Главная Обратная связь

Дисциплины:


Види адміністративних провадженьПро багатофункціональність адміністративного процесу вказує численна кількість проваджень, які складають його зміст.

Окремо взяте адміністративне провадження є первинним і основним компонентом структури адміністративного процесу.

Кількість конкретний адміністративних проваджень надзвичайно велика, внаслідок чого повний перелік проваджень практично неможливий. Більш того, практика державного управління викликає до життя нові їх види. Тільки за останні роки з’явилися провадження: по одержанню субсидій; по ліцензуванню діяльності підприємств; по оформленню спеціальних економічних зон; приватизації житла та інші. Кожне з яких має специфічні риси або ознаки, які зумовлені характером справи, що вирішується, правовим статусом суб’єктів, які беруть участь у процесі, особливостями правовідносин, цілями, що ставляться [18, с.328].

Класифікувати провадження можна за наступними критеріями [3, с.190]:

- За функціональною ознакою в структурі адміністративного процесу можуть бути виділені:

- провадження, що носять установчий характер (провадження по утворенню державних органів, суб’єктів підприємницької діяльності);

- провадження, що мають правотворчий характер (провадження по відпрацюванню та прийняттю нормативних актів);

- правоохоронні провадження (провадження в справах про адміністративні правопорушення, провадження по скаргах громадян);

- правонаділяючі провадження (провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень).

За індивідуально-конкретними справами система адміністративних проваджень може бути подана таким чином:

- провадження по відпрацюванню та прийняттю нормативних актів;

- провадження по прийняттю індивідуальних актів управління;

- провадження по оскарженню рішень, дій або бездіяльності органів та посадових осіб, їло порушують права громадян;

- провадження по зверненнях громадян;

- провадження по застосуванню адміністративно-попереджувальних заходів та заходів адміністративного припинення;

- провадження в справах про адміністративні правопорушення;

- дисциплінарне провадження;

- провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень;

- реєстраційно-дозвільне провадження;

- провадження по приватизації державного майна;

- діловодство;

- установче провадження.

- За порядком розгляду справ [15, с.50] провадження, які складають структуру адміністративного процесу, можна класифікувати на два види:

- такі, що розглядаються у судовому порядку;

- такі, що розглядаються органами виконавчої влади. Останні, в свою чергу, поділяються на дві групи: юрисдикційні провадження;

- управлінські (процедурні) провадження.- До юрисдикційних належать провадження про:

- адміністративні проступки;

- видворення іноземців за межі України;

- адміністративне оскарження;

- відшкодування шкоди, завданої громадянину певними видами державних органів;

- дисциплінарні проступки за нормами адміністративного права. Провадження управлінського (процедурного) характеру є:

- видача спеціальний дозволів, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності;

- реєстрація певних суб’єктів або видів діяльності;

- видача сертифікатів;

- здійснення контрольно-наглядової діяльності органами виконавчої влади;

- виконання правил дозвільної системи;

- розгляд заяв і пропозицій громадян органами виконавчої влади;

- атестаційне провадження.

Правозастосовчі провадження є найбільшою і найскладнішою в структурному відношенні групою адміністративних проваджень. До них належать:

1. Провадження щодо застосування заходів примусу в державному управлінні:

- дисциплінарне провадження;

- провадження в справах про адміністративні правопорушення;

- провадження по застосуванню заходів матеріального впливу.

2. Провадження щодо застосування заходів заохочення і стимулювання в державному управлінні;

- провадження в справах про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента, грамотами тощо;

- провадження в справах про присвоєння почесних та інших звань;

- провадження в справах про преміювання;

- провадження в справах про зняття стягнення тощо.

3. Провадження щодо реалізації громадянами своїх прав і обов’язків:

- провадження щодо пропозицій, скарг, заяв громадян;

- провадження щодо одержання громадянами дипломів, авторських свідоцтв, патентів;

- провадження щодо виконання громадянами військового обов’язку;

- провадження щодо виконання громадянами обов’язку мати паспорт;

- провадження щодо одержання громадянами житла;

- провадження щодо реалізації громадянами права користуватися комунально-побутовими послугами тощо.

4. Провадження щодо реалізації юридичними особами своїх прав і обов’язків:

- провадження щодо легалізації юридичних осіб;

- провадження по виділенню юридичним особам кредитів;

- провадження по оформленню і видачі юридичним особам ліцензії;

- провадження по виділенню юридичним особам земельних ділянок тощо.

5. Провадження по здійсненню контролю і нагляду (контрольно-наглядове провадження).

Будь-яке провадження по адміністративних справах складається з ряду окремих операцій: наприклад, складання протоколу; прийом заяви; опитування свідків; вивчення документів; прийняття рішення; винесення постанови; оскарження дій посадових осіб; опублікування акта управління тощо.

