Главная Обратная связь

Дисциплины:


Адміністративний проступок і відповідальність за його вчиненняАдміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від злочину. Правова допомога в адміністративних справах

Адміністративна відповідальність — самостійний вид юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб, встановлений законодавчими актами з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів організацій, держави, охорони природних ресурсів, власності, державного та громадського порядку і безпеки, порядку управління. Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного правопорушення. Оскільки тільки адміністративне стягнення виконує функцію покарання і тільки його застосування тягне за собою настання адміністративної відповідальності, адміністративну відповідальність можна визначити і як реалізацію адміністративно-правових санкцій.

Адміністративна відповідальність характеризується такими рисами. По-перше, це державний примус, оскільки реалізація владних повноважень здійснюється через органи державної влади. По-друге, це правовий примус, що базується на принципах законності і справедливості права. Адміністративно-правові норми визначають обсяг, межі, підстави адміністративної відповідальності, зміст і процесуальні форми реалізації конкретних адміністративних стягнень. По-третє, адміністративна відповідальність спричиняє настання несприятливих наслідків для правопорушників — позбавлення чи обмеження його прав чи свободи, які за своїм змістом можуть носити моральний (попередження), матеріальний (штраф, конфіскація, оплатне вилучення) чи фізичний характер (адміністративний арешт). По-четверте, у заходах адміністративної відповідальності міститься підсумкова правова оцінка і діяння, і порушника від імені держави, яка конкретизується у правозастосовчих актах компетентних органів, що застосовують адміністративні стягнення. По-п’яте, адміністративна відповідальність завжди розглядалася як результат правопорушення, тобто це ретроспективна чи негативна відповідальність на відміну від так званої позитивної відповідальності, що розуміється як відповідальність за доручену справу, за виконання поставленої задачі, коли вона збігається з поняттям правового обов’язку. По-шосте, вона настає за наявності вини.

Від інших видів відповідальності адміністративна відрізняється тим, що об’єктом охорони виступають суспільні відносини, які регулюються не лише адміністративним правом, а й іншими галузями права. Підставою її застосування є вчинення суб’єктом права адміністративного правопорушення. Суб’єктами цього виду відповідальності є як фізичні, так і юридичні особи — підприємства, установи, організації. Адміністративна відповідальність настає з досягненням особою 16 років.Вчинення адміністративного правопорушення спричиняє застосування примусових заходів, одним з видів яких є адміністративні стягнення, що відрізняються від кримінального покарання, дисциплінарного стягнення, цивільно-правової відповідальності метою, характером та ступенем впливу.

Сукупність правових норм, що регламентують відносини, які виникають у зв’язку із застосуванням заходів адміністративної відповідальності, складають один з основних правових інститутів адміністративного права. В його основі лежить законодавство про адміністративні правопорушення. У межах цього інституту діють відповідні правила:

особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі норми права, що діє на момент та за місцем його вчинення;

акти, що пом’якшують адміністративну відповідальність, мають зворотну силу;

акти, що посилюють або встановлюють адміністративну відповідальність, зворотної сили не мають;

провадження по справах з адміністративних правопорушень здійснюється на підставі законодавства на час та за місцем розгляду справи.

Адміністративне правопорушення (проступок) — протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на охоронювані законом суспільні відносини і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративне правопорушення характеризується низкою ознак:

по-перше, це дія або бездіяльність, тобто діяння;

по-друге, діяння суспільно небезпечне;

по-третє, діяння протиправне;

по-четверте, діяння винне;

по-п’яте, діяння каране

Дія — це активне невиконання правового розпорядження у виді обов’язку чи законної вимоги; порушення конкретної заборони, правила, норми, стандарту. Бездіяльність — це пасивна поведінка, що виражається в нездійсненні особою тих дій, які вона повинна була і могла зробити внаслідок покладених на неї обов’язків. Сутність адміністративного правопорушення визначається його суспільною небезпечністю. Юридичним вираженням ознаки суспільної небезпеки адміністративного правопорушення є протиправність. Протиправними в цьому контексті є дії чи бездіяльність, за які, згідно з КпАП, на винну особу може бути накладено адміністративне стягнення. Діяння, що не є протиправним (спрямованим проти права), не можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення і воно не може бути підставою для адміністративної відповідальності. Адміністративне правопорушення — це не тільки суспільно небезпечна, протиправна, але й винна дія або бездіяльність, тобто діяння, що являє собою прояв волі і розуму особи. В праві винність визначається психічним ставленням особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків. За цією ознакою адміністративне правопорушення може бути вчинене умисно або з необережності.

Адміністративне правопорушення визнається умисним, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала її шкідливі наслідки, бажаючи або свідомо допускаючи їх настання. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. Важливою ознакою адміністративного правопорушення є його адміністративна караність — конкретна дія або бездіяльність може бути визнана адміністративним правопорушенням лише тоді, якщо за її здійснення законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Особливим суб’єктом адміністративного правопорушення є юридичні особи.

Ознаки адміністративного правопорушення містяться у нормах адміністративного права.

Відмежування адміністративного правопорушення від злочину

Адміністративне правопорушення і злочин є суспільно небезпечними діяннями. Щоб їх розмежувати, потрібен повноцінний критерій, яким є ступінь суспільної небезпечності цих правопорушень. Природно, що адміністративне правопорушення, як правило, має значно нижчий ступінь небезпечності, ніж злочин.

Водночас суспільна небезпека — не абстрактна категорія, а сукупність конкретних показників, ознак, закріплених у нормах права, що характеризують окремі елементи складу правопорушення, а також склад у цілому. Ці показники, взяті окремо чи в сукупності з іншими, дають змогу визначити ступінь суспільної небезпечності діяння і відмежувати адміністративне правопорушення від злочину.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...