Главная Обратная связь

Дисциплины:


Навчальні посібники. 1. Козлов Ю.М. Административные правоотношения1. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. – М.: Юрид. лит., 1976. – 183 с.

2. Антологія української юридичної думки. В 6т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Том 5.: Поліцейське та адміністративне право. – К.: Видавнічий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.

3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

4. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред.. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

5. Ру, Домінік, Су льє, Даніель. Управління / Пер. з фр. – К.: Основи, 1995. – 442 с.

6. Шамхалов Ф. Теория государственного управления. – М.: Економика, 2002. – 638 с.

7. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 575 с.

8. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 160 с.

9. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛФ УАДУ; Кальварія, 2001. – Вип. 6. – 372 с.

10. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с.

11. Ківалов С.В. Біла Л.Р. Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 328 с.

12. Державна служба в Україні: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 352 с.

13. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

14. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографая. – Х.: Косум, 2003. – 464 с.

15. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

16. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.

17. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. – М.: Юридич. лит., 1973. – 192 с.

18. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.

19. Масленников М.Я. Порядок применения административных взысканий: Учебно-практическое пособие. – М.: БЕК, 1998. – 272 с.

20. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

21. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. – К.: Атіка, 2002. – 288 с.

22. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навч. посібник. – К.: УАВС МВС України, 1995. – 78 с.23. Еронкин М.И., Попов Л.Л. Административно-правовая охрана общественного порядка. – Л.: Лениздат, 1973. – 328 с.

24. Лобзиков В.П., Овчинский С.С. Административно-правовые меры предупреждения преступности. – М.: Юридич. лит., 1978. – 150 с.

25. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) / За заг. ред. І. Б. Коліушка. — К., 2001. — 72 с.

26. Бевзенко Володимир Михайлович. Адміністративні суди України: Навч. посіб. для курсантів та студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Херсонський юридичний ін-т Харківського національного ун- ту внутрішніх справ. — К. : Алерта, 2006. — 272с.

27. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'яно-ва. - К., 2002. - 668 с. (Х621В191)

28. Гончарук С. Основи адміністративного права України. Навч. посібник. Рек. Мін. освіти і науки. К.: Аванпост-Прим.-2004, 199с.

29. Грибок Ігор Олегович Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07) // НАН України. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. - Київ: 2006 р.- 19с.

30. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 2003. — 384 с.

31. Мосьондз Сергій Олександрович. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : Навч.посібн. - К.: Процедент, 2006 р.- 543с.

32. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб. для юрид. ф- тів та юрид. клінік / Центр політико-правових реформ / Н.В. Александрова (заг.ред.), Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Конус-Ю, 2006. — 255с. — Бібліогр.: с. 247-254.

33. Петрова Ірина Павлівна, Мулявка Дмитро Григорович. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. — 176с. — Бібліогр.: с. 145-161.

34. Приватне життя і поліція. (Концептуальні підходи. Теорія та практика) / Нац. академія вн. справ України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Ін-т законодавства при ВРУ; Ун-т сучасних знань; Авт. кол.: Ю.І. Римаренко, Ю.С. Шемшученко, Т. Вюртербергер та ін.; Відп. редактор Ю.І. Римаренко. - К.: КНТ, 2006. - 780 с. - (Людина. Суспільство. Поліція.)

35. Силкін Олександр Сергійович Паспортний контроль: терміни та визначення понять : Словник-довідник - Київ: 2006 р.- 26с.

36. Стеценко Семен Григорович. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2007. — 624c.

37. Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 р.р.): Збірник / Верховний суд України / В.Т. Маляренко (заг.ред.). — К. : Юрисконсульт, 2006. — 498с.

38. Ткаченко Володимир Іванович. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. — 344с.

39. Чапала Геннадій Владиславович. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз / Академія правових наук України; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. — Х. : Право, 2006. — 219с.— Бібліогр.: с. 204-218

40. Шкарупа Віктор Костянтинович, Коломоєць Тетяна Олександрівна, Гулєвська Ганна Юріївна, Армаш Надія Олександрівна, Поліщук Віктор Григорович. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Тетяна Олександрівна Коломоєць (заг.ред.), Ганна Юріївна Гулєвська (заг.ред.).—К.:Істина, 2007.—216с.

41. Якісні управлінські послуги - головна умова підвищення довіри населення до органів влади: Монографія / Ю.О. Куц, С.В. Краснопьорова, О.К. Чаплигін та ін.; За заг ред. Ю.О. Куца, С.В. Краснопьорової. - Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ, 2006. - 192 с. - (Державне управління ХХІ століття)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...