Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 2 страница. Міністерство оборони України: правові основи організації та діяльностіМіністерство оборони України: правові основи організації та діяльності. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в сфері управління обороною. Місцеві органи військового управління та їх компетенція.

Загальна характеристика Збройних сил України. Склад Збройних сил України. Військове управління: поняття, функції, органи. Альтернативна (невійськова) служба. Особливості відповідальності за адміністративні правопорушення в галузі обороноздатності.

Концептуальні засади законодавчого регулювання національної безпеки. Основні напрями державної політики національної безпеки.

Система органів Служби безпеки України: структура та компетенція. Регіональні органи Служби безпеки України. Організаційно-політичні та організаційно-технічні принципи організації та діяльності Служби безпеки України. Компетенція Служби безпеки України в сфері управлінської, адміністративної, оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та профілактичної діяльності.

Правове визначення понять: державний кордон України, делімітація, демаркація, охорона державного кордону. Характеристика режиму державного кордону України. Прикордонний режим. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України. Митний режим.

Органи, які здійснюють адміністративно-правові режими, які встановлені на державному кордоні України та їх компетенція. Компетенція Прикордонних військ України в галузі адміністративної діяльності.

Тема 14. Управління в сфері внутрішніх справ

Задачі управління внутрішніми справами. Громадський порядок та громадська безпека як об’єкти державного управління. Компетенція Президента України в галузі управління внутрішніми справами. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління внутрішніми справами. Система органів безпосереднього управління внутрішніми справами. Основні завдання та компетенція Міністерства внутрішніх справ України. Система органів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України. Структура Міністерства внутрішніх справ України. Основні форми діяльності органів внутрішніх справ України. Загальна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоуправління. Структура та компетенція спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України.

Основні форми діяльності органів внутрішніх справ України. Загальна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України.

Визначення терміну "міліція України" за законодавством України. Основні завдання міліції. Система органів міліції. Характеристика основних видів діяльності міліції. Заходи, які застосовуються органами міліції з метою попередження та припинення правопорушень.Поняття паспортної системи і паспортного режиму. Призначення паспортної системи. Історія розвитку паспортної системи. Зміст паспортної системи як інституту адміністративного права. Служба громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: склад, завдання.

Основне призначення та завдання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Принципи організації та діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Обов'язки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та права військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Тема 15 Управління в сфері юстиції.

Визначення державного управління в сфері юстиції. Загальна характеристика розвитку системи юстиції. Завдання юстиції як галузі управління. Система організації управління юстицією. Основні завдання Міністерства юстиції України. Структура Мінюсту України. Повноваження Міністерства юстиції України в сфері удосконалення законодавства. Правова природа, повноваження та структура Державної судової адміністрації.. Повноваження Мінюсту України по керівництву державної виконавчої служби. Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини. Повноваження Уповноваженого у справах дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини. Функції та система регіональних органів управління юстицією.

Вища рада юстиції: правова основа її діяльності та структура. Основні повноваження Вищої раді юстиції. Правозастосувальна діяльність Вищої ради юстиції.

Система органів реєстрації актів громадянського стану. Основні функції органів реєстрації актів громадянського стану. Правова основа діяльності цих органів. Кваліфікаційні вимоги до керівників та спеціалістів органів реєстрації актів громадянського стану; законодавчі обмеження, які для них встановлені.

Органи та посадові особи, які мають право здійснювати нотаріальні дії. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції України.

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ

Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності як об'єкту державного управління. Система державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ. Компетенція Верховної Ради України по здійсненню державного керівництва в сфері зовнішньополітичної діяльності. Компетенція Президента України по здійсненню функцій управління в галузі зовнішньополітичної діяльності. Міністерство закордонних справ України: завдання, права та обов'язки, структура. Організації, що входять до системи Міністерство закордонних справ України.

Правові основи діяльності дипломатичного представництва України. Функції та структура дипломатичного представництва України.

Правові засади дипломатичної служби в Україні. Підстави прийняття на дипломатичну службу. Повноваження глави дипломатичного представництва України.

