Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 7 страницаПоточний контроль

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до конкретної роботи, а також рівня і якості виконаних робіт.

З поточного контролю знань за семінарські заняття студент може набрати максимально 14 балів.

. Студент вважається таким, що має позитивну семестрову середню арифметичну оцінку з семінарських занять, якщо він набрав 12 і більше балів.

Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова оцінка не виставляється до їх відпрацювання.

Студент, який на час виставлення семестрової оцінки з практичних (семінарських, лабораторних) занять має незадовільні оцінки чи невідпрацьовані пропущені заняття, отримує з поточного контролю нуль балів.

Оцінка з поточного контролю виставляється одна за семестр після проведення останнього у ньому семінарського заняття.

Студент, який із поточного контролю знань отримав нуль балів, втрачає право на виставлення йому державної семестрової оцінки, поки не складе незасвоєні або пропущені теми.

Модульний контроль

Кожний змістовий модуль оцінюється. За кожний модуль студент може набрати максимально 5 балів. Студент вважається таким, що склав модуль, якщо він набрав 12 і більше балів. Якщо студент набрав менше 12 балів, він вважається таким, що модуль не здав Модульний контроль здійснюється з усіх тем модуля незалежно від того, чи проводилися семінарські заняття.

До складання модулів допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських занять.

Студент вважається таким, що складав модульний контроль, якщо він з'явився на контрольний захід та отримав контрольне завдання. Контрольні завдання видаються кожному студенту. Виконання контрольних завдань здійснюється кожним студентом індивідуально в час і в місці, відведених для проведення контрольного заходу за розкладом. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненнями змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби (крім дозволених). Завдання виконуються самостійно.

Студенти, які не були допущені до складання модуля або були відсутні під час його проведення без поважних причин, отримують нуль балів.

Студент, який не склав хоча б один змістовий модуль, не допускається до підсумкового контролю і втрачає право на виставлення йому державної семестрової оцінки за результатами набраних балів. Державна семестрова оцінка з відповідної навчальної дисципліни виставляється такому студентові за результатами повторного складання ним модуля.Протягом семестру за дві модульні контролі роботи студент може максимально набрати 10 балів.

Форми поточного та модульного контролю наведені в Розділі 6.

9.3. Підсумковий семестровий контроль

Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться у формі семестрового тестування (заліку) та екзамену. Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальною програмою за семестр.

Студент отримує без проходження підсумкового семестрового контролю оцінку "відмінно" за національною шкалою і відповідну оцінку за шкалою ЕСТ5, якщо він за національною шкалою мав лише, відмінні оцінки в семестрі, виявляв активність на практичних, семінарських заняттях і виконував індивідуальні завдання, а за поточну успішність та модульні контролі за шкалою ЕСТS набрав відповідно 34 та 70 балів;

Підсумковий семестровий контроль як державна семестрова оцінка з навчальної дисципліни здійснюється на підставі перерахування набраних студентом балів із модульного та поточного контролів у державну систему оцінок за національною шкалою та шкалою ЕСТS згідно з наведеною нижче таблицею 1.

Таблиця 1

Кількість набраних за шкалою університету балів Державна семестрова оцінка
За національною шкалою За шкалою ЕСТS
90-100 Відмінно А
75-89 Добре ВС
60-74 Задовільно
  21-59 Незадовільно з можливістю повторного складання   X
  0-20 Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни   Р

На екзамені студент може отримати максимально 30 балів.

 

 

Таблиця розподілу балів, присвоєних студентам:

Модуль 1
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Тест Всього

 

 

Модуль 2
Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Тест (залік) Всього

 

 

Модуль 3
Т.13 Т.14 Т.15 Т.16 Т.17 Т.18 Т.19 КР Всього

 

 

Модуль 4
Т.20 Т.21 Т.22 Т.23 Т.24 Т.25 КР Іспит Всього

 

До складання екзаменів допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план, тобто склали всі заплановані модулі і отримали відповідно позитивні оцінки з усіх навчальних дисциплін, включених до індивідуального плану студента.

Іспит із дисципліни "Адміністративне право України" проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів із дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.

Для оцінювання відповідей студентів із навчальної дисципліни "Адміністративне право України" використовуються наступні критерії:

- відмінному рівнювідповідає теоретично правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; знання та розуміння нормативно - правових актів; вміння правильно тлумачити норми законодавства; чітке володіння понятійним апаратом, вивчення якого передбачене програмою дисципліни; уміння використовувати знання для вирішення практичних задач; вміння аргументувати своє ставлення до дискусійних та неоднозначних проблем.

- доброму рівнювідповідає теоретично правильна, але не вичерпна відповідь, в якій студент показав системне знання програмного матеріалу, однак допустив незначні помилки та неточності, а також показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу дисципліни "Правознавство".

