Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 4 страница. 9. Порівняйте міністерство та державний комітет, визначте загальне та особливе, складіть таблицю9. Порівняйте міністерство та державний комітет, визначте загальне та особливе, складіть таблицю.

10. Визначте адміністративно-правовий статус урядової установи; наведіть приклади.

11. Наведіть приклади органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

12. З`ясуйте, в чому полягають особливості форм діяльності уряду.

13. Визначте правовий статус урядових комітетів.

14. Складіть таблицю урядових комітетів відповідно до їх підпорядкування членам уряду.

15. Визначте систему органів виконавчої влади на місцях.

16. З`ясуйте, які органи виконавчої влади мають регіональні органи.

17. Визначте повноваження органів місцевого самоврядування у сфері здійснення державного управління.

Модуль 2

Тема 7. Форми та методи державного управління

1.Наведіть визначення категорії „форма державного управління”.

2. На основі аналізу спеціальної та учбової літератури занотуйте у конспект декілька визначень форми державного управління та здійсніть їх аналіз.

3. .Сформулюйте визначення методу державного управління.

4. Визначить основні види методів державного управління.

5. Складіть таблицю методів державного управління в залежності від критеріїв класифікації за такою формою:

 

Критерій класифікації методів державного управління Види методів державного управління
   

 

6. Наведіть обґрунтовану відповідь на питання: „Які з наведених дій, вчинених на протязі робочого дня в районній адміністрації є формами державного управління і до яких видів форм вони відносяться:

· прийнято регламент роботи апарату адміністрації;

· накладено дисциплінарне стягнення на завідуючого загальним відділом;

· керівникам структурних підрозділів віддано 18 усних розпоряджень з питань організації роботи адміністрації;

· видано розпорядження глави адміністрації про відпустку співробітника юридичного відділу; проведено нараду з представниками громадських організацій про проведення суботника; заступником голови адміністрації проведено прийом громадян з особистих питань;

· двом працівникам апарату адміністрації видано посвідчення на відрядження;

· проведено семінар з представниками громадських організацій;

укладено договір з місцевою телекомпанією про висвітлення роботи адміністрації”?

 

7.Заповніть таблицю за наведеною формою:

Класифікація актів управління
за суб’єктом видання за юридичними властивостями за сферою дії за межами дії
       

 

8.. Заповніть таблицю за наведеною формою:

Заходи примусу
попередження припинення стягнення
     

9.Порівняйте метод примусу та заохочення.10.Визначте, які риси притаманні примусу у демократичній правовій державі.

11.Розкрийте співвідношення правових та економічних методів державного управління.

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні.

1. Сформулюйте поняття законності державному управлінні.

2. Визначте чим відрізняється режим законності від принципу законності.

3. Складіть таблицю гарантій забезпечення законності за наступною формою:

 

Політичні гарантії Економічні гарантії Організаційні гарантії
     

4. Дайте визначення контролю в державному управлінні, назвіть його види.

5. З`ясуйте. Які державні органи здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні.

6. Складіть таблицю за наступною формою:

Вид контролю Назва контролюючого органу Об’єкт контрольної діяльності Заходи впливу на підконтрольний об’єкт
       
       
       
       

 

7. Дайте визначення нагляду в державному управлінні та назвіть його види.

8. Дайте визначення прокурорського нагляду за законністю в державному управлінні.

9. Визначте види, методи та форми здійснення прокурорського нагляду за законністю у сфері державного управління.

10. Розкрийте зміст адміністративного нагляду, визначте його види та основні риси.

11. Порівняйте нагляд та контроль за додержанням законності в державному управлінні та складіть порівняльну таблицю за наступною формою:

 

Критерії, за якими здійснюється порівняльний аналіз Контроль за законністю в державному управлінні Нагляд за законністю в державному управлінні
     

 

12. Проаналізуйте Закон України «Про прокуратуру» та вкажіть характерні ознаки актів прокурорського реагування, складіть відповідну таблицю:

Акти прокурорського реагування
протест припис подання постанова

 

13. Дослідіть Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» та занотуйте види підстав для припинення адміністративного нагляду .

 

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

1. Дайте визначення адміністративної відповідальності.

2. Складіть наступну таблицю:

Особливі ознаки адміністративної відповідальності Ознаки, що характеризують не лише адміністративну, а й інші види юридичної відповідальності

3. Назвіть та охарактеризуйте обставини, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності.

4. Придумайте ситуації, коли в наслідок крайньої необхідності, необхідної оборони, неосудності особа не може бути притягнена до адміністративної відповідальності.

5. З`ясуйте, за яких обставин особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності.