Правове положення торгівельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном. Загальна характеристика постійних представництв України при міжнародних організаціях.

Правові засади діяльності консульських установ України. Система консульських установ та їх підпорядкування. Функції консула щодо юридичних осіб України в країні перебування. Функції консула щодо громадян України в країні перебування.

Тема 17. Управління в сфері освіти

Характеристика освіти як об'єкту державного управління. Державні гарантії реалізації права громадян на освіту. Основні принципи державної політики в сфері освіти. Система органів державного управління освітою. Повноваження Міністерства освіти і науки України по здійсненню управління у сфері освіти. Структура та організація діяльності Міністерства освіти і науки України. Повноваження міністерств та відомств, яким підпорядковані заклади освіти. Повноваження Вищої атестаційної комісії України. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою. Правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти. Зміст права на самоврядування закладів освіти.

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку

Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління. Основні напрями державної науково-технічної політики. Принципи державного управління в сфері науки. Система державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності. Повноваження Міністерства освіти і науки України у сфері управління науковою та науково-технічною діяльністю.. Державні наукові та науково-технічні програми як об'єкт державного регулювання та управління. Наукова і науково-технічна експертиза як елемент державного регулювання і управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Система науково-технічної інформації. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація як елемент державного регулювання і управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності. Державна підтримка міжнародного науково-технічного співробітництва. Суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності. Адміністративно-правовий статус вченого. Адміністративно-правовий статус наукової установи Адміністративно-правовий статус Національного наукового центру. Роль Національної Академії наук та державних галузевих академій в управлінні наукою. Наукова та науково-технічна діяльність у системі вищої освіти. Адміністративно-правовий статус громадських наукових організацій, їх взаємодія з органами державної влади.

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я

Визначення охорони здоров'я як об'єкту державного управління. Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я. Права і обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я. Державні гарантії права на охорону здоров'я. Система органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я. Система закладів охорони здоров'я. Основні завдання, компетенція та структура Міністерства охорони здоров'я України.. Контроль Міністерства охорони здоров'я України за здійсненням медичної діяльності.

Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні. Система державної санітарно-епідеміологічної служби. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою. Основні напрямки діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної служби з іншими організаціями. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд: правові засади здійснення та об'єкти нагляду. Повноваження головного державного санітарного лікаря України. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства. Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

Модуль 4

 

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

Основи державного управління у сфері економіки. Зміст державного управління народногосподарським комплексом. Зміна механізмів впливу держави на економічні процеси в умовах ринкових реформ. Суб’єкти державного управління економікою. Повноваження та функції Кабінету міністрів України в сфері управління економікою країни. Повноваження та функції Міністерства економіки України. Адміністративно-правовий статус управлінь економіки місцевих державних адміністрацій.

Основні завдання та принципи промислової політики. Повноваження Міністерства промислової політики України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства вугільної промисловості. України.

 

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу

Характеристика агропромислового комплексу як об'єкту державного управління. Правова основа організації та діяльності агропромислового комплексу країни. Характеристика основних об'єктів управління в сфері агропромислового комплексу. Особливості державного управління селянським (фермерським) господарством, як однієї з форм господарювання в агропромисловому комплексі.

Верховна Рада України – суб'єкт державного регулювання відносин, що виникають в агропромисловому комплексі. Повноваження Кабінету Міністрів в сфері управління агропромисловим комплексом. Компетенція Президента України по здійсненню керівництво агропромисловим комплексом..

Міністерство аграрної політики України – центральний орган виконавчою влади по здійсненню державної політики у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової, переробної та виноробної промисловості. Основні завдання Міністерства аграрної політики України. Функції та компетенція Міністерства аграрної політики України. Структура та організація діяльності Міністерства аграрної політики України.

Правові основи діяльності Державного комітету рибного господарства України. Основні завдання, функції, компетенція, структура та організація діяльності Державного комітету рибного господарства України.

