Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 17. Адміністративно-правовове забезпечення управління фінансами 

 

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 17: Адміністративно-правовове забезпечення управління фінансами

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

Тема 17. Адміністративно-правовове забезпечення управління фінансами

Питання для обговорення:

1. Організація управління фінансами.

2. Фінансовий контроль.

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері.

4. Управління у галузі бюджетної діяльності.

5. Управління системою оподаткування.

6. Управління у галузі грошового обігу і валютних операцій.

Завдання:

1. Організаційно-правові основи управління фінансами.

2. Назвіть систему органів державного управління фінансами.

3. Вкажіть адміністративно-правовий статус цих органів.

4. Які органи здійснюють фінансовий контроль?

5. Назвіть види фінансового контролю.

6. Охарактеризуйте повноваження органів податкової служби.

7. Охарактеризуйте повноваження органів контрольно-ревізійної служби.

 

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. - К.: Видавництво “Юридична думка”. 2005.- 624 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Адміністративне право України: Підручник // М–во освіти і науки України; За ред. Ю.П.Битяка. – К.: ЮрІнком Інтер, 2006 р.– 543с.

 

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

  1. Адміністративна відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері.
  2. Управління фінансами.

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

Тема 18. Адміністративно-правовове регулювання підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності. Правові основи та принципи підприємницької діяльності. Сфери підприємницької діяльності. Суб’єкти державного регулювання підприємницької діяльності. Повноваження Державного комітету України з питанб розвитку підприємництва. Державна підтримка підприємництва. Адміністративно-правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності. Ліцензування підприємницької діяльності. Ліцензійна палата України та її функції. Оподаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 18: Адміністративно-правовове регулювання підприємницької діяльності

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...