Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 10 страница6.Поняття методу переконання, його зміст та роль в державному управлінні.

7.Поняття примусу в державному управлінні, його відмінність від методу переконання та основні види. Основні риси правового (легального) примусу в державному управлінні.

Тема № 20. Форми державного управління

План

1. Поняття форми державного управління.

2. Види адміністративно-правових форм.

3. Структурні форми державного управління.

4. Форми зовнішнього виразу управлінської діяльності: видання актів управління; суспільно-організаційні дії; матеріально-технічні операції; адміністративні угоди.

5. Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення.

6. Види правових актів управління.

7. Характеристика нормативних актів державного управління. Відмінність індивідуальних актів державного управління від нормативних.

8. Адміністративно-правовий договір. Умови ефективності адміністративних актів.

9. Процес прийняття правових актів управління.

10. Зміна, призупинення та зупинення дії правових актів управління.

11. Процесуальні форми державного управління.

 

Тема 21. Способи забезпечення законності в управлінні

План

1. Поняття та особливості реалізації принципу законності в державному управлінні, умови його забезпечення.

2. Поняття режиму законності в державному управлінні.

3. Політичні, економічні та організаційні гарантії забезпечення законності.

4. Роль контролю та нагляду як спеціальних юридичних засобів в системі гарантій забезпечення законності в державному управління.

 

Тема 22. Контроль як спосіб забезпечення законності в державному управлінні

План

1. Поняття контролю в державному управлінні, його призначення та види.

2. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні.

3. Зміст та форми контрольної функції Верховної Ради України за діяльністю органів виконавчої влади.

4. Роль правового інституту омбудсмена в системі контролю за дотриманням прав та свобод особи та громадянина органами виконавчої влади.

5. Контроль Президента України за дотриманням законності у діяльності органів виконавчої влади.

6. Зміст та форми урядового контролю у сфері державного управління.

7. Відомчий контроль.

 

Тема 23. Нагляд як спосіб забезпечення законності в державному управлінні

План

1. Нагляд в системі гарантій забезпечення законності в державному управління.

2. Поняття нагляду в державному управлінні та його види.

3. Прокурорський нагляд та його види.

4. Методи та форми здійснення прокурорського нагляду за законністю у сфері державного управління.5. Судовий нагляд за дотриманням законності органами виконавчої влади.

6. Адміністративний нагляд: визначення та основні риси.

7. Нормативно-правова основа здійснення адміністративного нагляду за законністю у діяльності органів виконавчої влади.

8. Конституційний нагляд: поняття, природа та форми. Об'єкти конституційного нагляду.

9. Види рішень, що приймає Конституційний Суд України, їх правова природа та особливості виконання.

 

Тема 24. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.

План

1. Поняття адміністративного правопорушення.

2. Юридичного складу адміністративного правопорушення та його основні риси: протиправність, винність та караність.

3. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення. и.

4. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення.

5. Поняття та види суб'єктів адміністративного правопорушення.

6. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

7. Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння адміністративних правопорушень віком від 16 до 18 років.

8. Умови відповідальності неповнолітніх віком від 16 до 18 років на загальних умовах.

9. Особливості адміністративної правової відповідальності осіб, що несуть відповідальність за дисциплінарними статутами.

10. Адміністративна відповідальність неповнолітніх віком від 14 до 16 років.

11. Особливості адміністративної відповідальності іноземців.

 

Тема 25. Підстави виключення та звільнення від адміністративної відповідальності

План

1. Поняття умов, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності.

2. Крайня необхідність, як умова, що виключає притягнення до адміністративної відповідальності.

3. Необхідна оборона, як умова, що виключає притягнення до адміністративної відповідальності

4. Неосудність як умова, що виключає притягнення до адміністративної відповідальності.

5. Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.

 

Тема № 26. Система адміністративних стягнень

План

1. Поняття адміністративного стягнення.

2. Система адміністративних стягнень та її характеристика. Стан адміністративної караності.

3. Основні і додаткові стягнення. Попередження як вид адміністративного стягнення.