 

3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження)

У науковій та навчально-методичній літературі фахівцями з адміністративного права та процесу, при аналізі процесу більше уваги присвячено проблемам пов’язаним зі стадіями провадження справ про адміністративні правопорушення, але на нашу думку, ототожнювати стадії адміністративного процесу зі стадіями провадження справ про адміністративні правопорушення було б, не зважаючи на їх схожість, недоречно хоча б тому, що адміністративний процес включає в себе значну кількість таких проваджень.

Важливими органічними елементами, що характеризують структуру адміністративного процесу, є стадії, етапи, процесуальні дії.

Стадією вважається така відносно самостійна частина послідовно здійснюваних процесуальних дій, яка разом з загальними завданнями має притаманні тільки їй цілі та особливості, що стосуються учасників процесу, їх прав та обов’язків, термінів здійснення процесуальних дій і характеру процесуальних документів, які оформляються [23, с.171].

Процесуальна стадія - це відносно уособлена, відділена часом та логічно пов’язана сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення певної мети та вирішення відповідних завдань конкретного адміністративного провадження, що характеризується колом суб’єктів і закріплюється у процесуальних актах [6, с.192].

Можна виділити наступні стадії адміністративного процесу:

- Стадія аналізу ситуації, в ході якої збирається та фіксується інформація про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється перспектива подальшого руху справи, приймається рішення про необхідність такого руху. Фактично це стадія становить елементи порушення адміністративної справи.

- Стадія прийняття рішення по справі, в коді якої дається юридична оцінка зібраної інформації, повно та всебічно досліджується матеріали справи з метою встановлення об’єктивної істини, приймається конкретне рішення.

- Стадія оскарження або опротестування рішення по справі, що носить факультативний характер.

- Стадія виконання прийнятого рішення, в ході якої логічно завершується діяльність по адміністративній справі.

Кожна стадія адміністративного процесу може мати свої етапи та дії. Так, у стадії порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення можна виділити етап припинення правопорушення та застосування відповідних заходів, що забезпечують провадження в справі, наприклад, адміністративного затримання.

Стадії існують у будь-якому адміністративному провадженні. Кожному виду адміністративних проваджень притаманні свої, які не повторюються в інших видах. Стадії одних видів проваджень зафіксовані в нормативному порядку, інших - не зафіксовані і являють собою специфічний результат узагальнення чинних у тій чи іншій сфері правил [18, с.331].

Провадження по виданню нормативних актів управління складається з п’яти стадій:

- встановлення потреби видання нормативного акта (на цій стадії збирається інформація про стан справ, виявляються ситуації, що потребують нормативного врегулювання);

- підготовка проекту акта (здійснюються такі дії: визначення виконавців, узгодження (візування) проекту, його створення, якщо це потрібної визначаються строки розробки та ін.);

- винесення проекту на обговорення органу управління (проект оцінюється органом управління, обирається оптимальний варіант рішення);

- прийняття рішення по проекту (проект визнається прийнятим або неприйнятим);

- опублікування акта (тобто доведення його до відома посадових осіб).

У провадженні по створенню, реорганізації і ліквідації організаційних структур у сфері державного управління виділяються такі стадії:

- збір та первинне вивчення інформації про потребу організаційних змін;

- обґрунтування потреби змін;

- вибір та аналіз норм, що підлягають застосуванню;

- розгляд справи компетентним органом;

- винесення рішення.

У провадженні по комплектуванню організаційних структур у сфері державного управління персоналом існують такі стадії:

- вивчення інформації;

- узгодження умов трудового договору;

- здійснення необхідних організаційних заходів;

- вибір норм, які слід застосовувати;

- розгляд справи;

- прийняття рішення.

До обов’язкових стадій цього провадження відносить: а) адміністративне розслідування та направлення матеріалів за підвідомчістю: б) розгляд справи компетентним органом (посадовою особою) і прийняття постанови; факультативні: в) оскарження і опротестування постанов, їх перегляд; г) безумовне виконання постанови, винесеної по справі [23, с.171].

Проаналізувавши вищевикладене, можна дійти висновку, що, не зважаючи на окремі відмінності, які не мають принципового характеру, стадії, суб’ єкти, процедури розгляду адміністративних справ є важливою характеристикою адміністративного процесу. Вони чітко відображають сам процес провадження, враховуючи також окремі дії та операції, які здійснюються у процесі реалізації матеріальних норм адміністративного права.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення адміністративного процесу.

2. У чому полягає відмінність адміністративно-процесуальних норм від матеріальних норм адміністративного права?

3. Розкрийте зміст принципів адміністративного процесу.

4. Дайте визначення поняття стадії адміністративного процесу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...