Главная Обратная связь

Дисциплины:


Президент України Л. КУЧМА. рекомендована літературам. Київ

26 травня 2003 року

№ 434/2003

рекомендована література

АВЕР'ЯНОВ В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997. —

48 с. АВЕР'ЯНОВ В. Б., АНДРІЙКО О. Ф. Виконавча влада і державний

контроль. - К., 1999. — 48 с Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред.

A. Н. Козырина, М. А. Штатиной. — М., 2003. — 464 с. Административное право: Учебник / Под общ. ред. Г. В. Атаманчу-

ка. - М., 2003. - 392 с. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківало-

ва. — Одеса, 2003. — 896 с. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. /

За ред. Ю. П. Битяка. — X., 2000. — 520 с. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) /

За заг. ред. І. Б. Коліушка. — К., 2001. — 72 с. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник.

2-е видання / За заг. ред. А. Т. Комзюка. — X., 2001. — 112 с. Адміністративна реформа — історія, очікування та перспективи /

Упорядник В. П. Тимощук. — К., 2002. — 100 с АЛЕКСЕЕВ С. С. Право: азбука — теория — философия. Опыт комплексного исследования. — М., 1999. — 712 с. • АНДРІЙКО О. Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. —

К., 1999. - 45 с. Антологія української юридичної думки. Том 5: Поліцейське та

адміністративне право / Відп. ред. Ю. І. Римаренко,

B. Б. Авер'янов. - К., 2003. - 600 с

БАНДУРКА О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. — X., 1996. — 398 с.

Рекомендована література

БАНДУРКА А. М., ТИЩЕНКО Н. М. Административний процесе: Учебник. - X., 2001. - 352 с.

ВАСИЛЬЕВ А. С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. — X., 2001. — 288 с.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'яно-ва. - К., 2002. - 668 с

ГОЛОСНІЧЕНКО І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Навчальний посібник. — Ірпінь, 1998. — 108 с

ГОЛОСНІЧЕНКО І. П., СТАХУРСЬКИЙ М. Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник. — К., 2003 — 256 с

ДАВИД Р., ЖОФФРЕ-СПИНОЗИ К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В. А. Туманова. — М., 1998. — 400 с.

Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 1999. — 272 с.

Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К., 1999. - 266 с

Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навчальний посібник / За заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. — Львів, 2002. — 352 с

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 2003. — 384 сДержавне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / За заг. ред. В. Б. Авер'янова, І. Б. Коліушка. - К., 1999. - 50 с

Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К., 1998. - 432 с

ДОДИНЕ. В. Административная деликтология: Курс лекций. — Одесса, 1997.-116 с.

КИВАЛОВ С. В. Таможенное право (Административная ответственность за нарушение таможенных правил). — Одесса, 1996. — 147 с.

КІВАЛОВ С. В., БІЛА Л. Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Одеса, 2001. — 302 с

КІВАЛОВ С. В., БІЛА Л. Р. Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. — Одеса, 2002. — 328 с

КОВАЛЬ Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. — К., 1994.- 154 с.

КОЗЛОВ Ю. М. Административное право в вопросах и ответах: Учебное пособие. — М., 2000. — 237 с.

Рекомендована література

КОЛІУШКО І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. — К., 2002. — 260 с

КОЛПАКОВ В. К., КУЗЬМЕНКО О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К., 2003. — 544 с.

КОМЗЮК А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації. — X., 2002. — 336 с

ЛУК'ЯНЕЦЬ Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку. — К., 2001. — 220 с

Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-кандидатів / За заг. ред. Н. Гнидюк. — К., 2003. — 384 с

ОБОЛЕНСЬКИЙ О. Ю. Державне управління та державна служба: сучасні напрямки розвитку. — Одеса, 2003. — 320 с

ОПРИШКО В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. Видання 2-е, перероблене і доповнене. — К., 2003. — 311 с

ПЕРЕПЕЛЮК В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник — Чернівці, 2001. — 367 с

ПЕТРИШИН А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. - X., 1998. - 182 с.

Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В. Ф. Погорілко. — К., 2003. — 652 с

РЯБЧЕНКО О. П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин. — X., 1999. — 304 с

САНИАХМЕТОВА Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. — Одесса, 1998. - 232 с.

СЕЛІ ВАНОВ А. О. Адміністративній процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. — К., 2000. — 68 с

СЕЛІВАНОВ В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. — К., 2002. — 724 с

СИРЕНКО В. Ф. Интересы в системе основных институтов советского государственного управления. — К., 1982. — 214 с.

ТИЩЕНКО Н. М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. — X., 1998. - 268 с.

ХАЙЕК Ф. А. Право, законодавство та свобода. Том 3. Політичний устрій вільного народу / Пер. з англ. — К., 2000. — 252 с.

Рекомендована література

ХАРИТОНОВА О. L, ХАРИТОНОВ Є. О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. — X., 2002.-592 с.

ЦВЄТКОВ В. В., ГОРБАТЕНКО В. П. Демократія. Управління. Бюрократія. - К., 2001. — 248 с

ШАПОВАЛ В. М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). — К., 1996. — 60 с.

ШЛЬОЕР Б., СОЙКО І. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / За заг. ред. Б. Шльоера та Ю. Зайцева. — К., 2003. — 464 с

Зміст

Слово до читача....................................................................................5

Вступ до академічного курсу.................................................................7

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...