Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 9. Форми державного (публічного) управлінняПитання для обговорення:

1. Поняття форм державного управління.

2. Види форм державного управління.

3. Адміністративні договори.

Завдання:

1. Поняття і ознаки форми державного (публічного) управління. Чи є відмінність між формами державного управління від форм реалізації діяльності, що здійснюється органами законодавчої і судової влади, а також форм діяльності прокуратури?

2. Практичне значення форм управління.

3. Поняття і сутність правових і не правових форм управління. Форми здійснення управлінських дій.

4. Чи відноситься державна регістрація та ліцензування видів діяльності до правових форм управління? Якщо так, то обґрунтуйте це твердження.

5. Що розуміють під конклюдентними формами управління?

6. Правоустановча, правозастосовча, регулятивна і правоохоронна форми управління. Їх юридичне значення в публічно-управлінській практиці.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела:

 1. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики/ За заг. Ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
 2. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред.. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
 3. Ру, Домінік, Сульє, Даніель. Управління / Пер. з фр. – К.: Основи, 1995. – 442 с.
 4. Шамхалов Ф. Теория государственного управления. – М.: Економика, 2002. – 638 с.
 5. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 575 с.
 6. Антологія української юридичної думки. В 6т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Том 5.: Поліцейське та адміністративне право. – К.: Видавнічий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.

7. Завальна Ж. Адміністративний та цивільний договір: порівняльна характеристика //Право України.-2007.-№4.-135-139.

8. Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект) : Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.03) // Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва акад. правових наук України. - Київ: 2007 р.- 20с. 

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Види форм державного управління.
 2. Адміністративні договори у публічному управлінні.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...