6. Дайте визначення адміністративного стягнення та з`ясуйте яке соціальне призначення воно має.

7. Наведіть визначення поняття „система адміністративних стягнень” та з`ясуйте, які ознаки його характеризують.

8. Що таке „стан адміністративної караності”?

9. Які адміністративні санкції морального характеру передбачені в Кодексі України про адміністративні правопорушення?

10. Визначте чим відрізняється „попередження” від „зауваження”.

11. Охарактеризуйте штраф як вид адміністративного стягнення.

12. Складіть порівняльну таблицю на тему: „Адміністративний, кримінальний ти цивільний штраф: загальне та особливе”.

13. Розкрийте зміст та порівняйте такі адміністративні санкції як „оплатне вилучення предмету, який став знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення” та „конфіскація предмету, який став знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення”.

14. З`ясуйте в яких випадках таке адміністративне стягнення як „позбавлення спеціального права, наданого особі” не застосовується.

15. Назвіть адміністративні стягнення майнового характеру.

16. Охарактеризуйте таке адміністративне стягнення як адміністративний арешт. Визначте, до яких осіб це стягнення не застосовується.

17. Складіть таблицю обставин, що пом'якшують та обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

Тема 10. Адміністративне правопорушення

1. Складіть схему елементів складу адміністративного правопорушення, охарактеризуйте їх.

2. Вкажіть норми діючого законодавства за порушення яких до адміністративної відповідальності притягуються юридичні особи.

3. Розкрийте особливості відповідальності посадових осіб.

4. З`ясуйте, в чому полягає особливість застосування адміністративних санкцій до неповнолітніх.

5. Дайте відповідь на питання чим відрізняються між собою формальні і матеріальні склади адміністративних правопорушень.

6. Визначте, які адміністративні санкції за законодавством України не застосовуються до військовослужбовців.

7. В чому полягають особливості адміністративної відповідальності іноземців?

8. Складіть таблицю видів вини, що характеризують суб’єктивну сторону адміністративного правопорушення.

9. Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення.

10. Використовуючи положення КУпАП, законспектуйте випадки, коли протоколи про адміністративні правопорушення не складаються.

11. Заповніть наступну таблицю:

Строки у провадженні по справах про амін. правопорушення
строки Тривалість та підстава
розгляду справ про амін. правопорушення  
оскарження постанови по справі  
розгляду скарги і протесту на постанову  
виконання постанови по справі  
накладення амін. стягнення  

 

12. Наведіть ознаки, за якими можна відмежувати адміністративний проступок від кримінального злочину.

Тема 11. Загальна характеристика адміністративного процесу

 

  1. Сформулюйте поняття та розкрийте ознаки адміністративного процесу.
  2. Складіть порівняльну таблицю ознак, що характеризують адміністративний, цивільний та кримінальний процеси.
  3. Складіть таблицю за наступною формою:

 

Назва принципу адміністративного процесу Зміст принципу Нормативне закріплення
     
     

 

4. Дайте визначення поняттю „структура адміністративного процесу”.

5. Дайте визначення поняттю „стадія провадження”.

6. Визначте, які процесуальні дії характеризують кожну стадію адміністративного провадження?

7. Випишіть з підручника Колпакова В.К. та Кузьменка О.В. „Адміністративне право України” запропонований ними розподіл адміністративних проваджень та вкажіть (або з іншого підручника) до якого виду проваджень належать провадження по розгляду звернень громадян.

  1. Назвіть суб’єктів адміністративного процесу та визначте, яке процесуальне положення вони можуть мати в адміністративному процесі. Складіть відповідну таблицю.

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень

1. Ознайомтесь з Законом України „Про звернення громадян” та визначте норми, що забезпечують процесуальні гарантії своєчасного розгляду звернень громадян.

2. Проаналізуйте провадження щодо розгляду клопотання, заяви та скарги, занотуйте особливості розгляду даних звернень.

3. Дослідіть Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» та занотуйте перелік документів, що подається фізичними та юридичними особами при реєстрації та підстави відмови у реєстрації.

 

 

4. Порівняйте процес реєстрації політичної партії та громадської організації. Заповніть наступну таблицю:

 

 

Об’єднання громадян Політична партія Громадська організація
Орган, що здійснює реєстрацію    
Документи, що подаються при реєстрації    
Строки реєстрації

 

5. Охарактеризуйте особливості дисциплінарного провадження

6. . Заповніть наступну таблицю:

 

Дисциплінарні провадження
категорія осіб прокурорсько-слідчі працівники судді працівники органів внутрішніх справ державні службовці
підстави дисцип.відповідальності        
дисциплін. стягнення        
особа, яка приймає рішення про накладення стягнення        
строки накладення стягнення        
строки оскарження

 

Модуль 3

Тема 13. Управління в сфері оборони та національної безпеки

1. Сформулюйте визначення оборони як об'єкта управління.

