Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. Спеціальність: 7.060101 «Правознавство»ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

Спеціальність: 7.060101 «Правознавство»

 

Львів – 2012

Контрольні завдання для студентів заочної форми з дисципліни «Адміністративне право» складено у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти

Контрольні завдання для студентів заочної форми складені асистентом кафедри Дембіцькою С.Л.

 

_______ 2012 р. ___________

 

 

Контрольні завдання для студентів заочної форми з дисципліни «Адміністративне право» обговорено та схвалено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права ІНПП

 

Протокол № 1 від 22 серпня 2011 року

 

 

Завідувач кафедри

адміністративного

та інформаційного

права ________________________ д.ю.н., доц. Н.П. Бортник

 

 

Контрольні завдання для студентів заочної форми з дисципліни «Адміністративне право» обговорено та схвалено на засіданні науково-методичної ради ІНПП

 

 

Протокол № ___ від ________ 2011 р.

 

 

Пояснювальна записка

Навчальним планом зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» передбачено виконання контрольної роботи з дисципліни «Адміністративне право».

Контрольні завдання розроблено відповідно до навчальної програми курсу «Адміністративне право».

Контрольна робота виконується студентами заочної форми навчання після самостійного вивчення курсу «Адміністративне право».

Метою вивчення курсу єформування юриста з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», опанування повним інструментарієм науки фінансового права, формування умінь та навичок правильно застосовувати норм фінансового законодавства.

Завдання вивчення дисципліни

Студенти повинні знати:

М е т а к у р с у

о с в і т н я – засвоївши матеріал курсу, студенти та слухачі повинні знати:

на понятійному рівні: основні теоретичні положення, принципи, категорії адміністративного права, про рівень його розвитку; систему державного управління, формами та методами його здійснення, засоби забезпечення законності і дисципліни в управлінні;

на фундаментальному рівні: ознаки, особливості, сутність виконавчо-розпорядчої діяльності органів державного управління; організацією і адміністративно-правове регулювання управління господарською, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами;

на практично-творчому рівні: вимоги, які ставляться до юриста, орієнтуватись в чинному адміністративному законодавстві; перспективи реалізації положень Концепції адміністративної реформи в Україні.р о з в и в а ю ч а – опанувавши матеріал курсу, студенти та слухачі повинні уміти:

на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави щодо формування правника-професіонала високої професійної культури;

на евристичному (алгоритмічному) рівні: формувати власну точку зору з юриспруденції; правильно тлумачити норми адміністративного права і застосовувати їх до конкретних життєвих обставин.

на творчому рівні: використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності.

в и х о в н а

Зосереджуючи увагу на виховній меті, необхідно, щоб студенти університету твердо усвідомили, що державне управління є закономірною необхідністю існування та розвитку суспільства, держави, що реалізується через виконавчу гілку влади. Ефективне управління адміністративно-політичною, економічною та соціально-культурною сферою є запорукою стабільного соціально-економічного розвитку держави, становлення демократичних принципів її існування.

 

Порядок виконання роботи

1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитись з таблицею варіантів, визначити питання своєї контрольної роботи.

2. Знайти сторінки з питаннями, уважно їх прочитати, ознайомитись з методичними рекомендаціями та літературою до цього питання.

3. У списку літератури, розміщеному в методичних рекомендаціях, знайти за посиланням літературу, яку можна використовувати при розкритті питання (дозволяється використовувати іншу літературу за умови, якщо вона відповідає змісту питання і не є застарілою).

4. Ознайомитись з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

5. Відповіді на питання мають бути змістовними, точними, лаконічними.

6. Не допускається механічне переписування тексту з літератури.

 

Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотримуватись таких вимог:

1) Контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанту. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

2) Контрольна робота має бути виконана українською мовою, особисто студентом; сторінки слід пронумерувати і на кожній сторінці залишити поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;

3) Потрібно правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються: назва дисципліни, прізвище, ім’я та по-батькові, група, курс, навчальний заклад, номер залікової книжки студента;

4) Слід вказати номер варіанта (дві останні цифри залікової книжки);

5) Перша цифра по горизонталі, друга по вертикалі;

6) Номери і назви завдань вказуються безпосередньо перед їх виконанням;

7) Відповідь на кожне наступне питання повинно починатися з нової сторінки;

8) Відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил, скорочення слів не допускається, крім загальноприйнятих;

9) Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури (відповідно до вимог щодо оформлення списку використаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис;

10) Обсяг роботи повинен становити 20-25 сторінок (у зошиті) або 10-15 сторінок комп’ютерного набору у форматі А 4 (14 кеглем, 1,5 інтервал).

