Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 1 страницаНавчальна програма курсу

«Адміністративне право України»

(для бакалаврів, спеціалістів)

Київ - 2011


УДК

ББК

Навчальна програма курсу «Адміністративне право України»/

Для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «правознавство. - Академія адвокатури України, 2007.- с.

 

 

Укладач:професор кафедри кримінального та адміністративного права, доктор юридичних наук, доцент Миро ненко Н.М.

Рецензенти:

 

 

Ухвалено Вченою радою Академії адвокатури України. Протокол №_____ від «___»________________2007 р.

ББК

С Академія адвокатури України, 2007.
Структура та елементи навчальної робочої програми

1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни «Адміністративне право України»

2. Тематичний план курсу.

3. Зміст навчальної дисципліни за темами і модулями.

4. Плани лекцій.

5. Плани семінарських (практичних) занять.

6. Самостійна робота студентів.

7. Індивідуально-консультативна робота

8. Форми активізації навчального процесу з курсу «Адміністративне право України».

9. Система поточного і підсумкового контролю.

10. Список рекомендованих джерел

11. Тематика курсових робіт


1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни «Адміністративне право України»

 

Адміністративне право України є однією із провідних галузей правової системи України, оскільки воно опосередковує функціонування публічної влади і виступає необхідною умовою і засобом реалізації Конституції України у найважливішій сфері – сфері виконання законів та інших правових актів. Водночас адміністративне право покликане забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадян у їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади відповідно до конституційних вимог «утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина». Тому вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право України» є необхідною умовою успішної підготовки майбутніх спеціалістів – юристів.

Предметом навчальної дисципліни виступає сукупність суспільних відносин, які складаються в процесі організації і діяльності виконавчої влади.

Міждисциплінарніі зв’язки:курс адміністративного права України» вивчається після курсу теорії держави і права України та паралельно з вивченням конституційного права, що дозволяє використати набуті загальнотеоретичні знання та знання конституційно-правових основ організації та діяльності органів державної влади при засвоєнні матеріалу з проблем державного управління, організації та діяльності органів виконавчої влади, здійснення делегованих повноважень в сфері державної влади органами місцевого самоврядування. В свою чергу адміністративне право України виступає фундаментальним правовим підґрунтям для вивчення інших навчальних дисциплін, зокрема, адміністративного судочинства України, фінансового права, спецкурсу адміністративної відповідальності, земельного права, екологічного права.Мета навчальної дисципліни полягає у формування теоретичних знань та практичних навичок щодо правового регулювання суспільних відносин, які складаються у сфері державної виконавчої влади та управління; вивчення системи та компетенції органів державної виконавчої влади, які здійснюють управління в економічній, адміністративно-політичній та соціально-культурній сферах.

У відповідності до мети формулюються наступні завдання:

· здобуття основоположних знань з адміністративного права України;

· опанування методики правового аналізу норм адміністративного права України;

· набуття навичок застосування отриманих теоретичних знань з адміністративного права України в конкретних умовах суспільного життя та практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни Адміністративного права України студенти повинні знати:

стан основних проблем науки адміністративного права в контексті адміністративної реформи в Україні;

адміністративно-правовий статус суб'єктів адміністративного права;

форми та методи управління;

інститут адміністративної відповідальності;

механізм забезпечення законності у сфері державного управління;

сутність адміністративного процесу;

систему та компетентність органів виконавчої влади, які здійснюють управління окремими галузями та сферами.

Студенти повинні вміти:

використовувати набуті знання у вирішенні професійних завдань;

орієнтуватися в системі адміністративного законодавства;

правильно застосовувати норми адміністративного права в процесі виконання своїх службових обов'язків;

орієнтуватися в системі та компетенції органів державної виконавчої влади;

додержуватися вимог законності в практичній діяльності;

вміло користуватися різними формами та методами управлінської діяльності.

Зміст навчальної дисципліни:навчальна робоча програма в себе включає 22 теми, які згруповані за прийнятим поділом у чотири модулі. Перший модуль включає теми, що характеризують основи теорії державного управління; предмет, метод, джерела та систему адміністративного права; адміністративно-правові норми та відносини і розкривають адміністративно-правове положення таких суб'єктів адміністративного права, як громадян України та їх об’єднань, іноземців та біженців державних службовців, органів виконавчої влади.

Другий модуль охоплює теми, присвяченні характеристиці форм та методів управління; способів забезпечення законності в державному управлінні, адміністративній відповідальності, адміністративного процесу та сутності окремих адміністративних проваджень.

Третій модуль включає теми, присвячені управлінню в адміністративно-політичній сфері та соціально-культурній сфері.

Четвертий модуль охоплює теми, присвячені державному управлінню економікою та міжгалузевому управлінню.

