Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 5 страница8. Складіть наступну таблицю:

 

Адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах транспорту та зв’язку
Вид засобу Об’єкт застосування Суб’єкт застосування Правова підстава
Реєстрація      
Ліцензування      
Надання дозвілів      

9. Визначте систему органів, що здійснюють державний контроль та нагляд у сферах транспорту та зв’язку та їх повноваження.

 

10 . Використовуючи КУпАП, заповніть таблицю:

 

Органи, які розглядають справи про порушення правил дорожнього руху Статті КУпАП
Суд  
Органи внутрішніх справ  

.

Тема 23. Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління

1. Порівняйте галузеве і міжгалузеве управління.

2. З`ясуйте, які органи державної влади є суб’єктами міжгалузевого управління, наведіть приклади.

3. Розкрийте зміст міжгалузевого управління.

4. Розкрийте зміст державного управління в окремих міжгалузевих сферах.

5. Складіть наступну таблицю:

 

Назва органу Правова основа діяльності Сфера державного управління Повноваження Система органів
Державний комітет статистики України        
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики        
Фонд державного майна України        
  Антимонопольний комітет Укпраїни        
Державна митна служба        

 

Тема 24. Управління в сфері фінансів

1. Дайте визначення об’єкту управління в сфері фінансів.

2. визначте системи органів державного управління в сфері фінансів та складіть відповідну таблицю, показавши взаємозв’язки між органами.

3. Складіть наступну таблицю:

 

Міністерство фінансів України
Правова основа діяльності Функції та повноваження Система органів
     

 

4. Складіть наступну таблицю:

 

Державне казначейство України
Правова основа діяльності Основні завдання Функції Система органів

5. На основі аналіз Закону України „Про банки та банківську діяльність” занотуйте у конспекті відповіді на наступні питання:а) які нормативні акти складають правову основу організація та діяльності Національного банку України;

б) в чому полягають основні завдання Національного банку України;

в) якими функціями та правами наділений Національний банк України.

6. Складіть схему взаємодій Національного банку України з іншими органами державного управління в сфері фінансів та кредиту.

7. Складіть наступну схему:

Головне контрольно-ревізійне управління України.
Правова основа діяльності Головні завдання Функції Права Система органів
         

 

8 Назвіть державні гарантії забезпечення діяльності працівників контрольно-ревізійної служби в Україні.

9. Проаналізуйте Закон України „Про рахункову палату” та занотуйте у конспект

принципи діяльності, функції, повноваження, структура та організація діяльності Рахункової палати.

10. С кладіть наступну таблицю:

 

Державна податкова служба України
Правова основа діяльності Структура Завдання Функції Права та обов’язки Система органів
           

 

. 11. Використовуючи КУпАП, складіть табличку:

 

Сфера діяльності Статті КУпАП, які передбачають відповідальність за порушення у цій сфері Органи (особи) , які уповноважені розглядати ці правопорушення
оподаткування    
кредитування    

 

Тема 25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

  1. Охарактеризуйте навколишнє природне середовище як об'єкту державного управління та регулювання.
  2. Назвіть безпосередні об'єкти охорони навколишнього природного середовища.
  3. На основі аналізу законодавства випишіть у конспект екологічні права та обов'язки громадян, гарантії екологічних прав громадян та правові акти, що їх визначають.
  4. Складіть таблицю нормативних актів, що регулюють відносини у сері охорони навколишнього природного середовища за наступною формою:

 

Закони Кодифіковані акти Укази Президента Акти кабінету Міністрів України Відомчі акти Акти місцевих державних адміністрацій Міжнародно-правові акти
             

5.Визначте, які органи державної влади наділені повноваженням по управлінню в сфері охорони навколишнього природного середовища.

6. На основі опрацювання нормативних джерел складіть наступну таблицю:

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Правова основа діяльності Головні завдання Функції Права Система органів
         

7.Розкрийте суть функції координації, що здійснює Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та визначте органи, з якими воно взаємодіє.

