Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчанняОцінювання успішності курсанта по засвоєнню дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну оцінку накопичується курсантом протягом всього семестру і складає від 60 до 100 балів.

Робота протягом семестру передбачає:

- відповідь на семінарських заняттях;

- підготовку схеми-конспекту;

- складання модульних контрольних робіт;

- виконання індивідуальної роботи.

Центральне місце в кредитно-модульній системі займає участь курсантів у семінарських заняттях. Контроль на семінарських заняттях включає в себе декілька категорій оцінок знань та практичних умінь курсантів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати курсант за роботу на семінарі - 5 балів.

Упродовж семестру курсант готує одне індивідуальне письмове домашнє завдання творчо-пошукового характеру. Завдання оцінюються в балах; максимальна сума - 5 балів.

Упродовж семестру на семінарських заняттях проводяться дві модульні контрольні роботи. Контрольна робота триває до 20 хвилин у вигляді індивідуальних завдань, які розробляються лектором. Ці завдання включають в себе знання хронології; термінології, персоналій тощо.

Кожна контрольна робота оцінюється до 5 балів. Виконання роботи є обов’язковим.

Окремо оцінюється схема-конспекту – 5 балів.

Сума від 60 до 100 балів від отриманих за весь семестр дозволяють отримати залік автоматично.

Курсанти, які не набрали відповідну кількість балів складають залік у вигляді тестових завдань.

Оцінка “зараховано” виставляється якщо курсант виявив достатньо повні знання курсу; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними державно-правовими явищами, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; висловлює власне ставлення до історико-правових процесів; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень; в цілому матеріал викладає логічно, послідовно і переконливо.

Оцінка “не зараховано” виставляється якщо курсант виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних термінів, понять та подій; відсутні навички адекватної оцінки державно-правових процесів; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; повна відсутність орієнтованості в матеріалі.

Екзаменаційна оцінка складається з суми отриманих за семестр балів і виставляється за відповідною схемою:

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За внутрішньою шкалою навчального закладу в балах
А Відмінно Зараховано 91–100
В Добре Зараховано 81–90
С Добре Зараховано 70–80
D Задовільно Зараховано 61-69
E Задовільно Зараховано 46-60
FX Не здано, потрібна деяка доробка Не зараховано 30-45
F Не здано, потрібна значна доробка Не зараховано 1-29

 Оцінка “відмінно”/ А - виставляється якщо курсант продемонстрував глибокі і системні знання матеріалу, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними прикладами; орієнтується в хронології світових подій; оволодів навичками аналізу, порівняння, узагальнення та систематизації; вміє моделювати та адекватно оцінювати державно-правовий розвиток зарубіжних країн в різні часи; висловлює власне ставлення до державно-правових явищ та процесів;

Оцінка “добре”/ В, С - виставляється якщо курсант виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні визначення термінів, понять та подій; вміє аналізувати фактори розвитку держави і права в різні історичні періоди; матеріал викладає логічно, послідовно, разом з тим допускає незначні неточності.

Оцінка “задовільно”/ D, Е – курсант взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі, разом з тим є певні неточності у визначенні основних термінів, подій та процесів; власне ставлення до проблемних питань висловлює не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні знання, щодо державно-правових процесів минулого але прогнозування їх розвитку викликає певні складнощі; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – курсант виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних термінів, понять та подій; відсутні навички адекватної оцінки державно-правових процесів; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.

 

Якщо курсанта не задовольняє оцінка «В,С» і він прагне отримати вищу, то він складає екзамен. Курсанти, які набирають менше 70 балів, в обов'язковому порядку складають екзамен. Оцінка курсантів які протягом семестру набрали менше 45 балів не може бути вищою від «задовільно». Курсантам, які набрали менше 45 балів через, наприклад, тривалу хворобу або інші особливі обставини, дозволяється за 3-4 тижні до кінця семестру відпрацювати пропуски семінарських занять та перездати окремі види контролю.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...