Основними формами вивчення курсу «Адміністративне право України» є лекції, семінарські (практичні) заняття, групові та індивідуальні консультації та самостійна робота студентів.

Семінарське заняття передбачає обговорення основних теоретичних питань, а також вирішення практичних задач та ситуацій, які складені на основі узагальнення практики і носять умовний навчальний характер. При підготовці до семінарського заняття студент опановує рекомендовану загальну (підручники, посібник) і спеціальну (монографії, наукові статі) літературу, та вивчає законодавство по темі заняття.

Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу, яка передбачає вивчення відповідної літератури, розв’язування творчих завдань, ситуаційних вправ, виконання рефератів, згідно з поданими до них рекомендаціями та надає можливість здійснювати самоконтроль своїх знань. Для визначення рівня самостійно засвоєного матеріалу пропонуються питання для самоперевірки, практичні завдання, тести. Поточний контроль самостійної роботи студентів здійснюється на семінарських заняттях. Модульним контролем виступає виконання тестових завдань.

Загальним підсумковим контролем засвоєння знань з дисципліни адміністративне право України виступає тестування (залік), іспит.

 


Тематичний план курсу

Курс____2_____ Семестр ____3, 4___ Всього годин у семестрах ___135___

 

Теми Кількість годин, з них:
Л СЗ СРС Всього форма контролю
Модуль 1
1. Основи теорії державного управління - ПК,ПР
2. Адміністративне право як галузь права У
3. Адміністративно-правові норми та відносини - У, СР
4. Фізичні особи та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права КР
5. Державна служба та державні службовці У,Т, ПК
6. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права У, СР,Т
Всього: Т
Модуль 2
7. Форми та методи державного управління - ПК, ПР
Способи забезпечення законності в державному управлінні - ПК,ПР
9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності - У,СР
10. Адміністративне правопорушення У,Т,ПР
11. Загальна характеристика адміністративного процесу. - СР,ПК
Характеристика окремих видів адміністративних проваджень У,Т, ПР
Всього: Т
Модуль 3
13. Управління у сфері оборони та національної безпеки У, ПР,ПК
14. Управління в сфері внутрішніх справ У
15. Управління в сфері юстиції - СР,ПР,ПК
16. Управління в сфері закордонних справ - ПК, ПР
17. Управлінні в сфері освіти У, КР
Управління в сфері науки і інноваційного розвитку - ПК,СР
Управління в сфері охорони здоров`я У,ПР
Всього: К
Модуль 4
20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою - ПК
21. Управління в сфері агропромислового комплексу - ПР, СР
Управління в сфері транспорту та звязку СР, ПК
Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління   У, ПР
24. Управління в сфері фінансів У, ПК
25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища - ПК
Всього: КР
Всього по курсу: іспит
                 

Форми контролю: - усне опитування – У

- письмове опитування – ПО

- перевірка рефератів - ПР

- контрольні роботи – КР

- перевірка конспектів – ПК

- перевірка завдань для самостійної роботи - СР

- тестування – Т

- колоквіум – К


3. Зміст навчальної дисципліни за темами і модулями

Модуль 1

Тема 1. Основи теорії державного управління

Поняття «управління» та його особливості. Соціальне управління, його характерні риси та види. Суб'єкт та об`єкт управління. Державне управління як вид соціального управління. «Широке» та «вузьке» визначення державного управління. Характерні риси державного управління. Виконавча влада: механізм співвідношення з державним управлінням. Взаємозв’язок державного управління з політичною владою. Суб’єкти державного управління, основні риси їх діяльності . Стадії управління Функції державного управління: поняття, класифікації.. Принципи державного управління.

Тема 2. Адміністративне право як галузь права

Історичні умови виникнення адміністративного права. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права. Суб'єкти управлінських відносин, що складають предмет регулювання адміністративного права. Предмет адміністративного права. Метод адміністративного права та його особливості. Поняття системи адміністративного права. Основні інститути адміністративного права. Місце адміністративного права у правовій системі. Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи адміністративного законодавства. Відмінність адміністративного права від інших галузей права.

Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи. Завдання науки адміністративного права.

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини

Поняття адміністративної норми. Зміст адміністративно-правової норми та її особливості. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою. Структура адміністративно-правової норми.

Класифікація адміністративних норм за цільовим призначенням, за змістом, за методом впливу, за межею дії, адресатом, за юридичною силою, за строком дії. Дія адміністративної норми у часі (пряма, негайна та зворотня). Форми реалізації адміністративно-правової норми (виконання, використання, дотримання, застосування).

Джерела адміністративного права: поняття, види.. Поняття та ознаки адміністративно-правового акту. Порядок офіційного оприлюднення адміністративно-правових актів. Умови дійсності відомчих адміністративних актів. Адміністративні договори як джерело адміністративного права. Основні напрямки удосконалення системи адміністративного законодавства України.

Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. Класифікація адміністративно-правових відносин (за цілями, за складом учасників, за характером зв'язку між сторонами). Структура адміністративних правовідносин: суб'єкт, об'єкт та зміст адміністративних правовідносин (матеріальний та юридичний).

Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

Тема 4. Фізичні особи та об’єднання громадян як суб'єкти адміністративного права

Визначення та зміст адміністративно-правового статусу громадян України. Адміністративна правоздатність та дієздатність громадян України. Конституційні права та свободи громадян, що реалізуються у сфері державного управління. Права громадян, що передбачені законами України та підзаконними актами. Обов’язки громадян у сфері державного управління як складова частина їх адміністративно-правового статусу..

Правове положення іноземців та осіб без громадянства. Особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового статусу громадян України. Особливості адміністративної відповідальності іноземців.

Адміністративно-правовий статус біженців. Порядок надання статусу біженця. Права та обов’язки особи, якій надано статус біженця. Умови втрати та позбавлення статусу біженця.

Адміністративно-правовий статус об`єднань громадян: поняття та види. Адміністративно-правовий статус громадських організацій і політичних партій. Загальне і особливе, що характеризує адміністративно-правовий статус громадських організацій та політичних партій.

Органи, які здійснюють нагляд та контроль за діяльністю об’єднань громадян. Види адміністративних стягнень, які можуть бути застосовані до об’єднань громадян.

Тема 5. Державна служба та державні службовці.

Історія формування державної служби як інституту адміністративного права. Поняття та принципи державної служби. Органи управління державною службою. Основні напрямки державної політики у сфері державної служби. Законодавче регулювання державної служби.

Поняття державного службовця. Визначення адміністративно-правового статусу державних службовців. Порядок вступу на державну службу. Службова кар’єра державного службовця. Особливості праці службовців.

Види службовців. Класифікація державних службовців. Категорії і ранги державних службовців. Поняття посади. Типи державних посад. Організаційно-правові способи заміщення посад.

Загальні та спеціальні вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну службу. Обмеження, пов’язані із вступом та проходженням державної служби. Порядок та підстави припинення державної служби.

Права і обов'язки державних службовців. Адміністративна, кримінальна та матеріальна відповідальність державних службовців. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців. Система заохочень державних службовців.

Тема 6. Органи виконавчої влади, як суб`єкти адміністративного права

Поняття та ознаки державного органу. Визначення органу виконавчої влади та особливостей, що його характеризують. Правові основи діяльності органів державного управління. Класифікація органів виконавчої влади за характером компетенції, порядком вирішення підвідомчих питань, територіальним масштабом діяльності.

Система органів виконавчої влади. Організаційно-правові рівні системи органів виконавчої влади: вищий, центральний, місцевий (територіальний). органи державного управління. Структура та штати органів державного управління. Принципи побудови системи органів виконавчої влади (принцип поєднання централізації та децентралізації, принцип законності та інш.)

Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. Кабінет Міністрів – вищий орган виконавчої влади. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Порівняльна характеристика міністерств та державних комітетів. Органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері виконавчої влади.

Організація виконавчої влади в АРК. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень виконавчої влади .

 

Модуль 2

Тема 7. Форми та методи державного управління

Поняття та класифікація форм державного управління. Структурні форми державного управління. Характеристика правових та неправових форм. Співвідношення між правовими та неправовими формами.

Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення. Види правових актів управління. Характеристика нормативних актів державного управління. Адміністративно-правовий договір. Умови ефективності адміністративних актів. Стадії прийняття актів управління. Процесуальні форми державного управління.

Поняття методу державного управління та його ознаки. Співвідношення форм та методів державного управління. Критерії класифікації методів державного управління: за сферою впливу, характером впливу на волю підлеглих, метою, способом впливу на об’єкти управління, ступенем впливу, розподілом повноважень між керівником та виконавцями. Характеристика методів організації та методів діяльності. Характеристика загальних методів державного управління: примусу та переконання; регулювання; загального керівництва; безпосереднього керівництва; прямого і непрямого впливу; видання правових актів та суспільно-організаційні методи. Характеристика спеціальних методів державного управління: здійснення окремих функцій управління, вироблення та прийняття управлінських рішень. Характеристика адміністративного та економічного методів.

Переконання і примус в державному управлінні. Поняття, мета, форми переконання. Поняття та ознаки адміністративного примусу. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу. Характеристика заходів адміністративного попередження. Поняття, мета та характеристика заходів адміністративного припинення.

Поняття адміністративно-правових режимів. Ознаки адміністративно-правових режимів. Види адміністративно-правових режимів.