8. Складіть наступну таблицю:

 

Адміністративно-правові засоби впливу у сфері охорони навколишнього природного середовища
Назва засобу впливу Зміст Правова підстава здійснення Назва органу, що застосовую засіб впливу
Дозволи на використання природних ресурсів      
Ліцензування      
Погодження діяльності      
Надання дозволів та відводів      
Рєстрація      
Екологічна експертиза      
Встановлення нормативів використання      
Обмеження або припинення діяльності      

9. Розкрийте суть екологічного контролю, визначте орган, який його здійснює та його повноваження.

10. Визначте систему державних органів, що здійснюють моніторинг довкілля

11. Використовуючи відповідні нормативні акти, випишіть повноваження органів у сфері управління лісовими, водними, земельними ресурсами.

 

6.2 Підготовка до модульних контрольних робіт

Модульний контроль здійснюється з усіх тем модуля незалежно від того чи проводились з них семінарські заняття. Для успішного складання модульних тестових робіт студент повинен правильно дати відповідь на наступні питання.

Модуль 1

1 Сформулюйте визначення державного управління.

2 Назвіть особливі риси, притаманні державному управлінню.

3 Які критерії класифікації функцій управління Ви знаєте?

4 Що розуміється під принципами державного управління?

5 Розкрийте зміст організаційних принципів державного управління.

6 Сформулюйте поняття адміністративного права.

7 Що розуміється під предметом адміністративного права і як проведення адміністративної реформи в Україні вплинуло на його зміст?

8 Охарактеризуйте методи адміністративного права.

9 Які основні напрями реформування адміністративного права передбачені в Концепції адміністративної реформи в Україні?

10 Дайте визначення адміністративно-правової норми.

11 Які існують види адміністративно-правових норм?

12 Що розуміється під реалізацією норм адміністративного права і які існують форми їх реалізації?

13 Розкрийте зміст застосування норм адміністративного права.

14 Назвіть характерні ознаки адміністративно-правових відносин.

15 Розкрийте суть складових елементів структури адміністративних відносин.

16 Назвіть види адміністративно-правових відносин.

17 Вкажіть підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікацію.

18 Розкрийте порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів.

19 Коли набувають чинності нормативно-правові акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України?

20 Розкрийте поняття адміністративно-правового статусу громадянина, назвіть його складові елементи.

21 Що розуміється під адміністративною правоздатністю, дієздатністю, правосуб’єктністю?

22 Чи можливе обмеження правоздатності громадян і в яких випадках?

23 Які підстави лежать в основі класифікації прав і обов’язків громадян в сфері управління?

24 Назвіть основні права і обов’язки громадян у сфері державного управління.

25 Чим відрізняється адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства від адміністративно-правового статусу громадян України?

26 В яких випадках можливе додаткове обмеження адміністративно-правового статусу іноземних громадян?

27 За яких умов іноземець може іммігрувати на постійне проживання в Україну?

28 Хто приймає рішення про видворення іноземців з України і за яких підстав?

29 Який порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні?

30 Які особливості адміністративно-правового статусу біженців?

31 Дайте визначення поняття об’єднання громадян і назвіть основні їх види.

32 Якими нормативно-правовими актами визначається адміністративно-правовий статус об’єднань громадян?

33 В яких випадках забороняється утворення і діяльність громадських організацій і політичних партій?

34 Які відомості містить статут об’єднання громадян?

35 Назвіть основні права громадських організацій і політичних партій.

36 Чи можуть юридичні особи бути засновниками об’єднання громадян?

37 Чи мають право об’єднання громадян утворювати блоки, коаліції?

38 Чи можуть об’єднання громадян матеріально підтримувати інші об'єднання?

39 Чи можна при ліквідації об’єднання громадян перерозподілити майно між його членами?

40 Чи мають право об’єднання громадян мати доходи від акцій та інших цінних паперів? Мати рахунки в іноземних банках?

41 Чи мають право об’єднання громадян займатись господарською та іншою комерційною діяльністю?

42 Хто здійснює легалізацію об’єднання громадян, якщо його діяльність поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць?

43 Діяльність яких політичних партій може фінансуватися з державного бюджету?

44 Назвіть особливості державної служби як виду соціальної діяльності людей.

