Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Норми та джерела адміністративного праваПитання для обговорення:

1. Механізм адміністративно-правового регулювання та місце адміністративних норм у

ньому.

2. Поняття, особливості та структура адміністративно-правових норм.

3. Види адміністративно-правових норм.

4. Реалізація та дія адміністративних норм.

5. Поняття та система джерел адміністративного права.

6. Систематизація адміністративного права.

 

Завдання:

1. Засвойте поняття: адміністративно-правова норма; джерела адміністративного пра­ва; систематизація адміністративного права; кодифікація, інкорпорація, консолідація.

2. Дайте відповіді на запитання:

- поняття та основні елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Його особливості.

- визначте поняття норми адміністративного права. особливості адміністративно-правових норм. Вкажіть критерії класифікації адміністративно-правових норм.

- структура адміністративно-правових норм.

- форми реалізації норм адміністративного права.

- випишіть з нормативно-правових актів по два приклада таких норм:

а) зобов’язуючі, уповноважуючі, забороняючи;

б) матеріальні та процесуальні;

в) відносно організації та діяльності органів виконавчої влади України;

г) відносно державної служби;

д) адміністративно-юрисдикційні.

3. Проаналізуйте ст.173 КпАП України. Дайте характеристику адміністративно-правової норми, закріпленої зазначеною статтею.

4. Визначте статті Конституції України, якими регулюються адміністративно-правові відносини.

5. В чому полягають особливості джерел адміністративного права?

6. Визначте, які з наведених нормативних актів є джерелами адміністративного права: Кримінальний кодекс; Закон «Про міліцію»; Закон «Про вибори Президента України»; Митний кодекс; Земельний кодекс; Положення про Міністерство юс­тиції України; Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ; Цивільний процесуальний кодекс; Закон «Про державну служ­бу»: Основи законодавства про культуру; Кодекс законів про працю; Господарчий кодекс.

7. Визначте особливості кодифікації адміністративного права.

 

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
  6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
  7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Модуль самостійної роботи студентаЗавдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

1. Конституційне регулювання адміністративно-правових відносин.

2. Система джерел адміністративного права.

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля І.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...