Главная Обратная связь

Дисциплины:


Адміністративне право у правовій системі УкраїниАдміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в його предметі й методі, тісно взаємодіє практично зі всіма галузями права. Характеризуючи цю взаємодію, треба мати на увазі, що право охоплює своїм регулятивним впливом найрізноманітніші галузі та сфери суспільного життя.

За місцем в ієрархічній системі юриспруденції адміністративне право пов’язане чисельними вертикальними та горизонтальними відносинами з іншими галузями (підгалузями) права та деякими галузями науки:

- адміністративне право України є похідним від конституційного, має розвивати та уточнювати його положення у галузях, сферах і секторах внутрішньодержавного суспільного життя;

- норми та інститути загального адміністративного права є вихідними (основоположними) для митного, податкового, муніципального права, а в деяких аспектах – і для господарського, фінансового, екологічного, земельного права та інших галузей публічного права;

- адміністративне право України є матеріальною основою самостійної процесуально-правової галуззі, яка регулює судочинство в адміністративних судах (адміністративного процесу України);

- особливе адміністративне право пов’язане горизонтальними зв’язками з цивільним, фінансовим, господарським, екологічним, земельним і кримінальним правом;

- галузь адміністративного права має тісний горизонтальний та вертикальний взаємозв’язок із державним управлінням.

Найбільш тісна взаємодія спостерігається між адміністративним і конституційним правом, яке складає основу всіх галузей права, включаючи й адміністративного. Предметом конституційного права України перш за все є суспільні відносини, які виникають під час здійснення влади народом України та забезпечення вибраними ним органами державної влади й місцевого самоврядування прав і свобод людини і громадянина 1.

Конституційні положення закріплюють місце органів публічної влади в системі державного механізму, найважливіші принципи їх формування й діяльності. Але цим не вичерпується зв’язок кон­сти­ту­цій­ного та адміністративного права. В нормах конституційного права закріплено загальні принципи адміністративно-правового регулювання. Наприклад, щодо принципу законності у частині другій ст. 19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачено Конституцією і законами України. Цей принцип дістає втілення в нормативно-правових актах, які регламентують процедури діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у різних сферах2.

Тим самим розпорядження норм конституційного права є осново­полож­ними засадами для норм адміністративного права, які регулюють різноманітну і повсякденну виконавчо-розпорядчу діяльність суб’єктів адміністративно-правового регулювання. У нормах адміністративного права розвиваються і деталізуються положення Конституції України й інших джерел конституційного права щодо функціонування різно­маніт­них сфер суспільного життя.Адміністративне право достатньо тісно пов’язане з цивільним правом – перш за все тому, що ці галузі регулюють відносини майнового характеру. Проте норми цивільного права стосуються майнових відносин, в яких сторони є рівноправними, а норми адміністративного права – майнових відносин, які базуються на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони іншій (наприклад, примусовий поділ суб’єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку). Саме метод правового регулювання (імперативний чи диспозитивний) у більшості випадків є провідним критерієм розмежування норм адміністративного і цивільного права за співпадання предмета правового регулювання.

Особливості зв’язків з цими галузями полягають у тому, що, по-перше, в них широко використовується властивий публічному праву імперативний метод правового регулювання, а, по-друге, охоронна функція цих галузей реалізується переважно з допомогою інституту адміністративної відповідальності. Наприклад, адміністративно-правовий метод регулювання широко використовується для регулювання відносин між органами Державної податкової служби та платниками податків, між органами Державної митної служби та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, між Національним банком України та комерційними банками, між органами контролю у сфері екологічної безпеки та суб’єктами природокористування тощо.

 

Критерії розмежування Адміністративне право Державне управління
За предметом - суспільні відносини, які виникають між суб’єктомдержавного управління та об’єктом управління - діяльність щодо здійсненнярішень політичної влади; - динаміка інститутів управліннята історія; - культура управління
За структурою - галузь права, наука та навчальна дисципліна - галузь науки, мистецтво танавчальна дисципліна
За суб’єктами - органи виконавчої влади; - органи місцевого самоврядування; - об’єднання громадян під час здійснення делегованихдержавних функцій - органи державної влади
За формою - переважно у правовій формі - у правовій та неправовій формі
Основний методправовогорегулювання - адміністративно-правовий - системно-структурний

 

Певні зв’язки існують між адміністративним правом і процесуальними галузями – такими зокрема, як цивільно-процесуальне та кримінально-процесуальне право. Нормами цивільно-процесуального права врегульовано, наприклад, порядок вирішення судами деяких категорій справ, що виникають з адміністративно-правових відносин.

Що ж стосується кримінально-процесуального права, то за допомогою норм адміністративного права (зокрема інституту адміні­стра­тивної відповідальності) забезпечується нормальне здійснення прова­джень у випадках вчинення правопорушень окремими суб’єктами кримінального процесу. Зокрема КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за вияв неповаги до суду, злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів попереднього слідства або дізнання тощо9.

Без всякого сумніву, адміністративне право має тісний зв’язок з такою процесуальною галуззю юриспруденції, як «Адміністративний процес України»10, або в трактуванні інших вчених «Адміністративне судочинство». З одного боку, норми адміністративного права є матеріальною основою для адміністративного процесу, який здійснюється в процесі адміністративного судочинства з метою захисту у спеціальному судовому порядку прав, свобод і законних інтересів приватних осіб від неправомірних дій (рішень) суб’єктів владних повноважень. З другого, норми адміністративного процесу розвивають адміністративні процедури адміністративного права – наприклад, у процесі провадження у справах про адміністративні правопорушення12.

Отже, адміністративне право України є невід’ємною галуззю правової системи України, основоположною для всіх галузей публічного права, яке шляхом розвитку та уточнення конституційно-правових норм робить провідний внесок у забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, забезпечує державний та загалом публічний суспільний інтереси.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...