45 Розкрийте зміст адміністративно-правового статусу державного службовця.

46 Які вимоги пред’являються до особи при вступі на державну службу?

47 Які особливості умов декларування доходів передбачені для державних службовців?

48 Розкрийте зміст основних видів обмежень для службовця у зв’язку з державною службою.

49 Назвіть види відповідальності державних службовців.

50 В чому полягають особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців?

51 В яких випадках припиняються державно-службові відносини?

52 Дайте визначення органу виконавчої влади та назвіть риси. Що його характеризують.

53 Чим відрізняється орган виконавчої влади від інших державних органів?

54 Назвіть характерні елементи адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади.

55 За якими критеріями проводиться класифікація органів виконавчої влади?

56 Що розуміється під системою органів виконавчої влади?

57 Дайте характеристику Президента України як суб’єкта адміністративного права.

58 Розкрийте повноваження Кабінету Міністрів України.

59 Висвітліть правове положення центральних органів виконавчої влади.

60 Назвіть види центральних органів виконавчої влади.

61 Охарактеризуйте основні функції міністерств та відомств.

62 Вкажіть повноваження місцевих державних адміністрацій.

Модуль 2

1 Дайте визначення форми державного управління.

2 Назвіть правові і неправові форми управлінської діяльності і покажіть їх відмінність.

3 Як акт управління співвідноситься з управлінським рішенням?

4 Вкажіть стадії прийняття актів управління.

5 Класифікуйте управлінські акти за суб’єктами права їх видання.

6 Сформулюйте поняття методу державного управління.

7 Якими ознаками характеризується заохочення?

8 Які заходи примусу ви знаєте? Дайте їх характеристику.

9 Дайте визначення адміністративно-правовому режиму.

10 За якими ознаками можна класифікувати адміністративно-правові режими?

11 Назвіть способи забезпечення законності в державному управлінні.

12 Назвіть види контролю в державному управлінні та вкажіть їх відмінність один від одного.

13 Розкрийте зміст парламенського контролю за законністю в державному управлінні.

14 Розкрийте сутність президентського контролю.

15 В яких нормативних актах висвітлюються результати контрольної діяльності Кабінету Міністрів України?

16 Розкрийте зміст відомчого контролю

17 В чому проявляються особливості судового контролю?

18 Що розуміється під адміністративним наглядом і чим він відрізняється від контролю?

19 На які види можна поділити повноваження державних інспекцій щодо нагляду у державному управлінні?

20 Назвіть форми реагування прокурора на порушення законності.

21 Розкрийте зміст конституційного нагляду за законністю в державному управлінні

22 Дайте визначення адміністративної відповідальності та вкажіть її ознаки.

23 Назвіть підстави адміністративної відповідальності.

24 Розкрийте основні відмінності адміністративної відповідальності від кримінальної, цивільної, дисциплінарної відповідальності.

25 Дайте визначення адміністративного проступку.

26 Охарактеризуйте елементи складу адміністративного проступку.

27 Дайте визначення поняття „стан адміністративної караності”.

28 В чому полягає особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх,

29 їх батьків та осіб, які замінюють батьків неповнолітніх?

30 Розкрийте особливості адміністративної відповідальності посадових осіб та державних службовців.

31 Які адміністративні стягнення не застосовуються до військовослужбовців та осіб прирівняних до них.

32 Вкажіть стягнення, що передбачені чинним законодавством.

33 Наявність яких обставин виключає адміністративну відповідальність?

34 Вкажіть обставини, які пом’якшують адміністративну відповідальність.

35 Вкажіть обставини, які обтяжують адміністративну відповідальність.

36 Сформулюйте визначення адміністративного процесу.

37 В чому полягає відмінність „широкого” і „вузького” тлумачення адміністративного процесу?

38 Визначте характерні ознаки адміністративного процесу, покажіть його відмінність від кримінального та цивільного процесів.

39 Дайте визначення адміністративного провадження.

40 Які існують види адміністративних проваджень?

41 Що таке стадії адміністративного провадження?

42 Розкрийте зміст основних принципів адміністративного процесу.

43 Дайте визначення адміністративно-процесуальної норми та вкажіть її ознаки.

