Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Державна служба і державні службовціПитання для обговорення:

1. Поняття державної служби і державних службовців. Принципи державної служби.

2. Поняття посади і посадової особи.

 1. Види державних службовців.
 2. Обіймання посади державними службовцями.
 3. Права і обов’язки державних службовців.
 4. Проходження державної служби.
 5. Обмеження відносно державних службовців.
 6. Припинення державної служби

Завдання:

1. Назвіть нормативне джерело, що встановлює основні принципи державної служби.

2. Чи зазначено в Законі України “Про державну службу” про можливість та порядок перебування на державній службі в Україні іноземних громадян, досвід яких широко використовується в різних галузях управління? Якщо так, то що саме?

3. Дайте визначення державних службовців згідно їх класифікації за владними повноваженнями.

4. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, при зарахуванні складають присягу. Чи існують виключення з даного правила? Якщо так, то які саме?

5. Назвіть кількість категорій та рангів державних службовців згідно Закону України “Про державну службу”.

6. Назвіть які встановлені обмеження, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

7. Дайте визначення поняття патронатної служби.

8. Відсторонення державного службовця від виконання своїх службових обов’язків та його строки.

9. Відставка державного службовця.

10. Особливості відповідальності державних службовців.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела:

 1. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики/ За заг. Ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
 2. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред.. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
 3. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 160 с.
 4. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с.
 5. Ківалов С.В. Біла Л.Р. Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 328 с.
 6. Лаврінчук І. Особливості правового регулювання проходження державної служби // Право України.- № 3.- 2000.

7. Корж І. Добір кандидатів на державну службу: порівняльний аналіз // Право України.-2007.-№4.- С. 84-89. 

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

3. Вивчення літературних джерел (конспектування).

4. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

1. Обмеження пов’язані з проходженням державної служби та відповідальність за їх порушення. Корупційні діяння.

2. Юридична відповідальність державних службовців.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

Розділ III

ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО (ПУБЛІЧНОГО) УПРАВЛІННЯ

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...