- задовільному рівнювідповідає у цілому правильна відповідь на поставлене питання, в якій студент не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання рекомендованої літератури.

- незадовільному рівнювідповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Зразок екзаменаційного білета

1. Управління: поняття, ознаки, види..
   
2. Адміністративний та економічний методи управління.
   
3. Основи організації оборони України.

Умовний перелік питань для підготовки до екзамену

1. Управління: поняття, ознаки, види.

2. Державне управління: поняття, ознаки.

3. Функції державного управління.

4. Принципи державного управління.

5. Поняття та предмет адміністративного права.

6. Метод адміністративного права. Специфіка адміністративно-правового регулювання.

7. Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи.

8. Адміністративно-правові норми: поняття, структура, види.

9. Поняття, властивості та підстави виникнення адміністративно-правових відносин.

10. Структура та види адміністративно-правових відносин.

11. Адміністративно-правовий статус громадян України.

12. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

13. Адміністративно-правовий статус біженців.

14. Поняття, ознаки та види об’єднань громадян.

15. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

16. Державний контроль за діяльністю об’єднань громадян.

17. Поняття та основні принципи державної служби.

18. Поняття та класифікація державних службовців.

19. Посада: поняття, способи заміщення.

20. Вимоги щодо вступу на державну службу.

21. Права та обов’язки державних службовців.

22. Юридична відповідальність за службові правопорушення.

23. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки.

24. Класифікація органів виконавчої влади.

25. Система органів виконавчої влади.

26. Повноваження Президента України щодо виконавчої влади.

27. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

28. Правовий статус центральних органів виконавчої влади.

29. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

30. Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація.

31. Акт управління: поняття, основні ознаки.

32. Класифікація актів управління.

33. Адміністративний договір: поняття ознаки.

34. Методи управління: поняття, ознаки, види.

35. Переконання і примус як методи управління.

36. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація.

37. Адміністративно-попереджувальні заходи.

38. Заходи адміністративного припинення.

39. Адміністративний та економічний методи управління.

40. Адміністративно-правові режими: поняття види.

41. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

42. Проблеми вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

43. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки.

44. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи.

45. Об’єкт як елемент складу адміністративного правопорушення. Види об’єктів.

46. Суб’єкт як елемент складу адміністративного правопорушення. Ознаки суб’єктів.

47. Об’єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення.

48. Суб’єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення.

49. Характеристика адміністративних стягнень.

50. Правила накладення адміністративних стягнень.

51. Характеристика обставин, що виключають адміністративну відповідальність.

52. Зміст законності в державному управлінні.

53. Система гарантій законності в державному управлінні.

54. Контроль за законністю в державному управлінні та його види.

55. Парламентський контроль за законністю в державному управлінні.

56. Президентський контроль за законністю в державному управлінні.

57. Нагляд за законністю в державному управлінні.

58. Адміністративний нагляд за законністю в державному управлінні.

59. Судовий контроль за законністю в державному управлінні.

60. Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу.

61. Принципи адміністративного процесу.

62. Структура адміністративного процесу.

63. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, особливості, види.

64. Особливості адміністративного процесу в зарубіжних країнах.

65. Загальна характеристика права на звернення. Види звернень.

66. Вимоги, що висуваються до звернень громадян та терміни розгляду звернень.

67. Стадії провадження в справах звернень громадян.

68. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти.

69. Строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

70. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

71. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття, види.

72. Загальна характеристика стадій розгляду справ про адміністративні правопорушення.

73. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

74. Загальна характеристика дисциплінарного провадження.

75. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

76. Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

77. Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів.

78. Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади.

79. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців.

80. Реєстрація об’єднань громадян.

81. Реєстрація символіки об’єднань громадян.

82. Порядок ліцензування господарської діяльності.

83. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття, особливості.

84. Основи організації оборони України.

85. Управління Збройними Силами України. Звільнення від призову.

86. Збройні Сили України: поняття, склад. Відстрочка від призову.

87. Характеристика адміністративно-правових режимів, встановлених на державному кордоні.

88. Правовий статус органів, які здійснюють адміністративно-правові режими на державному кордоні.

89. Система органів державного управління безпекою.

90. Система Служби безпеки України. Компетенція органів.

91. Система та види діяльності органів внутрішніх справ.

92. Міліція в Україні: поняття, система та функції.

93. Порядок застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку.

94. Паспортна система.

95. .Міністерство юстиції України: завдання, компетенція, структура.

96. Система органів управління юстицією.

97. Система органів управління закордонними справами.

98. Основи організації системи освіти.

99. Органи управління освітою.

100. .Державний контроль за діяльністю освітніх установ.