Основні завдання, функції, компетенція, структура та організація діяльності Державного департаменту ветеринарної медицини.

Роль територіальних органів виконавчою влади у здійсненні державного управління в сфері агропромислового комплексу.

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку

Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України по здійсненню державного регулювання та державного управління транспортом. Основні напрями діяльності, функції, компетенція, структура та організація діяльності Міністерства транспорту та зв’язку України як спеціально уповноваженого органу державного управління транспортом. Правові основи організації та діяльності Державної служби автомобільних доріг України.

Єдина національна система зв'язку як об'єкт управління. Верховна Рада України – орган державного регулювання в сфері зв'язку. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного управління у сфері зв'язку. Основні завдання, функції, повноваження та організація діяльності Національної комісії з питань зв’язку України. Управління відомчими мережами зв'язку, мережами технологічного зв'язку та мережами зв'язку подвійного призначення. Повноваження місцевих рад у сфері управлінні зв'язком. Повноваження Антимонопольного комітету України по забезпеченню антимонопольних правил у сфері зв'язку. Ліцензування видів діяльності в галузі зв'язку – вид державного контролю в сфері зв'язку. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Тема 23. Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління

Поняття та особливості міжгалузевого управління. Сфери міжгалузевого управління. Повноваження органів міжгалузевого управління.

Система органів приватизації та їх адміністративно-правовий статус. Основні завдання ФДМ України та його відділень.

Поняття управління у сфері антимонопольної діяльності. Система антимонопольних органів (Антимонопольний комітет України, територіальні відділення) та їх компетенція.

Загальна характеристика управління у сфері статистики, стандартизації та сертифікації. Система органів державної статистики України. Завдання органів державної статистики України. Система та повноваження органів стандартизації України.

Тема 24. Управління в сфері фінансів

Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами. Компетенція Верховної Ради України в даній сфері економічної діяльності. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами і кредитом. Міністерство фінансів України – центральний орган виконавчої влади спеціальної компетенції. Основні завдання та повноваження Міністерства фінансів України. Організація діяльності Міністерства фінансів України та його структура.

Правовий статус Державного казначейства України. Основні завдання Державного казначейства України. Система органів, що входять до складу Державного казначейства України. Основні завдання Державного казначейства України. Повноваження Головного управління Державного казначейства України. Права та обов'язки регіональних органів Державного казначейства України. Організація діяльності та структури Державного казначейства України.

Правові основи організація та діяльності Національного банку України. Основні завдання Національного банку України. Функції і права Національного банку України. Взаємодія Національного банку України з іншими органами державного управління в сфері фінансів та кредиту. Мережа та керівні органи Національного банку України. Повноваження Голови Правління Національного банку України. Компетенція Правління Національного банку України. Правові основи функціонування депозитарію Національного банку України. Правові основи, основні завдання, функції та права регіонального управління Національного банку України.

Правові основи діяльності Головного контрольно-ревізійного управління України. Головні завдання, функції та права Головного контрольно-ревізійного управління України, система його органів.

Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повноваження Державного комітету фінансового моніторингу України.

Система органів контрольно-ревізійної служби в Україні та їх повноваження. Державні гарантії забезпечення діяльності працівників контрольно-ревізійної служби в Україні.

Правовий статус Рахункової палати України. Завдання, принципи діяльності, функції та повноваження Рахункової палати України. Структура та організація діяльності Рахункової палати України. Державні гарантії забезпечення діяльності Рахункової палати України.

Правові основи регулювання діяльності державної податкової служби України.

Структура та завдання державної податкової служби України. Функції, права та обов'язки державних податкових інспекцій. Службові особи державних податкових інспекцій та їх правовий та соціальний захист.

Загальна характеристика державного управління у сфері видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними.

Тема 25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

Загальна характеристика навколишнього середовища як об'єкту державного управління та регулювання. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища. Безпосередні об'єкти охорони навколишнього природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян, гарантії екологічних прав громадян.

Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Президента України в галузі здійснення контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Система спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Завдання, функції, повноваження, структура та організація діяльності Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Повноваження та організація діяльності територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Повноваження Національного космічного агентства України та Державного комітету ядерного регулювання України. Повноваження Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету рибного господарства України, Державного комітету водного господарства України у сфері управління природними ресурсами. Основні завдання, функції, повноваження, організація діяльності Державного комітету України з земельних ресурсах. Роль Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації у здійснення державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських об'єднань у галузі охорони навколишнього середовища.

4. Плани лекцій

Модуль 1

Тема 1. Основи теорії державного управління

 1. Поняття та закономірності управління.
 2. Соціальне управління: поняття, особливості.
 3. Характеристика державного управління.
 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади.

 

Нормативний матеріал та література: 6, 12, 14, 24, 27, 28, 38, 72, 74, 92.

Тема 2. Адміністративне право як галузь права

1. Історичні умови виникнення адміністративного права.

2. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.

3. Метод адміністративного права та його особливості.

4. Поняття системи адміністративного права.

5. Місце адміністративного права у правовій системі.

6. Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи.

7.

Нормативний матеріал та література: 2, 3, 8, 12, 14, 17, 20, 27, 42, 45, 46, 72, 75, 78, 116-119, 341, 351, 357, 358.

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини

1. Поняття адміністративної норми, її особливості та структура.

2. Класифікація адміністративних норм.

3. Форми реалізації адміністративно-правової норми.

4. Джерела адміністративного права: поняття, види.

5. Поняття, особливості, структура та класифікація адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

 

Нормативний матеріал та література: 2, 3, 8, 12, 14, 17, 20, 27, 42, 45, 46, 72, 75, 78, 116-119, 341, 351, 357, 358.

 

Тема 4. Фізичні особи та об`єднання громадян як суб’єкти адміністративного права

1. Адміністративно-правовий статус громадян України.

2. Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права.

3. Адміністративно-правовий статус біженців

4. Поняття, ознаки та види об’єднань громадян.

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 18, 27, 43, 72, 74, 101, 120, 121, 126, 136, 183, 217, 218, 224, 228, 241, 257, 268, 274, 276, 282, 287, 299, 300, 308, 337.

 

Тема 5. Державна служба та державні службовці

1. Історія формування державної служби як інституту адміністративного права.

2. Поняття та принципи державної служби.

3. Поняття державного службовця.

4. Порядок вступу на державну службу. Службова кар’єра державного службовця.

5. Класифікація державних службовців.

6. Обмеження, пов’язані із вступом та проходженням державної служби.

7. Права і обов'язки державних службовців. Юридична відповідальність державних службовців.

 

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 19, 27, 44, 55, 65, 72, 74, 75, 93, 102, 105, 109, 127, 145, 159, 225-227, 230, 260, 312, 340, 372, 373.

Тема 6. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

1. Поняття органу виконавчої влади та характеристика особливостей, що його характеризують.

2. Класифікація органів виконавчої влади.

3. Система органів виконавчої влади.

4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

5. Кабінет Міністрів – вищий орган виконавчої влади.

6. Повноваження центральних органів виконавчої влади та їх види.

7. Організація виконавчої влади в АРК.

8. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень виконавчої влади .

 

Нормативний матеріал та література: 4, 5, 12, 14, 27, 72, 74, 75, 125, 213, 231, 232, 246, 251, 255, 258, 267, 309, 310, 338.

Модуль 2

Тема 7. Форми та методи державного управління

1. Поняття та класифікація форм державного управління.

2. Структурні форми державного управління.

3. Правові акти державного управління: поняття, ознаки, юридичне значення та види.

4. Процесуальні форми державного управління.

5. Поняття методу державного управління та його ознаки.

6. Класифікація методів державного управління.

7. Переконання і примус в державному управлінні.

8. Класифікація та характеристика заходів адміністративно-правового примусу.

9. Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів.

 

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 27, 64, 66-68, 72, 73, 85, 92, 122, 164, 249, 256, 297, 298, 352.