44 Які характерні ознаки притаманні адміністративно-процесуальним відносинам, розкрийте їх зміст.

45 Охарактеризуйте суб’єктів адміністративного процесу.

46 Яке процесуальне становище можуть займати громадяни України в адміністративному процесі?

47 Назвіть види звернень громадян.

48 Вкажіть вимоги, що висуваються до звернень громадян.

49 Які звернення не підлягають розгляду та вирішенню?

50 Назвіть стадії провадження по зверненнях громадян.

51 Дайте визначення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

52 Назвіть основні завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

53 Як співвідносяться категорії „учасники” та „суб’єкти” провадження?

54 Які стадії є у провадженні у справах про адміністративні правопорушення?

55 Хто і в якому порядку може оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності?

56 Назвіть основні строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення

57 Які види постанов можуть прийматись у справах про адміністративні правопорушення?

58 Які види рішень приймаються при розгляді скарги чи протесту на постанову по справі про адміністративний проступок?

59 Розкрийте порядок реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

60 Які заходи включає порядок проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності? Розкрийте їх суть.

61 Який порядок реєстрації об’єднань громадян та їх символіки?

62 Розкрийте порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

63 Дайте визначення дозвільної системи.

64 Назвіть об’єкти дозвільної системи.

65 Розкрийте порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, облік, охорону, перевезення, використання об’єктів дозвільної системи.

66 Дайте загальну характеристику дисциплінарного примусу.

67 Вкажіть стадії дисциплінарного провадження.

68 Назвіть підстави притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

69 Які заходи дисциплінарного впливу можуть застосовуватись до державних службовців?

70 Розкрийте порядок дисциплінарного провадження щодо суддів.

71 Вкажіть особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

72 Дайте характеристику дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

Модуль 3

1. Основи організації оборони України.

2. Розкрийте порядок призову на військову службу.

3. Вкажіть систему та компетенцію органів Служби безпеки України.

4. Назвіть підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про загальний військовий обов’язок.

5. Вкажіть систему органів внутрішніх справ України.

6. Зазначте основні завдання та систему органів міліції та вкажіть види їх діяльності.

7. Розкрийте порядок застосування працівниками міліції спеціальних засобів.

8. Дайте визначення паспортної системи і паспортного режиму.

9. розкрийте зміст паспортної системи як інституту адміністративного права.

10. Служба громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: склад, завдання.

11. Основне призначення та завдання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

12. Принципи організації та діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

13.Обов'язки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та права військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

14. Дайте визначення державного управління в сфері юстиції.

15. В чому полягають завдання юстиції як галузі управління.

16. Охарактеризуйте систему органів юстиції.

17. Повноваження Міністерства юстиції України в сфері удосконалення законодавства.

18. Розкрийте правову природу, повноваження та структуру Державної судової адміністрації..

19. Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

20. Повноваження Уповноваженого у справах дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

21. Функції та система регіональних органів управління юстицією.

22. Вища рада юстиції: правова основа її діяльності та структура.

23. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції України.

24. Охарактеризуйте зовнішньополітичну діяльність як об'єкт державного управління.

25. Система державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ.

26. Міністерство закордонних справ України: завдання, права та обов'язки, структура

27. Назвіть організації, що входять до системи Міністерство закордонних справ України.

28. Розкрийте правові основи діяльності дипломатичного представництва України.

29. Назвіть та охарактеризуйте функції та структуру дипломатичного представництва України.

30. Розкрийте правові засади дипломатичної служби в Україні.

31. Назвіть підстави прийняття на дипломатичну службу.

32. Розкрийте повноваження глави дипломатичного представництва України.

33. Охарактеризуйте правове положення торгівельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

34. Правові засади діяльності консульських установ України.

35. Розкрийте зміст функцій консула щодо юридичних осіб України в країні перебування.

36. В чому полягають функції консула щодо громадян України в країні перебування?.

37. В чому полягають державні гарантії реалізації права громадян на освіту.

38. Назвіть основні принципи державної політики в сфері освіти.

39. Які державні органи складають систему органів державного управління освітою.

