Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 25. Нагляд у сфері державного управлінняПитання для обговорення:

1. Поняття і сутність адміністративного нагляду.

2. Види адміністративного нагляду.

3. Прокурорський нагляд.

 

Завдання:

1. Дайте характеристику санітарно-епідеміологічного нагляду: нормативні підстави, основні завдання, система суб’єктів, їх повноваження.

2. Охарактеризуйте державний нагляд за додержанням законодавства про працю.

3. Охарактеризуйте державний геодезичний нагляд: нормативні підстави, основні завдання, система суб’єктів, їх повноваження.

4. Охарактеризуйте пожежний нагляд: нормативні підстави, основні завдання, система суб’єктів, їх повноваження.

5. Охарактеризуйте нагляд за безпекою дорожнього руху: нормативні підстави, основні завдання, система суб’єктів, їх повноваження.

6. Назвіть і охарактеризуйте акти прокурорського реагування.

 

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). - К.: Видавництво “Юридична думка”. 2004.- 584 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Адміністративне право України : Підручник // М–во освіти і науки України; За ред. Ю.П.Битяка. – К.: ЮрІнком Інтер, 2006 р.– 543с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

1. Види адміністративного нагляду.

2. Характеристика санітарно-епідеміологічного нагляду: нормативні підстави, основні завдання, система суб’єктів, їх повноваження.

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

Тема 26. Звернення громадян

 

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 26: Звернення громадян

Правове регулювання звернень громадян. Поняття та види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться. Порядок розгляду звернень. Особливості розгляду скарг. Обов’язки державних органів та посадових осіб щодо розгляду звернень громадян. Строки розгляду звернень. Вимоги, які ставляться до особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

Право громадян на адміністративне оскарження: право загальної адміністративної скарги; право спеціальної адміністративної скарги. Право громадян на судове оскарження: право загальної судової скарги; право спеціальної судової скарги.

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...