2. Визначте правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення оборони України.

3. Назвіть органі державної влади, які здійснюють функції по державному управлінню в сфері обожни та національної безпеки.

4. На підставі аналізу Закону України „Про оборону” складіть схему суб’єкту управління обороною та покажіть взаємозв’язки між органами державної влади, при здійсненні ними функцій управління обороною.

5.Складіть схему військового управління Збройними Силами України.

6. Випишіть з Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» підстави для звільнення та відстрочки від призову.

7. Використовуючи Закон України від 7.03.02 «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», визначте структуру цієї Служби

8. Складіть таблицю, в якій покажіть система органів Служби безпеки України, їх структуру та компетенцію за такою формою:

 

 

Система органів Служби безпеки України
Назва органу Структурні підрозділи Компетенція
     
   
   
     
   
   

 

9. Охарактеризуйте адміністративно-правові режими, встановлені на державному кордоні та заповніть наступну таблицю:

 

Назва режиму Нормативна основа Суб’єкти здійснення Зміст Об’єкти
         
         

 

Тема 14 Управління в сфері внутрішніх справ

1. Використовуючи Закон України від 26.03.92 «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», занотуйте основні завдання та склад та компетенцію внутрішніх військ МВС України.

2. Ознайомтесь з Законом України від 20.12.92 «Про міліцію» та випишіть відповідні положення щодо складу та порядку утворення місцевої міліції.

3. Складіть таблицю на тему: „Система органів міліції та їх повноваження”.

4. Керуючись Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР: (постанова РМ УРСР 27.02.91 // ЗП Уряду УРСР. -1991. -№3. -Ст.18), заповніть таблицю щодо конкретних заходів, які застосовуються органами міліції з метою попередження та припинення правопорушень:

 

заходи фізичного впливу  
спеціальні засоби  

5. Складіть схему побудови центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та визначте компетенції його структурних підрозділів.

Тема 15. Управління в сфері юстиції

1. Сформулюйте завдання юстиції як галузі управління.

2. Визначте систему органів, що здійснюють управління в галузі освіти.

3. Складіть схему, на якій покажіть існуючі взаємозв`язки між органа управління юстицією.

4. На підставі аналізу нормативно-правових актів складіть наступну таблицю:

 

Система регіональних органів управління юстицією.
Назва органу функції компетенція
     

При складанні таблиці компетенцію слід визначати відповідно до функцій.

 

5. На основі аналізу Закону України „Про Вища раду юстиції” з`ясуйте її структуру та компетенцію. Зробіть відповідні нотатки у конспекті.

6. Охарактеризуйте правовий статус Національного бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини. .

7. З`ясуйте взаємодію адвокатури з Міністерством юстиції України.

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ

1. Визначте систему державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ та складіть відповідну схему їх взаємодії.

2. На основі аналізу положення про Міністерство закордонних справ України: визначте його завдання, права та обов'язки.

3. Складіть наступну таблицю:

 

Організації, що входять до системи Міністерство закордонних справ України
Назва організації (органу) Правова основа діяльності Повноваження
     

4. Охарактеризуйте правової засади дипломатичної служби.

5. Складіть таблицю, яка б відображала ранги дипломатичних службовців та осіб, які мають право їх присвоювати.

6. Визначте види дипломатичних представництв України та з`ясуйте правову основу їх діяльності.

7. Визначте функції консула та його компетенцію.

8. На підставі аналізу Консульського статуту складіть наступну таблицю:

9.

Правовий статус консула
Сфера повноважень Функції та компетенція
   

10. Визначте, в чому особливість положення почесного консула. На основі аналізу нормативно-правових актів з`ясуйте, які особи можуть виконувати роль почесного консулу.

 

Тема 17. Управління в сфері освіти

1. Розкрийте зміст державних гарантій реалізації права громадян на освіту.

2. На підставі вивчення Закону України „Про освіту” визначте основні принципи державної політики в сфері освіти та занотуйте їх у конспекті у наступній формі:

 

Основні принципи державної політики в сфері освіти
Назва принципу Зміст принципу
   

3. Визначте систему органів державного управління освітою; складіть схему, на якій покажіть взаємодію між цими органами.

4. Охарактеризуйте адміністративно-правовий статус закладів освіти, занотуйте відповідні положення у конспект.

5.. Використовуючи постанову КМУ від 8.08.07 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», занотуйте діяльність щодо надання яких послуг у сфері вищої освіти підлягає ліцензуванню.

