Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус фізичних осібСоціальні та юридичні ознаки суб’єкта адміністративного права. Суб’єкт адміністративного права і суб’єкт адміністративних правовідно­­­син. Складові адміністративної правосуб’єктності. Адміністративна пра­­­воздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність. Проблеми деліктоздатності юридичних осіб. Наявність прав у сфері публічного управління. Наявність адміністративно-правових обов’язків у сфері публічного управління. Система суб’єктів адміністративного права. Проблеми класифікації суб’єктів адміністративного права. Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів адміністративного права за Концепцією реформи адміністративного права.

Поняття та особливості адміністративно-правового статусу громадян. Адміністративна правоздатність громадян. Характеристика обмеженої правоздатності. Адміністративна дієздатність громадян та її види. Обставини, що характеризують дієздатність громадян. Повна, обмежена і часткова адміністративна дієздатність громадян. Підстави виникнення взаємовідносин громадян і органів держави. Права громадян у сфері публічного управління. Гарантії прав і свобод громадян у сфері державного (публічного) управління. Соціально-політичні, економічні та організаційно-правові (організаційні та юридичні) гарантії: судові і позасудові; звернення громадян; відповідальність суб’єктів управління; право на відшкодування збитку у наслідок незаконних рішень або дій суб’єктів публічного управління; прокурорський нагляд; контрольно-наглядова діяльність державних органів. Адміністративно-правові обов’язки громадян. Характеристика юридичних фактів, у зв’язку з якими виникають адміністративно-правові обов’язки громадян.

Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства. Концепція реформи адміністративного права щодо оновлення змісту правового статусу громадян.

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 5: Суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус

фізичних осіб

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

Тема 5. Суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус фізичних

Осіб

Питання для обговорення:

1. Поняття суб’єкта державного (публічного) управління і суб’єкта адміністративного права (правові суб’єкти управління). Особливі ознаки суб’єкта державного управління.

2. Види суб’єктів адміністративного права.

3. Правоздатність і дієздатність суб’єктів адміністративного права. Права й обов’язки. Відповідальність.

4. Компетенція: поняття, структура. Загальна, галузева, міжгалузева і внутрішньогалузева компетенція.5. Поняття та особливості адміністративно-правового статусу громадян.

6. Гарантії прав і свобод громадян у сфері державного (публічного) управління.

7. Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства.

Завдання:

1. Назвіть юридичні ознаки суб’єктів адміністративного права.

2. Перелічіть основних носіїв суб’єктивних прав і обов’язків в сфері виконавчої влади.

 1. Охарактеризуйте поняття суб'єктів адміністративного права, загального та спеціальних суб’єктів адміністративного права.
 2. Охарактеризуйте поняття колективного суб'єкта адміністративного права.
 3. Чи можна говорити про особливості таких суб'єктів адміністративного права, як фізичні та юридичні особи?
 4. Вкажіть критерії класифікації та види суб'єктів адміністративного права.

7. Назвіть складові адміністративної правосуб’єктності.

 1. Охарактеризуйте правоздатність і дієздатність суб'єктів адміністративного права. Чи доцільно, на Ваш погляд, поширювати цивільно-правові поняття «правоздатність» і «дієздатність» на адміністративно-правові інститути?
 2. Визначьте зміст і загальне значення поняття «компетенція». Структура і приналежність компетенції.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткова література:

 1. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадянина: до питання про склад елементів // Право України.-2002.-№8.-С.21.
 2. Костів М. Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб // Право України.- 2005.- №4.- С.16-20.

3. Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине: Учеб. пособ. - X., 1999.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність, як основні складові адміністративної правосуб’єктності.
 2. Іноземці як суб’єкти адміністративного права. Статус біженців.

3. Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів адміністративного права за Концепцією реформи адміністративного права.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

Тема 6. Органи виконавчої влади (державного управління)

Поняття органа виконавчої влади, його ознаки. Правовий стан органа виконавчої влади. Компетенція, підвідомчість і повноваження. Місце органів виконавчої влади у системі державних ви­­­конавчо-розпорядчих органів (органів публічного управління). Види органів виконавчої влади. Класифікація органів виконавчої влади за масштабом діяльності, за порядком утворення, за обсягом компетенції, за порядком вирішення підвідомчих питань, за положенням в управлінській системі.Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.

Центральні органи виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Загальні функції і система міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Місцеві органи виконавчої влади. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій. Структура та основи компетенції місцевих державних адміністрацій. Правовий стан територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, не підпорядкованих місцевим адміністраціям. Функції державного управління, які покладаються на органи місцевого самоврядування. Правові основи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Конституційне закріплення правового статусу Президента України. Співвідношення Прези­­­дента України з гілками влади. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади за Конституцією України. Повноваження Президента Ук­­­раїни щодо організаційного формування системи органів вико­­­навчої влади. Повноваження Президента України щодо визначення змісту функціонування системи органів виконавчої влади. Повноважен­­­ня Президента України щодо забезпечення законності у сфері виконавчої влади. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом України для здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий статус Секретаріату Президента України. Інститут представників Президента України. Адмі­­­ністративно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони Украї­­­ни.

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 6: Органи виконавчої влади (державного управління)

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

Тема 6. Органи виконавчої влади (державного управління)

Питання для обговорення:

1. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права: поняття, види.

2. Система органів виконавчої влади, основні засади її побудови.

3. Адміністративно правовий статус Кабінету Міністрів України;

4. Адміністративно правовий статус міністерств, державних комітетів та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

5. Адміністративно правовий статус місцевих державних адміністрацій, органів виконавчої влади Автономної республіки Крим.

 1. Адміністративно-правовий статус Президента України.

 

Завдання:

1. Загальна характеристика органів виконавчої влади.

2. Класифікації органів виконавчої влади за різними критеріями.

3. Правове становище Кабінету Міністрів України.

4. Центральні органи виконавчої влади.

5. Дайте визначення, що таке міністерство.

6. Чи є Міністерство внутрішніх справ України центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом?

7. Місце державних адміністрацій в системі суб’єктів адміністративного права.

8. Дайте відповідь на питання: чи може голова місцевої держадміністрації працювати за сумісництвом? Якщо так, то за яких умов?

9. Який нормативно-правовий акт регулює порядок утворення та функціонування державних адміністрацій?

10. В яких напрямках здійснюються повноваження Президента України у сфері виконавчої влади?

11. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби, створені для забезпечення необхідних умов щодо здійснення повноважень Президентом України.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Місце і роль Президента України в умовах здійснення державної влади за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
 2. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...