40. Розкрийте повноваження Міністерства освіти і науки України по здійсненню управління у сфері освіти.

41. Розкрийте Повноваження Вищої атестаційної комісії України.

42. Охарактеризуйте повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

43. В чому полягають правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

44. Охарактеризуйте наукову та науково-технічну діяльність як об'єкту управління.

45. Назвіть та розкрийте зміст принципів державного управління в сфері науки.

46. Які державні органи складають систему державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності.

47. Розкрийте повноваження Міністерства освіти і науки України у сфері управління науковою та науково-технічною діяльністю.

48. Розкрийте роль наукової і науково-технічної експертизи як елементу державного регулювання і управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

49. Назвіть суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності.

50. Розкрийте зміст адміністративно-правового статусу вченого.

51. Розкрийте адміністративно-правовий статус наукової установи

52. Розкрийте адміністративно-правовий статус Національного наукового центру.

53. Розкрийте роль Національної Академії наук та державних галузевих академій в управлінні наукою.

54. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я.

55. Охарактеризуйте права і обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я.

56. В чому полягають державні гарантії права на охорону здоров'я.

57. Які органи держави входять до системи органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я.

58. Охарактеризуйте систему закладів охорони здоров'я як об’єкт управління.

59. Розкрийте зміст основних завдань, компетенції та структури Міністерства охорони здоров'я України..

60. Розкрийте місце Державної санітарно-епідеміологічна служба в Україні в системі управління охороною здоров`я.

61. Охарактеризуйте систему державної санітарно-епідеміологічної служби.

62. Розкрийте правові засади здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

63. Охарактеризуйте заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства

64. Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність за порушення санітарного законодавства.

65. В чому полягає адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

 

Модуль 4

1. Розкрийте зміст державного управління народногосподарським комплексом.

2. Назвіть суб’єктів державного управління економікою.

3. Розкрийте повноваження та функції Кабінету міністрів України в сфері управління економікою країни.

4. Розкрийте зміст повноважень та функцій Міністерства економіки України.

5. В чому полягають основні завдання та принципи промислової політики?

6. Охарактеризуйте повноваження Міністерства промислової політики України.

7. Назвіть функції, права та обов’язки Міністерства палива та енергетики України.

8. Охарактеризуйте правовий статус Міністерства вугільної промисловості. України.

9. Охарактеризуйте агропромисловий комплекс як об'єкту державного управління.

10. Розкрийте особливості державного управління селянським (фермерським) господарством..

11. Назвіть систему державних органів, що утворюють систему органів по управлінню агропромисловим комплексом.

12. Розкрийте основні завдання, функції, компетенцію та структуру Міністерства аграрної політики України.

13. Охарактеризуйте основні завдання, функції, компетенцію, структуру та організацію діяльності Державного департаменту ветеринарної медицини.

14. Розкрийте роль територіальних органів виконавчою влади у здійсненні державного управління в сфері агропромислового комплексу.

15. Охарактеризуйте транспортний комплекс України як об'єкт державного управління.

16. Назвіть систему органів управління транспортом.

17. Назвіть основні нормативні акти, що регулюють відносини у сфері державного управління у сфері транспорту.

18. Охарактеризуйте основні напрями діяльності, функції, компетенцію, структуру та організацію діяльності Міністерства транспорту та зв’язку України

19. Охарактеризуйте єдину національну систему зв'язку як об'єкт управління.

20. Розкрийте зміст повноважень органів державного управління в сфері зв’язку.

21. Розкрийте зміст повноважень Антимонопольного комітету України по забезпеченню антимонопольних правил у сфері зв'язку.

22. Охарактеризуйте правову основу та призначення ліцензування видів діяльності в галузі зв'язку.

23. Розкрийте зміст повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

24. Розкрийте зміст адміністративно-правових заходів впливу у державного управління у сфері транспорту та зв’язку.

25. Визначте поняття та розкрийте особливості міжгалузевого управління

26. Назвіть сфери міжгалузевого управління та відповідні органі державного управління. Охарактеризуйте систему органів приватизації та їх адміністративно-правовий статус.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...