Главная Обратная связь

Дисциплины:


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № ___від ______20__ р.)

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність»

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»

 

 

  С Х В А Л Е Н О на засіданні Науково-методичної ради університету (протокол № ___від ______20__ р.)

 

 

Дніпропетровськ – 2010

 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність»/ Укладачі: кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Миронюк Р.В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Логвиненко Б.О. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 63 с.

 

Рецензенти:

Начальник кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України, доктор юридичних наук, доцент Приймаченко Д.В.

Начальник кафедри адміністративного права і адміністративного процесу Харківського національного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук Мельник Р.С.

 

 

Обговорено на засіданні кафедри адміністративного права та

адміністративного процесу, протокол № 11 від 3 червня 2010 р.

 

Обговорено та затверджено на засіданні навчально-наукового комплексу «Адміністративне право та адміністративна діяльність»,

протокол №___ від ________ 201_ р.

 


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. Адміністративне право – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі публічного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами життя, а також у ході забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2. Предмет дисципліни: сукупність суспільних відносин, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами.

3. Метою дисципліни є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та особливостей суспільних відносин у сфері державного управління; формування вмінь та навичок здійснення конкретних видів адміністративної діяльності, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності органів (підрозділів) міліції та посадових осіб.Складовими мети є:

- освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами;

- розвиваюча – формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь за­стосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

- виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів від­повідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української дер­жави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

4. Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни, пов’язані з розумінням працівниками міліції прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі та гідності як найважливіших соціальних цінностей, забезпечення яких є їх повсякденним обов’язком.

5. Завдання вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта, при якому він повинен:

Знати:

1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулює суспільні відносини, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами.

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час взаємодії органів внутрішніх справ з іншими органами, установами,. громадянами при виконанні функцій у сфері охорони громадського порядку, безпеки та протидії правопорушенням; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку та безпеки, а також напрями реформування органів внутрішніх справ у конкретний період часу.

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації діяльності підрозділів міліції; порядок застосування заходів адміністративного примусу для забезпечення громадського порядку і безпеки; форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; зміст процесуальних документів, які складаються під час адміністративної діяльності ОВС.

Вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-правових відносин, в тому числі тих, які виникають за участю ОВС.

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників міліції, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони громадського порядку і безпеки, спілкування з громадянами і правопорушниками.

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.

6. Структура дисципліни. «Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність» як навчальна дисципліна складається із загальної, особливої та спеціальної частин, які поділені на чотири модулі.

Загальна частина включає норми, які регулюють управлінські відносини загального характеру. Складається з правових норм та правових інститутів, які закріплюють основні принципи державного управління: правове положення суб’єктів адміністративного права; організацію і порядок здійснення державної служби; форми і методи діяльності органів державної виконавчої влади; адміністративний процес; способи забезпечення законності і дисципліни.

Особлива частина системи адміністративного права – включає норми, які регулюють відносини в окремих сферах державного управління: економіці, соціально-культурній та адміністративно-політичній.

Зміст спеціальної частини дисципліни складають теми, які розкривають сутність адміністративної відповідальності та її специфіку за вчинення окремих категорій правопорушень, особливості процесуального порядку притягнення до адміністративної відповідальності із оформленням відповідної документації.

7. Форми організації навчання. Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням лекційних, практичних і семінарських занять з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.

Семінарські заняття передбачають з’ясування: останніх змін і доповнень до законодавства, що регулює адміністративно-правові відносини; особливостей застосовування його норм під час розв’язання конкретних ситуацій; поглиблення знань курсантів з найбільш важливих теоретичних положень курсу; змін, що стосуються завдань, функцій, системи та структури органів внутрішніх справ; перевірку у курсантів одержаних знань, які сприятимуть формуванню їх високої професійної майстерності.

На практичних заняттях курсанти отримують навички застосування отриманих теоретичних знань шляхом розв’язання практичних завдань, виконання імітаційних задач, участі у рольових іграх тощо.

Самостійна робота передбачає: самостійне творче осмислення змісту лекцій; вивчення нормативного матеріалу та іншого рекомендованого матеріалу (монографій, статей та навчальних посібників); підготовка до семінарських та практичних занять, а також до індивідуальних та групових консультацій тощо.

Виконання індивідуальних завдань передбачає участь у роботі наукових гуртків та написання рефератів, наукових доповідей; участь у наукових конференціях і конкурсах наукових праць; виконання інших наукових і творчих завдань.

8. Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчального дисципліни „Адміністративне право + Модуль Адміністративна відповідальність” містять поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль.

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок курсантів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань під час семінарських і практичних занять; б) якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Рубіжний (модульний) контроль проводиться за результатами вивчення залікових модулів. Він визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного залікового модулю та виставляється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну роботу та складений модуль-контроль (позитивна оцінка якого є обов’язковою).

Підсумковий контроль виставляється як сума оцінок з усіх модулів та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових модулів. Підсумковим контролем якості вивчення навчального курсу «Адміністративне право + Модуль Адміністративна відповідальність» є складання іспиту.

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

 

Примітки:

1. Критерії успішності навчання та засоби її діагностики визначаються Положеннями про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у кожному навчальному закладі МВС України.

2. Інформаційний обсяг дисциплін і форми проведення навчальних занять та їх обсяг визначаються навчальними планами ВНЗ.

3. Тематичний план дисципліни на поточний навчальний рік затверджуються кафедрами.

4. Завдання для семінарських, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, питання для самоконтролю визначаються у робочій навчальній програмі окремо.

 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...