Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВАНАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

З ДИСЦИПЛІНИ:

«Адміністративне право України»

для студентів усіх напрямів підготовки

денної форми навчання

 

 

 

Полтава 2013


 

Навчальний посібник з дисципліни «Адміністративне право України» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – с.

 

Укладач: І.О. Кульчій, доцент кафедри державного управління і права, кандидат наук з державного управління

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри державного управління і права М.І. Лахижа, д.держ.упр., професор.

 

Рецензент:

 

 

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № __ від __.__.2013 р.

 

 

 
 

ЗМІСТ

 


Тема 1.Загальна характеристика адміністративного права України................

 

Тема 2. Суб’єкти адміністративного права.........................................................

 

Тема 3. Державна служба України......................................................................

 

Тема 4. Адміністративний примус.......................................................................

 

Тема 5. Адміністративна відповідальність..........................................................

 

Тема 6.Загальна характеристика адміністративного процесу та види адміністративних проваджень..............................................................................................

 

Тема 7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення...........

 

Тема 8. Управління економікою..........................................................................

 

Тема 9.Управління соціально-культурною сферою..........................................

 

Тема 10.Управління адміністративно-політичною діяльністю..........................

 

Список використаних джерел та літератури.......................................................

 

 


Вступ

Адміністративне право являє собою одну з фундаментальних галузей права, яка вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин. Тобто це галузь правової системи України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин, головна особливість яких полягає у тому, що вони виникають, змінюються та припиняються у сфері державного управління. Це одна з найбільших галузей національного права, норми якої регулюють різноманітні суспільні відносини у сфері функціонування виконавчої влади.Норми адміністративного права: впорядковують та закріплюють найбільш доцільні суспільні відносини, охороняють ці відносини; витискують зі сфери управління суспільні відносини, що не відповідають сучасним умовам; сприяють виникненню та розвитку нових інститутів упорядкування суспільного життя.

Крім структур виконавчої влади, нормами адміністративного права врегульовується діяльність місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій.

Немає такої сфери державного або суспільного життя, якої б не зачіпали питання адміністративно-правового регулювання. Нас оточує велика кількість правил, що визначають нашу поведінку у громадських місцях, закладах, транспорті тощо, які у більшості своїй також належать до цієї сфери правового регулювання.

Адміністративне право увійшло в побут і свідомість кожної людини. Воно є живим, глибоко укоріненим у суспільство. Вплив вищезазначених норм відчувають на собі як конкретні фізичні особи, так і юридичні.

Вивчення даної дисципліни слід розпочинати з того, що вона, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто є правом державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних органів і посадових осіб, на різноманітні суспільні відносини.

У всі часи це право так чи інакше пов’язувалося з публічною владою держави, із взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.

Адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, яке конкретизує багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що існування адміністративного права - це необхідна умова і засіб реалізації конституції в найважливішій сфері функціонування публічної влади - сфері виконання законів та інших правових актів держави.

 


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

План

1. Поняття адміністративного права.

2. Предмет адміністративного права.

3. Метод адміністративного права.

4. Система адміністративного права.

5. Адміністративно-правові норми.

6. Адміністративно-правові відносини.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...