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні

1. Поняття законності в державному управлінні та гарантії її забезпечення.

2. Контроль в державному управлінні, його призначення та види.

3. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні.

4. Поняття нагляду в державному управлінні та його види.

5. Система органів, що здійснюють нагляд за дотриманням законності у державному управлінні

6.

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 27, 72, 74, 90, 91, 303.

 

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

1. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності.

2. Обставини, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності

3. Звільнення від адміністративної відповідальності.

4. Система адміністративних стягнень.

5. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення.

6. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

7. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

 

Нормативний матеріал та література: 1, 7,11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 30, 53, 61-63, 69, 72, 89, 94, 353, 365.

 

Тема 10. Адміністративне правопорушення

1. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.

2. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення та його основні риси.

3. Поняття об’єкту адміністративного правопорушення, види об’єктів.

4. Характеристика об'єктивної сторони адміністративного правопорушення.

5. Поняття суб'єкта адміністративного правопорушення та його види.

6. Особливості адміністративної відповідальності окремих категорій фізичних осіб

7. Характеристика суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення.

8. Відмежування адміністративного проступку від кримінального злочину.

Нормативний матеріал та література: 1, 7,11, 12, 14, 19, 21, 25-27, 30, 31, 35, 36, 52, 53, 57, 61-63, 69-70, 72, 89, 94.

 

Тема 10 . Загальна характеристика адміністративного процесу

1. Поняття та ознаки адміністративного процесу. Відмінність адміністративного процесу від цивільного та кримінального процесу.

2. Характеристика принципів адміністративного процесу.

3. Поняття адміністративно-процесуальних норм та їх зміст.

4. Структура адміністративного процесу.

5. Поняття адміністративного провадження. Види проваджень.

6. Стадії адміністративного провадження.

7. Суб’єкти адміністративного процесу.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 79, 80, 82, 104, 110, 358, 359, 360, 371.

 

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень

1. Провадження у справах розгляду звернень громадян.

2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

3. Реєстраційно-дозвільні провадження.

4. Дисциплінарні провадження.

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 23, 27, 29, 50, 60,61-63, 72, 81, 82, 88, 98, 112, 143, 151, 152, 158160, 161, 162, 163, 165, 189, 217, 221, 222, , 226, 234, 253, 262, 286, 289, 290, 306, 315, .317, 355, 359, 363, 370.

 

Модуль 3

Тема 13. Управління у сфері оборони та національної безпеки України

 1. Особливості управління адміністративно-політичною сферою.
 2. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення оборони України.
 3. Організаційні та правові основи державного управління у сфері національної безпеки.
 4. Організаційно-правове забезпечення охорони державного кордону.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 49, 72, 99, 103, 123, 131, 134, 137, 142, 148, 187, 202, 209, 219, 238, 252, 275, 278, 301, 307, 311, 339, 349.

 

Тема 14. Управління у сфері внутрішніх справ.

 1. Правова основа, система та види діяльності органів внутрішніх справ
 2. Правове положення та система органів міліції
 3. Паспортна система та паспортний режим.
 4. Основне призначення, завдання та повноваження внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 37, 48, 54, 72, 84, 95, 97, 133, 139, 167, 169, 174, 196, 212, 265, 273, 322, 326, 346, 362, 367.

 

Тема 15 Управління в сфері юстиції.

1. Загальна характеристика розвитку системи юстиції.

2. Система організації управління юстицією.

3. Основні завдання та повноваження Міністерства юстиції України.

4. Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини. Повноваження Уповноваженого у справах дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

5. Вища рада юстиції: правова основа її діяльності та структура.

6. Правова основа, функції та система органів реєстрації актів громадянського стану

7. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 37, 48, 54, 72, 84, 95, 97, 133, 139, 167, 169, 174, 196, 212, 265, 273, 322, 326, 346, 362, 367.

 

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ

1. Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності як об'єкту державного управління.

2. Система та повноваження державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...