Варіанти контрольної роботи

Остання цифра номеру особової справи
 

Питання контрольної роботи

1.Державне управління. Елементи, риси, форми.

2.Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

3.Що розуміється під "рішеннями" та "діями (бездіяльністю)" органів, посадових осіб, які можуть бути оскаржені громадянами.

4.Провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі управління органами зв'язку.

5.Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень та їх характеристика.

6.Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

7.Провадження по виконанню постанови про винесення попередження.

8.Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета (грошей).

9.Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу.

10.Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права.

11.Провадження про виконання постанови про оплатне вилучення предмета.

12.Розгляд справи про адміністративне правопорушення.

13.Принципи адміністративного процесу.

14.Принципи і гарантії забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

15.Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

16.Порядок розгляду заяв (клопотань) та їх характеристика.

17.Порядок розгляду звернень громадян та їх характеристика.

18.Порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ.

19.Поняття, мета та види адміністративних стягнень.

20.Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення.

21.Поняття, підстави та принципи адміністративної відповідальності.

22.Порядок виконання постанови про винесення попередження.

23.Порядок виконання постанови про накладення штрафу.

24.Порядок відбування адміністративного арешту.

25.Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

26.Порядок і строки відшкодування майнової шкоди.

27.Порядок провадження по виконанню постанови про винесення попередження.

28.Повноваження органів виконавчої влади у сфері соціально-культурного будівництва.

29.Поняття адміністративного процесу, його зміст та загальні риси.

30.Поняття і структура сфери економіки.

31.Поняття національної безпеки.

32.Поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення.

33.Загальні засади адміністративної реформи.

34.Загальні положення провадження про звернення громадян.

35.Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

36.Звернення до виконання і порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

37.Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

38.Компетенція Верховної ради України з питань оборони.

39. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення

40.Адміністративний нагляд міліції як засіб забезпечення законності у державному управлінні.

41.Режим державної таємниці. Види режиму таємності. Правова база.

42.Ознаки державної таємниці. Охорона державної таємниці.

43.Режим державного кордону. Охорона державного кордону України. Елементи режиму охорони кордону. Правова база.

44.Митний режим. Цілі та види. Правова база.

45.Провадження по виконанні постанови про застосування виправних робіт.

46.Обчислення строків позбавлення спеціального права

47. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу

48. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

49. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови

50. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

51. Постанова по справі про адміністративне правопорушення

52. Особи які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення

53. Роль експерта у провадженні по справі

54. Органи правомочні здійснювати адміністративне затримання

55. Строки адміністративного затримання.

56. Особистий огляд і огляд речей.

57. Доставлення порушника

58. Складення протоколу і особи які мають право складати про адмінправопорушення.

59. Обставини що виключають провадження в справі про адмінправопорушення.

60. Порядок, завдання і розгляд справи про адмінправопорушення.

61. Органи лісового господарства.

62. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

63. Підвідомчість справ про адмінправопорушення органами внутрішніх справ

64.Підвідомчість справ про адмінправопорушення органами морського і річкового транспорту.

65. Підвідомчість справ про адмінправопорушення органами повітряного транспорту

66. Порушення законодавства про державну таємницю

67. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України.

68.Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень.

69. Вчинення насильства в сім»ї,невиконання захисного припису.

70. Правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції та сертифікації

71. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

72. Правопорушення в галузі громадського харчування

73. Правопорушення в галузі торгівлі

74. Правопорушення в галузі підприємницької діяльності

75. Правопорушення в галузі житлових прав громадян та житлового господарства

76. Порушення правил безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів

77. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць та невжиття необхідних заходів до їх усунення

78. Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного чи іншого сп»ягніння.

79. Правопорушення в галузі шляхового господарства і зв’язку

80. Правопорушення у сільському господарстві.

81. Правопорушення ветеринарно-санітарних правил.

82. Правопорушення у промисловості

83. Правопорушення у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів.

84. Правопорушення використання об’єктів тваринного світу.

85. Правопорушення в галузі використання природних ресурсів

86. Правопорушення в галузі охорони природи

87. Правопорушення що посягають на власність

88. Правопорушення в галузі охорони праці і здоров»я населення.

89. Які висуваються вимоги щодо оформлення звернень громадян?

90. Порядок виконання постанови про накладення штрафу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...