Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Логістичний менеджментв системі загального менеджментуПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

З навчальної дисципліни

ЛОГІСТИКА

 

Напрям підготовки – 6.030601 "Менеджмент"_

Галузь знань - 0306 «Менеджмент і адміністрування»

 

Для підготовки фахівців

Освітньо-кваліфікаційного рівня

«Бакалавр»

 

 

Одеса 2015


 

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»

Модуль 1. Концептуальні засади логістики

Тема 1. Логістика - інструмент ринкової економіки

1. Поняття і сутність логістики.

2. Походження терміна, сучасні визначення логістики.

3. Передумови, причини та етапи становлення логістики.

4. Мета і завдання логістики.

5. Рівні формування логістики.

6. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики.

7. Роль логістики у реформуванні економіки України.

Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики

1. Засади сучасної концепції логістики.

2. Концептуальна основа інтеграції логістики.

3. Інтеграція внутрішніх та зовнішніх матеріальних потоків.

4. Системний підхід як методологічна база логістики.

5. Логістика як сфера компетенції, що пов'язує компанію з її споживачами та постачальниками і сприяє підвищенню конкурентоспроможності.

6. Оперативні цілі логістики: швидка реакція, мінімальна невизначеність, мінімізація запасів, якість, підтримка життєвого циклу.

7. Базові характеристики концепції логістики: системність, корисність, ефективність, орієнтація на споживача, повні витрати.

8. Логістичні канали ланцюги мережі і ланки.

9. Логістичні системи та принципи їх утворення.

10. Класифікація логістичних систем (мікро-, мезо- та макрологістичні системи).

11. Створення, функціонування та розвиток логістичних систем.

12. Інструменти формалізації та прийняття рішень у логістичних системах.

Тема 3. Об'єкти логістичного управління та логістичні операції

1. Об'єкти логістичного управління та логістична діяльність.

2. Характеристика потокових процесів у логістиці.

3. Поняття та показники матеріального потоку.

4. Класифікація матеріа­льних потоків.

5. Інформаційні потоки та їх класифікація.

6. Фінансові потоки та їх класифікація.

7. Потоки послуг.

8. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сер­вісними потоками.

9. Загальні схеми взаємодії потоків.

10. Інтегровані логістичні потоки.

11. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками.

Тема 4. Логістична діяльність та логістичні функції

1. Логістичні процеси і логістична діяльність.

2. Основні види логістичної діяльності: постачання та закупівлі, зовнішнє і внутрішнє транспортування, складування, контроль запа­сів, комплектування замовлень, вантажопереробка, управління фізичним розподілом, зво­ротна дистрибуція, вибір місця розміщення, комунікації.3. Організація логістичної діяльності.

4. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними учасниками логістичного процесу.

5. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними службами підприємства.

6. Інфрастру­ктура логістичних процесів.

Тема 5. Логістичний менеджментв системі загального менеджменту

1. Логістична місія та логістичне середовище фірми.

2. Визначення та місце логістичного менеджменту.

3. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного менеджменту.

4. Логістичний мікс «7R».

5. Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом, з фінансовим та виробничим менеджментом.

6. Логістика і стратегічне планування.

7. Поняття ланцюга поставок і роль тамісце логістики в ланцюгу поставок.

8. Зв'язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу.

9. Логістичні зв'язки підприємства.

10. Види організаційних структур управління логістикою.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...