4. Адміністративні стягнення матеріального характеру, їх види та характеристика.

5. Адміністративні стягнення, що накладаються виключно судом.

6. Порядок виконання адміністративних стягнень

 

Тема 27. Адміністративний процес в Україні

План

1. Поняття адміністративного процесу та його особливості.

2. Принципи адміністративного процесу (законності; компетентності; охорони інтересів особи та держави; об’єктивної істини; рівності сторін; доступності; принцип ведення адміністративного процесу на державній мові; змагальності; гласності та відкритості; швидкості та економічності; відповідальності посадових осіб; самостійності та незалежності).

3. Суб'єкти адміністративного процесу.

4. Структура адміністративного процесу. Поняття адміністративного провадження.

5. Види адміністративних проваджень.

6. Стадії адміністративного провадження (порушення адміністративної справи, перевірка по справі, розгляд справи і прийняття рішення по ній; оскарження та опротестування рішення по справі; виконання рішення по справі).

 

Тема № 28. Адміністративне провадження по справах з адміністративних правопорушень

План

  1. Підстави порушення адміністративної справи про адміністративні правопорушення.
  2. Система органів, які мають право порушувати адміністративні справи.
  3. Особливості процесуального становища органів державної влади в адміністративного провадженні по справах з адміністративних правопорушень.
  4. Громадяни як учасники адміністративного провадження по справах з адміністративних правопорушень.
  5. Розгляд адміністративної справи та постановлення рішення.
  6. Оскарження винесеного рішення по справі як стадія адміністративного провадження.
  7. Виконання постанови по справі.

 

Тема 29. Управління в сфері оборони

План

1. Оборона як об'єкт державного управління.

2. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо здійснення управління в сфері оборони України.

3. Компетенція Верховної Ради України в сфері формування і реалізації воєнної політики держави.

4. Повноваження Президента України щодо забезпечення обороноздатності України.

5. Правові основи діяльності, порядок формування та компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

6. Повноваження Кабінети Міністрів України в сфері управління обороною.

7. Повноваження центральних органів державного управління в сфері управління обороною.

8. Компетенція територіальних органів державної влади в сфері забезпечення обороноздатності України.

9. Система спеціальних органів управління Збройними силами України та їх компетенція.

Тема 30. Управління в галузі забезпечення державної безпеки України

План

1. Правові основи державної політики національної безпеки України.

2. Національна безпека як об'єкт управління.

3. Основні принципи забезпечення національної безпеки.

4. Повноваження Президента України в сфері забезпечення державної безпеки.

5. Кабінет Міністрів України – орган загального керівництва в сфері забезпечення державної безпеки.

6. Рада національної безпеки та оборони України – орган спеціальної компетенції в сфері забезпечення державної безпеки України.

7. Система органів Служби безпеки України: структура, компетенція, принципи організації та діяльності.

 

 

Тема 31. Адміністративно-правові режими, встановлені на державному кордоні України

План

1. Політичне, економічне та військове значення охорони державного кордону.

2. Характеристика режиму державного кордону України.

3. Прикордонний режим.

4. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України.

5. Митний режим.

6. Митний контроль: поняття, об’єкти та форми здійснення.

7. Система органів, які здійснюють адміністративно-правові режими, які встановлені на державному кордоні України та їх компетенція.

 

Тема 32. Управління в сфері внутрішніх справ України

План

1. Громадський порядок та громадська безпека як об’єкти державного управління.

2. Компетенція Президента України в галузі управління внутрішніми справами.

3. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління внутрішніми справами.

4. Система органів спеціальної компетенції в сфері управління внутрішніми справами: основні завдання, структура та повноваження, основні форми діяльності.

5. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоуправління.

6. Основне призначення, завдання, принципи організації та діяльності, права та обов’язки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

 

Тема 33. Правове положення органів міліції

План

1. Визначення терміну "міліція України" за законодавством України.

2. Основні завдання міліції.

3. Система органів міліції.

4. Загальна характеристика та класифікація принципів організації та діяльності органів міліції.

5. Компетенція та види діяльності органів міліції.