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні

Поняття законності в державному управлінні. Політичні, економічні та організаційні гарантії забезпечення законності.

Поняття контролю в державному управлінні, його призначення та види. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні. Зміст та форми контрольної функції Верховної Ради України за діяльністю органів виконавчої влади. Роль правового інституту омбудсмена в системі контролю за дотриманням прав та свобод особи та громадянина органами виконавчої влади. Контроль Президента України за дотриманням законності у діяльності органів виконавчої влади. Зміст та форми урядового контролю у сфері державного управління. Відомчий контроль.

Поняття нагляду в державному управлінні та його види. Прокурорський нагляд та його види. Методи та форми здійснення прокурорського нагляду за законністю у сфері державного управління. Судовий нагляд за дотриманням законності органами виконавчої влади. Адміністративний нагляд: визначення та основні риси. Нормативно-правова основа здійснення адміністративного нагляду за законністю у діяльності органів виконавчої влади. Конституційний нагляд: поняття, природа та форми. Об'єкти конституційного нагляду. Види рішень, що приймає Конституційний Суд України, їх правова природа та особливості виконання.

 

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності.

Обставини, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності: крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність. Звільнення від адміністративної відповідальності.

Поняття адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень. Основні і додаткові стягнення. Стан адміністративної караності. Попередження як вид адміністративного стягнення. Штраф як вид адміністративного стягнення. Оплатне вилучення предмету, який став знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення як вид адміністративного стягнення. Конфіскація вилучення предмету, який став знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення як вид адміністративного стягнення. Позбавлення спеціального права, наданого особі як вид адміністративного стягнення. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Проблеми вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства на сучасному етапі.

 

Тема 10. Адміністративне правопорушення

Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення та його основні риси: протиправність, винність та караність. Об’єкт адміністративного правопорушення. Види об’єктів. Характеристика об'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Формальні і матеріальні склади адміністративних правопорушень. Поняття суб'єкта адміністративного правопорушення. Види суб'єктів адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб. Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння адміністративних правопорушень віком від 16 до 18 років. Умови відповідальності неповнолітніх віком від 16 до 18 років на загальних умовах. Особливості адміністративної правової відповідальності осіб, що несуть відповідальність за дисциплінарними статутами. Адміністративна відповідальність неповнолітніх віком від 14 до 16 років. Особливості адміністративної відповідальності іноземців. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення. Види вини. Відмежування адміністративного проступку від кримінального злочину.

Тема 11. Загальна характеристика адміністративного процесу

Поняття та ознаки адміністративного процесу. Відмінність адміністративного процесу від цивільного та кримінального процесу. Характеристика принципів адміністративного процесу: законності; компетентності; охорони інтересів особи та держави; об’єктивної істини; рівності сторін; доступності; принцип ведення адміністративного процесу на державній мові; змагальності; гласності та відкритості; швидкості та економічності; відповідальності посадових осіб; самостійності та незалежності. Поняття адміністративно-процесуальних норм та їх зміст. Структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття адміністративного провадження. Види проваджень.

Суб’єкти адміністративного процесу.

 

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень

Провадження у справах розгляду звернень громадян.Загальна характеристика конституційного права громадян на звернення. Види звернень. Вимоги, що висуваються до звернень. Стадії провадження по розгляду звернень громадян. Напрямки вдосконалення механізму позасудового захисту прав і свобод громадянина в Концепції адміністративної реформи в Україні.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення.Поняття, завдання та принципи провадження.Учасники провадження.Строки у провадженні. Характеристика законодавства, яке регламентує провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, структура. Порушення провадження.Адміністративне розслідування.Розгляд справ. Види рішень по справі і вимоги до їх змісту.Оскарження і опротестування постанов про накладення адміністративних стягнень.Виконання постанов.

Реєстраційно-дозвільні провадження.Реєстраційне провадження: поняття, мета, ознаки.Провадження з реєстрації нормативних актів органів виконавчої влади. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстрація об’єднань громадян та їх символіки. Реєстрація фізичних осіб-платників податків. Порядок реєстрації транспортних засобів. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Характеристика дозвільного провадження.

Дисциплінарні провадження.Загальна характеристика дисциплінарного примусу. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ. Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників. Порядок дисциплінарного провадження щодо суддів. Дисциплінарне провадження щодо державних службовців.

Модуль 3

Тема 13. Управління в сфері оборони та національної безпеки

Поняття оборони як об'єкта управління. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення оборони України. Компетенція Верховної Ради України в сфері формування і проведення воєнної політики держави. Повноваження Президента України щодо забезпечення обороноздатності України. Рада національної безпеки і оборони України: правові основи діяльності, порядок формування та компетенція. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління обороною.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...