101. Суб’єкти державного управління та регулювання у сфері наукової діяльності.

102. Система та адміністративно-правовий статус органів управління культурою.

103. Організація управління охороною здоров’я.

104. Санітарно-епідеміологічний нагляд.

105. Система органів управління у сфері соціального захисту населення.

106. Державна служба зайнятості: склад, повноваження.

107. Органи державного управління молодіжною політикою.

108. Організаційно-правова система державного управління фінансами та кредитом.

109. Загальне керівництво реалізацією державної політики у сфері фінансів.

110. Повноваження та керівні органи Національного Банку України.

111. Органи фінансового контролю: система, правовий статус.

112. Сутність державного управління у галузі транспорту.

113. Органи державного управління у галузі транспорту.

114. Поняття та особливості галузевого управління.

115. Система та правовий статус органів управління економікою.

116. Система та правовий статус органів приватизації.

117. Управління у сфері захисту економічної конкуренції.

118. Правовий статус органів управління промисловістю.

119. Система органів управління агропромисловим комплексом.

120. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

121. Напрями економічної політики держави та засоби державного регулювання господарською діяльністю.

122. Характеристика системи органів державної статистики.

123. Державне управління у сфері стандартизації та сертифікації.

124. Загальна характеристика управління у сфері охорони навколишнього середовища.

125. Органи управління у сфері охорони навколишнього середовища.

 

 


 

Список рекомендованих джерел

До всіх тем курсу

1.Авер’янов В. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності // Право України. – 2004. - №1. – С.81-85.

2.Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права // Юридична Україна. – 2005. - №5. – С.31-35.

3.Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. – 2003. -№ 5. – С.117-120.

4.Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. -№ 9. – С.24-31.

5.Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. - №4. – С.10-16.

6.Авер’янов В. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада»: полемічні нотатки // Право України. – 2004. - №5. – С.113.

7.Авер’янов В., Лук’янець Д., Хорощак Н. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Право України. – 2004. - №11. – С.11-16.

8.Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. -1998. -№8. -С.8-13.

9.Административная юстиция в новых европейских демократиях: Практ. исслед. в сфере адм. права и процесса в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Польше и Украине. –К.: АртЭк; Будапешт: ОСИ/КОЛПИ. -688с.

10.Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.,1996.

11.Адміністративна відповідальність за куріння в заборонених місцях // Право України. – 2007. - №4. – С.90-93.

12.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.

13.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

14.Адміністративне право України: Підручник / За заг. Ред. С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. -896с.

15.Адміністративне судочинство / нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів/. – Харків: Ксилон, 2002. – 554 с.

16.Адміністративне судочинство в Україні: Книга друга. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) (Серія “Реформа судів України). – Харків: Консум, 2003. – 332 с.

17.Андрійко О.Ф. Стан, зміст і перспективи розвитку адміністративного права України // Часопис Київського університету права. – 2005. - №4. – С. 126-131.

18.Аносенков А. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу пересування потребує уточнення // Право України. – 2003. -№ 6. – С.71-74.

19.Армаш Н. Особливості відповідальності керівників органів виконавчої влади // Право України. – 2004. - №12. – С.94.

20.Баклан О. Щодо змін в адміністративному законодавстві України// Право України. – 2003. -№ 9. – С.100-104.

21.Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. -Свердловск. -1989.

22.Бахрах Д.Н. Административное право. - М., 1993, 1997.

23.Бахрах Д.Н., Ренов Э.В. Производство по делам об административных правонарушениях. -М., 1989.

24.Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Видавничий дім “Ін-Юре”, 2002.- 668с.

25.Герасименко Є. Суб'єкт адміністративного проступку //Право України. -1999. -№4. -С. 114-115.

26.Герасименко Є. Форми та види вини при вчиненні адміністративного правопорушення //Право України.-1998.-№7.-С.80-86.

27.Гладун З.С. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

28.Глен Райт. Державне управління. - К., 1994.

29.Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України. – 2003. -№ 7. – С.73-77.

30.Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України.-К., 1995.

31.Горбач О. Адміністративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх // Право України. – 2003. -№ 5. – С.101-103.

32.Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології // Право України. -1998. - №12. - С.43-46.

33.Грица Т. Нормативно-правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти // Право України. – 2004. - №1. – С.102.

34.Гриценко О. Сутність і призначення Рахункової палати: проблемні питання // Право України. – 2004. - №10. – С.106.

35.Гуржій Т. Встановлення ознак суб’єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації // Право України. – 2003. -№ 5. – С.75-80.

36.Гуржій Т. Логіко-філософські категорії і класифікація об’єктів адміністративного делікту // Право України. – 2003. -№ 1. – С.13-17.