6. Організаційно-правові форми діяльності органів внутрішніх справ: загальна характеристика за законодавством України.

Тема 34. Паспортна система в Україні

План

1. Поняття паспортної системи і паспортного режиму.

2. Призначення паспортної системи.

3. Історія розвитку паспортної системи.

4. Зміст паспортної системи як інституту адміністративного права.

5. Паспортна служба: завдання, склад, компетенція та підпорядкування паспортної служби.

6. Основні функції органів виконавчої влади по забезпеченню правил паспортної системи.

7. Видача та обмін паспортів: правове регулювання та порядок.

8. Прописка, виписка та реєстрація громадян. Підстави та порядок вилучення паспорту.

9. Нагляд за виконанням правил паспортної системи.

10. Роль паспортної системи в забезпеченні безпеки України.

Тема 35. Дозвільна система в Україні

План

1. Визначення дозвільної системи та основні її завдання.

2. Суб’єкти дозвільної системи.

3. Правова основа діяльності дозвільної системи в Україні.

4. Об'єкти контролю дозвільної системи та їх класифікація.

5. Функції управління дозвільною системою (попередження скоєння правопорушень у галузі дозвільної системи; контроль за виконанням правил дозвільної системи; розгляд заяв та скарг громадян).

6. Зміст адміністративної діяльності органів, які забезпечують функціонування дозвільної системи.

7. Можливості використання дозвільної системи в забезпеченні безпеки України. Особливості контролю за діяльністю деяких об'єктів дозвільної системи (у торгівельних установах, які здійснюють продаж зброї та боєприпаси; на об'єктах, де зберігається вогнепальна зброя; майстерні по ремонту зброї; на об'єктах, де зберігаються вибухові матеріали).

 

Тема 36. Управління в сфері юстиції

План

1. Визначення державного управління в сфері юстиції.

2. Загальна характеристика розвитку системи юстиції.

3. Завдання юстиції як галузі управління. Система організації управління юстицією.

4. Основні завдання, повноваження структура та система Мінюсту України.

5. Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

6. Функції та структура головного управління юстиції Міністерства юстиції України.

7. Повноваженнятериторіальних органів управління юстицією.

8. Вища рада юстиції: структура, повноваження та правова основа її діяльності.

9. Система органів реєстрації актів громадянського стану: структура, повноваження та правова основа організації та діяльності.

10. Управління органів юстиції в сфері нотаріальної справи.

11. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції України.

Тема 37. Управління в сфері іноземних справ

План

1. Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності як об'єкту державного управління.

2. Компетенція Верховної Ради України по здійсненню державного керівництва в сфері зовнішньополітичної діяльності.

3. Компетенція Президента України по здійсненню функцій управління в галузі зовнішньополітичної діяльності.

4. Міністерство закордонних справ України – центральний орган державної виконавчої влади: завдання, права та обов'язки, структура.

5. Правові основи діяльності дипломатичного представництва України.

6. Правові засади дипломатичної служби в Україні.

7. Правові засади діяльності консульських установ України.

 

Тема 38. Управління культурою

План

1. Визначення культури як об'єкту державного управління.

2. Основні напрями та принципи державної політики в сфері культури.

3. Права і обов'язки громадян в сфері культурної діяльності.

4. Система загальних державних органів в сфері управління культурною діяльністю.

5. Система спеціальних державних органів в сфері управління культурною діяльністю та їх компетенція.

6. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління культурною діяльністю.

7. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу суб'єктів культурної діяльності. Професійний творчий працівник: правовий статус.

Тема 39. Управління в сфері освіти

План

1. Характеристика освіти як об'єкту державного управління.

2. Державні гарантії реалізації права громадян на освіту.

3. Основні принципи державної політики в сфері освіти. Система загальних органів державного управління освітою.

4. Система органів державного управління спеціальної компетенції в сфері освіти, їх повноваження .

5. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

6. Правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

7. Правові основи діяльності Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.

8. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти.

9. Зміст права на самоврядування закладів освіти. Органи самоврядування закладів освіти.

