Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Міністерство освіти і науки УкраїниМіністерство освіти і науки України

Маріупольський державний гуманітарний університет

 

 

Кафедра правознавства

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Робоча навчальна програма та навчально-методичний план

 

 

Маріуполь – 2007

 

 

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний гуманітарний університет

 

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________Ю.О.Волошин

“___” __________ 2007.

 

Кафедра правознавства

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Робоча навчальна програма та навчально-методичний план

 

 

Маріуполь - 2007

 

 

 

Адміністративне право. Робоча навчальна програма та навчально-методичний план для студентів спеціальності “Правознавство” (денна та заочна форма).

Укладач: ст. викладач кафедри правознавства Черних Є.М.

 

 

Рецензенти:

 

 

Робоча навчальна програма та навчально-методичний план вивчення дисципліни “Адміністративне право” розглянуті та затверджені на засіданні кафедри правознавства МДГУ (протокол № ___ від _____________ ).

 

 

Структура робочої навчальної програми та навчально-методичного плану вивчення дисципліни “Адміністративне право”:

  1. Пояснювальна записка

-опис дисципліни;

-загальна характеристика функціональних модулів;

-шкала оцінювання.

  1. Розподіл годин вивчення дисципліни за модулями.
  2. Програмовий зміст розділів та тем за модулями.
  3. Теми лекцій та семінарських занять до кожної з тем модуля-розділу.
  4. Плани семінарських занять з рекомендованою літературою.
  5. Зразки процесуальних документів.
  6. Теми курсових робіт.
  7. Перелік питань для підсумкового контролю.
  8. Список літератури.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Адміністративне право є базовою галуззю системи права України. Спеціальні функції, завдання адміністративного права пов’язанні з глибоким реформуванням української держави та багатьох публічних суспільних відносин. Адміністративне право органічно пов’язане з багатьма іншими галузями права. Без перебільшення можна стверджувати, що адміністративне право разом з конституційним правом визначає публічно-правову сферу суспільного управління. Адміністративне право головним чином визначається зв’язком з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає тим юридичним інструментом, за допомогою якого здійснюється державне управління. Адміністративне право має широкий предмет. Норми адміністративного права регулюють досить багатоманітні та різноманітні управлінські правовідносини у галузі публічного спілкування, точніше – у галузі організації та діяльності виконавчої влади та місцевого самоврядування. Проте на сучасному етапі розвитку українського суспільства головною метою адміністративного права стає затвердження пріоритету прав і свобод людини у публічних відносинах. Без надійних знань цієї галузі права неможливе формування конкурентноспроможного фахівця на сучасному ринку праці. Це обумовлює провідне місце однойменної навчальної дисципліни серед інших юридичних дисциплін.Загальною метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами необхідних знань та навичок з адміністративного права України.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Адміністративне право” є:

1) ознайомити з основними інститутами, конструкціями адміністративного права на підставі догматичних уявлень та нормативних актів;

2) навчити компетентно використовувати адміністративне законодавство України у практичних завданнях;

3) показати зв’язки між інститутами та нормами адміністративного права та інститутами інших галузей права;

4) показати еволюційні трансформації в уявленнях про предмет та роль адміністративного права в сучасному суспільстві.

Навчальна дисципліна “Адміністративне право” вивчається сту­дентами-правниками другого та третього років навчання. Навчальним планом на вивчення адміністративного права відводиться 217 годин, з яких 56 годин лекційні, 54 семінарські, 107 годин для самостійної роботи; 21 година для індивідуальної роботи студентів з викладачем. Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекційні та семінарські заняття. Самостійна робота студентів з вивчення дисципліни передбачає індивідуальне засвоєння матеріалу за темами програми дисципліни та самоперевірку знань шляхом відповідей на запропоновані запитання. Формою підсумкового контролю знань студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “Адміністративне право” є залік з Загальної частини та підсумковий екзамен за всією програмою курсу.

Навчальна дисципліна “Адміністративне право” традиційно включає дві взаємозалежні частини – Загальну та Особливу, зміст яких складає одне ціле. Загальна частина адміністративного права об’єднує норми, якими закріплюються основні принципи державного управління, регулюється правове положення (статуси) його суб’єктів, визначаються методи та форми виконавчо-розпорядчої діяльності, встановлюється адміністративна відповідальність, регламентуються процесуально-процедурні питання у сфері державного управління, а також забезпечення законності в державному управлінні.. Особлива частина адміністративного права об’єднує норми, якими закріплюються правові основи виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-політичній сфері, в сферах економіки і соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління.

Навчальна дисципліна “Адміністративне право” вимагає від студента чітко знати:

- основні поняття, сутність адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням, особливості предмету, методів адміністративно-правового регулювання, особливості адміністративних правовідносин;

- основні принципи, інститути та конструкції адміністративного права;

- основні нормативні джерела адміністративного права;

- систему органів загального, галузевого та міжгалузевого державного управління, правове положення суб’єктів, що його здійснюють;

- форми та методи публічного управління;

- поняття та види заходів адміністративного примусу;

- способи забезпечення законності в державному управлінні та спеціальні адміністративно-правові режими;

- правові засади державного управління у найважливих галузях державного управління;

- правові засади та практику адміністративно-правового реформування українського суспільства.

уміти:

- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного управління;

- готувати проекти актів публічного управління та приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення;

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному управлінні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

До програми курсу додається список необхідної нормативної, а також рекомендованої навчально-методичної та наукової літератури.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...