Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 21. Управління обороною УкраїниПитання для обговорення:

1. Організаційно-правові засади управління обороною.

2. Повноваження державних органів, органів місцевого самоврядування, обов’язки посадових осіб і права та обов’язки громадян України у сфері оборони.

3. Збройні Сили України.

4. Система і правовий статус органі воєнного управління.

5. Військові кадри Збройних Сил України, військова служба.

6. Проблеми реформування Збройних Сил України та військової служби.

Завдання:

Сформулюйте відповіді на такі запитання:

1. Які питання включає організація та управління обороною держави в мирний час?

2. Назвіть повноваження державних органів, місцевого самоврядування у сфері оборони.

3. На яких принципах будуються Збройни Сили України?

4. Назвіть основні повноваження Генерального штабу Збройних Сил України.

5. В чому відмінність повноважень Міністерства оборони України і повноважень Генерального штабу Збройних Сил України?

6. Вкажіть основні напрями реформування Збройних Сил України та вдосконалення управління обороною.

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. - К.: Видавництво “Юридична думка”. 2005.- 624 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Адміністративне право України : Підручник // М–во освіти і науки України; За ред. Ю.П.Битяка. – К.: ЮрІнком Інтер, 2006 р.– 543с.

 

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

  1. Органи державного управління у сфері оборони, їх повноваження.
  2. Проблеми реформування Збройних Сил України.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

 

Тема 22. Управління внутрішніми справами

Організаційно-правові основи управління внутрішнімі справами. Система органів внутрішніх справ, їх завдання та компетенція. Служба в органах внутрішніх справ.

Поняття, завдання та система міліції. Види міліції. Основні обов’язки та права міліції. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Система та повноваження ДАІ. Дозвільна система. Паспортна система. Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, дозвільної системи, паспортних правил.Внутрішні війська МВС України, їх функції та повноваження.

 

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 22: Управління внутрішніми справами

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...