Тема 40. Управління охороною здоров'я

План

1. Визначення охорони здоров'я як об'єкту державного управління.

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я.

3. Права і обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я. Державні гарантії права на охорону здоров'я.

4. Компетенція органів загальної компетенції щодо формування та реалізації державної політики охорони здоров'я.

5. Функції та повноваження спеціальних органів виконавчої влади в галузі управління охороною здоров`я.

6. Система закладів охорони здоров'я як об’єкти державного управління.

7. Функції органів місцевого самоврядування щодо забезпечення охорони здоров'я.

8. Державні гарантії щодо захисту здоров'я та життя медичних та фармацевтичних працівників.

Тема 41. Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні

План

1. Система державної санітарно-епідеміологічної служби.

2. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою.

3. Основні напрямки діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби та її. взаємодія з іншими організаціями.

4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд: правові засади здійснення та об'єкти нагляду.

5. Повноваження головного державного санітарного лікаря України.

6. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства.

7. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

8. Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

 

Тема 42. Управління в сфері науки

План

1. Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління.

2. Принципи державного управління в сфері науки.

3. Система державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності та їх повноваження.

4. Форми та методи державного регулювання та управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

5. Державні наукові та науково-технічні програми як об'єкт державного регулювання та управління.

6. Наукова і науково-технічна експертиза як елемент державного регулювання і управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

7. Система науково-технічної інформації.

8. Державна підтримка міжнародного науково-технічного співробітництва.

9. Суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності, їх адміністративно-правовий статус.

10. Адміністративно-правовий захист прав особи та громадянина в сфері інтелектуальної власності.

 

Тема 43. Управління в галузі праці та соціального розвитку

План

1. Загальна характеристика державної політики сприяння зайнятості населення.

2. Організаційні, правові та економічні гарантії забезпечення охорони праці в Україні.

3. Система та повноваження державних органів загальної компетенції в сфері регулювання та управління в галузі праці та соціального розвитку.

4. Міністерство праці та соціальної політики України – орган державного управління спеціальної компетенції, його завдання, функції та повноваження.

5. Система органів державного нагляду за додержанням нормативних актів про охорону праці, їх повноваження.

 

Тема 44. Управління промисловим комплексом України

План

1. Загальна характеристика промислового комплексу країни в умовах ринкових перетворень як об'єкту державного управління.

2. Основні завдання, принципи та напрями промислової політики, головні науково-технічні і виробничі пріоритети промислової політики.

3. Зміст державного регулювання та управління діяльністю промислового комплексу з боку державних органів загальної компетенції.

4. Міністерство промислової політики України – центральний орган виконавчої влади, який здійснює міжгалузеве управління промисловим комплексом, його структура, завдання, функції та повноваження.

5. Місце Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України в системі органів державного управління промисловим комплексом

6. Особливості державного управління промислово-фінансовими групами в Україні.

7. Компетенція органів виконавчої влади щодо розвитку та підтримки підприємництва в Україні

 

Тема 45. Управління агропромисловим комплексом

План

1. Правова основа організації та діяльності агропромислового комплексу країни.

2. Характеристика основних об'єктів управління в сфері агропромислового комплексу.

3. Особливості державного управління селянським (фермерським) господарством, як однієї з форм господарювання в агропромисловому комплексі.

4. повноваження органів загальної компетенції по формуванню та реалізації державної політики в сфері агропромислового комплексу.

5. Міністерство аграрної політики України – центральний орган виконавчою влади по здійсненню державної політики у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової, переробної та виноробної промисловості.

6. Правові основи діяльності Державного комітету рибного господарства України.

7. Основні завдання, функції, компетенція, структура та організація діяльності Державного департаменту ветеринарної медицини.

8. Роль територіальних органів виконавчою влади у здійсненні державного управління в сфері агропромислового комплексу.

 

Тема 46. Управління охороною навколишнього природного середовища та ядерною безпекою

План

1. Загальна характеристика навколишнього середовища як об'єкту державного управління та регулювання.

2. Безпосередні об'єкти охорони навколишнього природного середовища.

