 // ВВР. - 1994. - № 23. - ст, 161.

49. Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 02.03.2000 №1524-ІП // Урядовий кур'єр. - 2000 р., 26 квітня.

50. Закон України «Про Раду національної безпеки й оборони України» від 05.03 1998 // ВВР – 1998 - № 35. - ст. 237.

51. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 // ВВР. - 1992. - № 27. - ст. 382.

52. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року № 661 - IV, Урядовий кур'єр. 7 травня 2003 року.

53. Закон України «Про основи національної безпеки України» прийнятий 19 червня 2003 року № 964 - IV, Урядовий кур'єр. - 2003 р., ЗО липня 2003 року.

54. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохорон­ними органами держави» від 19.06. 2003 року № 975-ГУ. (Урядовий кур'єр від 22.08.2003 року).

55. Постанова Верховної Ради України «Про стан реалізації адміністративної реформи по удосконалю­ванню діяльності органів виконавчої влади» від 02.11.2001 № 2067 // Голос України. - 2000 р., 21 лис­топада.

56. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 22.12 1997 // ВВР. - 1998. - № 20. - ст. 99.

57. Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» // Уря­довий кур'єр. - 1999 р., 17 грудня.

58. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15. 12.1999 року. ­

59. Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15.12.1999 року.

60. Закон України «Про державну службу « від 16.12.1993 року.

61. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5.10.1995 року.

62. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9.04.1999 року.

63. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року.

64. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Урядові комітети» від 17.02.2000 року.

65. Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Уряду України (Кабінету Міністрів України): Затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 31.05.1995 року.

66. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16.06.1992 р.

67. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» // Відомості Верховної Ради. -1999. - № 1. - ст. 2.

68. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» // Відомості Верховної Ради. - 1999.- № 26. - ст. 220.

69. Положення про порядок легалізації об'єднань громадян. Затверджене постановою КМ України № 140 від 26.02.1993 р. // Урядовий кур'єр від 8.04.1993 р.

70. Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян. Затверджене постановою КМ України № 144 від 26.02.1993 // Урядовий кур'єр від 8.04.1993.

71. Положення про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осе­редків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні. Затверджене постановою КМ України № 145 від 26.02.1993 р. // Урядовий кур'єр від 8.04.1993.

72. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управлення: интересы и деятельность. - К.,1993.

73. Авер'янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. –Харків, 1998.

74. Агафонов С. Правовий статус Президента. // Право України.- № 9.- 2000 р.

75. Битяк Ю.П. Державна служба та розвиток її демократичних;основ. - Х.,1990.

76. Гончарук С.Т. Суб'єкти адміністративного права. - К.,1998.

77. Державні службовці // Урядовий кур'єр. - 1994. - 15 лютого.

78. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування. // За заг. ред. О.Ю.Оболенського. - Хмельницький: Поділля., 1999.

79. Кривенко Л. Інститут Прєзиденства. Глава держави: проблеми конституційного й фактичного ста­тусу. // Українська академія державного управління при Президентові України. Збірник наукових праць.- К., 1999.- Вип. № 2.

80. Лаврінчук І. Особливості правового регулювання проходження державної служби. // Право Ук­раїни.- № 3,- 2000.

81. Рогожин А., Цвік М. Правовий статус глави держави. // Право України. - № 7.- 2000 р.

82. Солоненко О.М. Делеговані повноваження органів державної влади у структурі компетенції суб'єктів місцевого самоврядування. // Науковий вісник НАВС України. - № 3. - 2000 р.

83. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР - 1984. - додаток до № 51. - ст. 1122.

84. Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. - К., 1991.

85. Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. - Харьков: «Одиссей», 2003.

86. Административное право зарубежных стран. - М., 1996.

87. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Підручник - К., 1995.

88. Адміністративна реформа в Україні: документи і матеріали // Український правовий часопис. -Вип. 4. - 1999.

89. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П.Битяка. - Харків, 2000. - с. 520.

90. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. для студ. юрид. ф-ту / Т.О. Коломієць / Запоріз. держ. ун-т. Юрид. ф-т. Каф. конституц. та адм. права. - Запоріжжя, 2001. - с. 208.

91. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украинн: Учебное пособие. - Харьков, 1999.

92. Васильєв А.С. Административное право Украинн (общая часть): Учебное пособие.- Харьков: «Одис­сей», 2001. - с. 288.

93. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К., 2000.

94. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К„ 1996.

95. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник, видання третє, до­повнене. - К., 2003. - с. 552.

96. С.Б. Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський. Законодавство України про адміністративну відповідальність. Збірник нормативних актів. - К.: «Юрінком-Інтер», 2003

97. Ківалов С.В. Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник, видан­ня друге, перероблене і доповнене. - Одеса «Юридична література», 2002, - с. 311.

98. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних за­кладів, -рос.мовою. - К.; «Літера, ЛТД», 2001. - 336с.

99. Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник, ч.І. - М.,1994.

100. Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник, ч,2. - М.,1995.

101. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.1997.

102. Брэбан Г. Французское административное право. - М., 1988.

103. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.

104. Тихомирив Ю.А. Курс адмннистративного права и процесса. - М., 1998.

105. Овсянко Д.М. Административное право. - М., 1997.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...