Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 10. Правові акти державного (публічного) управлінняПитання для обговорення:

1. Поняття правових актів управління.

2. Види правових актів управління.

3. Вимоги, що ставляться до правових актів управління.

4. Порядок прийняття правових актів управління.

5. Чинність правових актів управління.

Завдання:

1. Чи тотожні поняття «правовий акт управління» і «адміністративний акт»?

2. Місце правового акта управління у системі правових форм управління та серед нормативно-правових актів представницької, судової влади, прокуратури.

3. Головні ознаки правового акта управління, що відрізняють його від правових актів інших державних органів та об’єднань громадян.

4. Юридичне значення правового акта управління.

5. Визначте поняття «нормативний правовий акт».

6. Дайте характеристику індивідуальний актів управління.

7. Виділіть особливості індивідуальних правозастосовчих актів.

8. Механизм прийняття і дії правового акта управління.

9. Порядок підготовки нормативних правових актів управління. Чи можуть нормативні акти управління бути прийняти спільно декількма органами виконавчої влади?

10. Вимоги до правових актів управління. Результати їх невиконання.

 1. Протизаконний акт управління. Поняття «нікчемного» і «заперечного» акта управління.

12. Зміст спсобів забезпечення законності правових актів управління. Чи є такими способами:, припинення, зупинення, зміна, скасування правового акту управління?

13. Хто може скасувати або змінити незаконний правовий акт управління?

14. Порядок судового оскарження незаконних правових актів управління.

15. Який судовий орган контролює конституційність законів, правових атів Президента України, Кабінету Міністрів України?

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела:

 1. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики/ За заг. Ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
 2. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред.. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
 3. Ру, Домінік, Сульє, Даніель. Управління / Пер. з фр. – К.: Основи, 1995. – 442 с.
 4. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 575 с.

5. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України. Навчальний посібник. - К. “Атіка” , 2002. – 144 с.6. Колпаков В. Правові акти державного управління: поняття, властивості, види //Підприємництво, господарство, право.-2003.-№3.-С.105-108.

 1. Чабан В.П.Основные черты нормативно-правовых актов // Международный научно-правовой журнал «Закон и жизнь». – 2007. – Январь – С. 19-21.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Поняття, ознаки та класифікація нормативних управлінських актів.
 2. Вимоги, що ставляться до правових актів управління, та наслідки їх недодержання.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...