3. Екологічні права та обов'язки громадян, гарантії екологічних прав громадян.

4. Повноваження органів загальної компетенції в сфері охорони навколишнього природного середовища.

5. Система спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх компетенція (Міністерства екології та природних ресурсів України, Національного космічного агентства України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації).

6. Повноваження громадських об'єднань у галузі охорони навколишнього середовища.

 

Тема 47. Управління транспортом

План

1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління.

2. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України по здійсненню державного регулювання та державного управління транспортом.

3. Основні напрями діяльності, функції, компетенція, структура та організація діяльності Міністерства транспорту України як спеціально уповноваженого органу державного управління транспортом.

4. Правові основи організації та діяльності Державної служби автомобільних доріг України.

Тема 48. Управління в сфері зв’язку.

План

1. Єдина національна система зв'язку як об'єкт управління.

2. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у сфері державного регулювання та управління у сфері зв'язку.

3. Основні завдання, функції, повноваження та організація діяльності Державного комітету зв’язку та інформації України.

4. Управління відомчими мережами зв'язку, мережами технологічного зв'язку та мережами зв'язку подвійного призначення.

5. Повноваження місцевих рад у сфері управлінні зв'язком.

6. Ліцензування видів діяльності в галузі зв'язку – вид державного контролю в сфері зв'язку.

7. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

8. Правові основи діяльності та компетенція Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення.

 

Тема 49. Управління фінансами

План

1. Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами.

2. Компетенція органів загальної компетенції в сфері регулювання та управління фінансами.

3. Міністерство фінансів України – центральний орган виконавчої влади спеціальної компетенції, його завдання, функції, повноваження.

4. Правовий статус Державного казначейства України, його завдання, повноваження, система органів.

 

Тема 50. Національний банк України в системі органів управління фінансами.

 

План

1. Основні завдання Національного банку України.

2. Функції і права Національного банку України.

3. Взаємодія Національного банку України з іншими органами державного управління в сфері фінансів та кредиту.

4. Мережа та керівні органи Національного банку України.

5. Компетенція Правління Національного банку України та його Голови.

6. Правові основи функціонування депозитарію Національного банку України.

7. Правові основи, основні завдання, функції та права регіонального управління Національного банку України. Функції та основні напрями діяльності

8. Національної Платіжної Ради при Національного банку України.

 

Тема 51. Головне контрольне ревізійне управління України в системі органів управління фінансами.

План

1. Правові основи діяльності Головного контрольно-ревізійного управління України.

2. Завдання, функції та права Головного контрольно-ревізійного управління України, система його органів.

3. Система органів контрольно-ревізійної служби в Україні та їх повноваження.

4. Державні гарантії забезпечення діяльності працівників контрольно-ревізійної служби в Україні.

 

Тема 52. Рахункова палата України в системі органів державного контролю за використанням фінансів України.

План

1. Правовий статус Рахункової палати України.

2. Завдання та принципи діяльності Рахункової палати України.

3. Функції та повноваження Рахункової палати України.

4. Структура та організація діяльності Рахункової палати України.

5. Державні гарантії забезпечення діяльності Рахункової палати України.

 

Тема 53. Податкові органи в системі управління фінансами

План

1. Правові основи регулювання діяльності державної податкової адміністрації України.

2. Структура та завдання державної податкової адміністрації України.

3. Функції, права та обов'язки державних податкових адміністрацій.

 

Тема54. Управління в галузі зовнішньоекономічної діяльності

План

1.Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності як об'єкту державного управління.

2.Основні принципи державної політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

3.Організаційно-правові гарантії, які забезпечують реалізацію права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

4.Зміст державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5.Система загальних органів державного регулювання та державного управління зовнішньоекономічною діяльністю та їх компетенція.

6.Функції, права та обов'язки Міністерства економіки України в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

7.Роль Державної митної служби України в забезпечені державного контролю в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

8.Компетенція Національного банку України в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

9.Система органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю та їх компетенція.

10.Контрольні функції держави за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами підприємництва.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...