37.Дегтярьов О. Паспортна система як спосіб забезпечення права громадян на вільний вибір місця проживання // Право України. – 2005. -№ 2. – С.20-23.

38.Державне управління: теорія і практика. - К., 1998.

39.Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій: постанова КМУ від 16.05.07. - № 749 // ОВУ. – 2007. - №37. – Ст.1497.

40.Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва: постанова КМУ від 16.05.07. - № 750 // ОВУ. – 2007. - №39. – Ст.1545.

41.Диков Г.В. Проблемы создания системы административной юстиции в России (в свете зарубежного опыта) //Государство и право. –2001. -№5. –С.31-41.

42.Диновський Д.М. Проблеми адаптації адміністративного законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Часопис Київського університету права. – 2005. - №3. – С. 102-105.

43.Долежан В. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій // Право України. – 2003. -№ 7. – С.84-90.

44.Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. Навч.метод. посібник / За заг.ред. Н.Р.Нижник. –К.: Ін Юре, 1999.

45.Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України. – 2003. -№ 5. – С.3-7.

46.Європейські принципи адміністративного права: поняття і система // Право України. – 2006. - №10. – С.15-19.

47.Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України. – 2004. - № 2. – С.72.

48.Зозуля І Управління реформуванням системи МВС України: загальні проблеми // Право України. – 2004. - №11. – С.82.

49.Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України. – 2004. - №5. – С.141.

50.Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ МВС України від 22.02.01 №185 // ОВУ. –2001. -№13. –Ст.582.

51.Касынюк В.И. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. -Харьков.-1997.

52.Кінаш Я Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх // Право України. – 2003. -№ 4. – С.90-93.

53.Кінаш Я. Трансформація адміністративної відповідальності шляхом застосування способу імперативності // Право України. – 2004. - №5. – С.138.

54.Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. -2006. -№1. -С.54-57.

55.Коваленко В. Співвідношення понять „право на державну службу” та „право на працю” як наукових правових категорій: постановка питання // Право України. -2006. -№1. -С.103-108.

56.Коваль Л.В. Адміністративне право. - К., 1996, 1998.

57.Ковальчук Ю Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх // Право України. – 2003. -№ 6. – С.111-114.

58.Кодекс адміністративного судочинства України (зі змінами і доповненнями) // ОВУ. - 2005. - №32. – Ст.1918.

59.Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В.Ківалова, О.І.Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ „Одісей”, 2005. – 552 с.

60.Кодекс законів України про працю (зі змінами і доповненнями) // DB Ліга: Закон. - kd0001.LHT.

61.Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. X.: 000 «Одиссей». -2004. – 912 с.

62.Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами і доповненнями) // DB Ліга: Закон. - kd0005.LHT.

63.Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 року// Від.ред. Е.Ф. Демський. –К.: Юрінком Інтер, 2001.

64.Коломієць Т. Публічне право України як підстава адміністративного примусу // Право України. – 2004. - №3. – С.99.

65.Коломієць Т., Гулєвська Г. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні // Право України. – 2006. - №10. – С.60-64.

66.Коломоєць Т. Адміністративний примус у публічному праві як новітній інститут системи права України // Право України. – 2005. -№ 10. – С.3-6.

67.Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу // Право України. – 2003. -№ 2. – С.105-111.

68.Коломоєць Т. Щодо доцільності системного підходу при дослідженні потенціалу адміністративного примусу в публічному праві України // Право України. – 2003. -№ 5. – С.120-124.

69.Колпаков В. Кодекс України про адміністративні правопорушення: пошук нової парадигми // Право України. – 2004. - №7. – С.85.

70.Колпаков В.К. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності // Право України. – 2004. – №1. – С.81-85.

71.Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

72.Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

73.Комзюк А. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. – 2004. -№ 4. – С.46-49.

74.Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Велес, 2006. – 48 с.

75.Концепція адміністративної реформи в Україні // ОВУ. –1999. -№21. –Ст.943.

76.Костецький В. Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля // Право України. – 2004. - №1. – С.147.

77.Кравченко О. Про порядок переміщення історичних та культурних цінностей через митний кордон України // Право України. – 2004. - № 7. – С.70.

78.Кубко Є. Про предмет адміністративного права //Право України. -2000. -№5. -С.3-6.

79.Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура // Право України. – 2003. -№ 2. – С.22-26.

80.Кузьменко О. Атестаційні провадження у адміністративному процесі // Право України. – 2005. - №11. – С.14-17.

81.Кузьменко О. Місце дисциплінарних проваджень в адміністративно-процесуальному праві // Підприємництво, держава і право. – 2003. - №11. – С.52-56.

82.Кузьменко О. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.

83.Кузьміна С., Левчук Л. Удосконалення адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів // Право України. – 2004. - № 12. – С.51.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...