Главная Обратная связь

Дисциплины:


Адміністративне право і правова держава4. Предмет адміністративного права: сучасне бачення.

Одними із найважливіших чинників поділу системи права на окремі галузі є наявність предмета та методу правового регулю­вання. Адміністративне право має окремий предмет та сукупність методів, за допомоги яких вказана галузь права здійснює свій регулюючий вплив на суспільні відносини.

Предмет адміністративного права - це сукупність суспіль­них відносин, які регулюються нормами адміністративного права. Іншими словами, це те, що вивчає адміністративне право. Слід зазначити, що ставлення до предмета адміністративного права знач­ною мірою залежить від ставлення до самого адміністративного права. Виходячи з цього, доцільно привести деякі тлумачення предмета адміністративного права, зроблені відомими адміністративістами, за якими можна буде зробити висновки відносно ево­люції та сучасного розуміння цієї важливої складової загальної частини адміністративного права.

Так, наприклад, В. К. Колпаков та О. В. Кузьменко (2003 p.), орієнтуючись на багатий досвід і традиції адміністративного пра­ва, вважають, що предметом указаної галузі права є сукупність правових відносин, що складаються у сфері публічного (державно­го і громадського) управління. Л. Л. Попов (2005 р.) зазначає, що предмет адміністративного права охоплює такі суспільні відносини:

управлінські відносини, в рамках яких безпосередньо реалі­зуються повноваження органів виконавчої влади

управлінські відносини внутрішньоорганізаційного харак­теру, які виникають у процесі діяльності суб'єктів законодавчої та судової влади, органів прокуратури;

управлінські відносини за участі органів місцевого само­врядування;

окремі управлінські відносини, що виникають у сфері «внут­рішнього» життя громадських об'єднань.

К. С Бєльський (1997 р.) пропонує розділити суспільні відно­сини, що належать до предмета адміністративного права, на три групи: державно-управлінські; поліцейські; у сфері адміністративної юстиції.

В. Б. Авер'янов (2004 p.), відстоюючи ідею нового доктринального оцінювання предмета адміністративного права, до останнього відносить суспільні відносини, що складаються в ході:

а) державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами, а також у ході реалізації делегованих повноважень;

б) діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого са­моврядування щодо забезпечення реалізації та захисту прав гро­мадян і юридичних осіб, і виконання покладених на них обо­в'язків;

в) надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різноманітних адміністративних (управлінських) послуг;г) застосування заходів адміністративного примусу, зокрема адміністративної відповідальності;

д) реалізації юрисдикції адміністративних судів;

є) внутрішньоорганізаційної діяльності апаратів усіх держав­них органів, адміністрацій державних підприємств, установ та ор­ганізацій;

є) проходження державної служби або служби в органах місце­вого самоврядування.

Реформування сучасного адміністративного права вимагає від­повідного ставлення до такого важливого об'єкта його вивчення, як предмет адміністративного права. Насамперед необхідно зазна­чити характерні особливості предмета адміністративного права, до яких належать:

однорідний характер відповідних суспільних відносин (в іншому випадку ці суспільні відносини регулюються декількома галузями права),

якісна відмінність суспільних відносин, що входять до предмета адміністративного права,

необхідність урахування Концепції реформи адміністратив­ного права України, в рамках якої значною мірою оновилося нау­кове уявлення предмета адміністративного права,

відхід від виняткового «управлінського» характеру суспіль­них відносин, що входять до предмета адміністративного права

Керуючись зазначеними особливостями, а також намагаючись враховувати новітні досягнення адміністративного права, пропо­нується таке визначення Предмет адміністративного права - це суспільні відносини, що виникають у ході:

зовнішньоорганізаційної управлінської діяльності ор­ганів публічної адміністрації;

внутрішньоорганізаційної управлінської діяльності апаратів усіх державних органів та адміністрацій державних підприємств, установ та організацій;

публічно-сервісної діяльності органів публічної адмініс­трації;

реалізації делегованих повноважень органами місцево­го самоврядування та громадськими організаціями;

застосування заходів адміністративної відповідальності;

реалізації юрисдикції адміністративних судів.

Стисло характеризуючи складові частини предмета адміністра­тивного права, необхідно вказати наступне Зовнішньоорганізаційна управлінська діяльність органів публічної адміністрації - це реалізація повноважень органів виконавчої влади та органів місце­вого самоврядування у сфері державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами жит­тя Звичайно, йдеться про відносини між різними органами публіч­ної адміністрації та між ними і фізичними чи юридичними особа­ми Більшість відносин, що виникають у цьому сегменті предмета адміністративного права, характеризуються нерівністю суб'єктів, тобто відбуваються за принципом «влада-підпорядкування»

Внутрішньоорганізащйна управлінська діяльність апаратів усіх державних органів та адміністрацій державних підприємств, уста­нов та організацій являє собою суспільні відносини, що виникають усередині цих органів (наприклад, Секретаріату Президента Укра­їни, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури, адміністрації державного підприємства та ш ), під час розподілу повнова­жень між керівником, його заступниками, структурними підрозді­лами, внесення змін до штатного розпису, забезпечення службової діяльності працівників, проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування тощо Вказана діяльність за­безпечує стабільний стан, оптимальне функціонування органів держави і підприємств, установ та організацій, що їй належать

Про публічно-сервісну діяльність органів публічної адмініст­рації необхідно говорити у тих випадках, коли йдеться про надан­ня різноманітних адміністративних (управлінських) послуг Саме таким чином сьогоднішня адміністративно-правова наука визначає діяльність органів публічної адміністрації щодо задоволення пев­них потреб особи, яка здійснюється за її зверненням (реєстрація, ліцензування, надання дозволу, видання довідки тощо)

Реалізація делегованих повноважень органами місцевого само­врядування та громадськими організаціями - це відносно нова складова предмета адміністративного права, що полягає у взаємо­дії інститутів держави та недержавного сектору, за якого остан­ньому (найчастіше це органи місцевого самоврядування) держа­вою делегуються певні повноваження у сфері державного управ­ління Підставою для делегування є норми закону або рішення суб'єкта, що делегує певні повноваження

Застосування заходів адміністративної відповідальності вважає­ться необхідною складовою діяльності будь-якої держави Саме демократично налаштоване суспільство не позбавлене тих чи ін­ших осіб, які порушують визначені правила поведінки щодо гро­мадського порядку, власності, прав і свободи громадян, установ­леного порядку управління 3 метою адекватного реагування з бо­ку держави (в широкому сенсі і суспільства) компетентні державні органи розробляють порядок притягнення винних у вчиненні адмі­ністративного правопорушення до відповідальності

І, на завершення, про реалізацію юрисдикції адміністративних судів можна говорити як про реальний засіб з боку фізичних та юридичних осіб захистити в судовому порядку свої права, свобо­ди, законні інтереси, що були порушені з боку органів державної влади Кодекс адміністративного судочинства України, введений у дію з 1 вересня 2005 р , врегулював суспільні відносини, що вини­кають у процесі здійснення розгляду вказаних справ В основі вка­заного документа (та й напряму адміністративної юстиції взагалі) нвлежить реалізація на практиці принципу верховенства права, згідно з яким для держави пріоритетними є права людини, а реалізація та захист прав людини визначають діяльність усіх державних органів

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...