6. Використовуючи постанову КМУ від 8.08.07 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», заповніть таблицю:

 

Орган ліцензування Вид освітніх послуг, які підлягають ліцензуванню
   
   

7. Розкрийте зміст права на самоврядування закладів освіти.

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку

1. На основі опрацювання рекомендованої нормативно-правової бази випишіть у конспект основні напрями державної науково-технічної політики та принципи державного управління в сфері науки.

2. Визначте систему державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності; складіть відповідну таблицю.

3. Розкрийте особливості державного управління державними науковими та науково-технічними програмами..

4. . На основі опрацювання Закону України „Про наукову та науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року визначте та занотуйте які органі та організації мають право здійснювати наукову та науково-технічну експертизу та по відношенню яких об’єктів така експертиза може здійснюватися.

5. Складіть наступну таблицю:

Суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності
Назва суб’єкту Права Обов’язки
     

 

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я

1. Розкрийте зміст основних принципи державної політики в галузі охорони здоров'я.

2. Складіть таблицю прав і обов'язків громадян у галузі охорони здоров'я.

3. Визначте систему органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я та складіть відповідну схему їх взаємодії.

4. Складіть наступну таблицю:

Міністерства охорони здоров'я України
Основні завдання компетенція Структура (підрозділи)
     

 

5. . Система закладів охорони здоров'я., та Міністерства охорони здоров'я України.. Контроль за здійсненням медичної діяльності.

6. Використовуючи Закон України від 24.02.94 «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» (ЗУ.-Т.7.-С. 197-220; ОВУ. 2000. -№33. –Ст.1395; 2003. -№52. – Ст.2735), випишіть основні напрямки діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби.

7. З`ясуйте правові засади здійснення та об'єкти нагляду державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

 

 

8. Складіть наступну таблицю:

 

Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.
Назва правопорушення (посилання на норму права) Стягнення Суб’єкт, до якого застосовується стягнення Орган, який застосовую стягнення Нормативний акт, що визначає повноваження органу по застосуванню стягнення
         

Модуль 4

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

 1. Визначте основні принципи промислової політики.
 2. Складіть наступну схему:

 

Міністерство промислової політики
Правова основа діяльності Основні завдання Функції Повноваження
       

 

Міністерство палива та енергетики України
Правова основа діяльності Основні завдання Функції Повноваження
       

 

Міністерство вугільної промисловості. України.
Правова основа діяльності Основні завдання Функції Повноваження
       
 1. Визначте Повноваження та функції Кабінету міністрів України в сфері управління економікою країни.
 2. Розкрийте адміністративно-правовий статус управлінь економіки місцевих державних адміністрацій.

 

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу

1. Охарактеризуйте агропромисловий комплекс як об'єкт державного управління.

2. Розкрийте особливості державного управління селянським (фермерським) господарством.

3. З`ясуйте повноваження Кабінету Міністрів в сфері управління агропромисловим комплексом.

4. Складіть наступну таблицю:

 

Міністерство аграрної політики України
Правова основа діяльності Основні завдання Функції та повноваження Структура
       

 

5. Роль територіальних органів виконавчою влади у здійсненні державного управління в сфері агропромислового комплексу.

6. Складіть наступну таблицю:

 

Адміністративно-правові засоби впливу в агропромисловій сфері
Назва засобу впливу Зміст Правова підстава здійснення Назва органу, що застосовую засіб впливу
Державна реєстрація      
Ліцензування      
Патентування та квотування      
Сертифікація та стандартизація      
Застосування нормативів та лімітів      

7. Розкрийте суть контролю та нагляду в агропромисловій сфері, визначте органи, які його здійснює та їх повноваження.

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку

1. На основі вивчення Закону України „Про транспорт” випишіть визначення транспорту та його види, що входять до транспортного комплексу України.

2.Складіть наступну таблицю:

 

Вид транспорту Органи управління
   

 

3.Складіть таблицю нормативних актів, що регулюють відносини у сері транспорту та зв’язку за наступною формою:

 

Закони Кодифіковані акти Укази Президента Акти кабінету Міністрів України Відомчі акти Акти місцевих державних адміністрацій Міжнародно-правові акти
             

5. Визначте, які органи державної влади наділені повноваженням по управлінню в сфері транспорту та зв’язку.

6. На основі опрацювання нормативних джерел складіть наступну таблицю:

 

Міністерство транспорту та зв’язку України
Назва підрозділу Правова основа діяльності Функції та повноваження
     

7. Визначте та занотуйте основні завдання, функції та повноваження Національної комісії з питань регулювання зв’язку України.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...