Главная Обратная связь

Дисциплины:


Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с6. Административное право: Учебник /Под ред. Л.Л. Попова. – М., 2002. – 697с.

7. Административноє право зарубежних стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

8. Административноэ право. Общая и особенная части. Под ред. Коренева А.П. – М., 1986. – 487с.

9. Адміністративна реформа в Україні: документи і матеріали // Український правовий часопис. -Вип. 4. - 1999.

10. Адміністративне право України / За ред. Ю.П. Битяка.- Харків: "Право".-2000.-520с.

11. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина /Ред. Колегія: В.Б. Аверянов (голова). – К., 2004. – 584с.

12. Адміністративне право України. Заг. ред. Ю.П. Битяк - Х., - 2001. – 528с.

13. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П.Битяка. - Харків, 2000. - с. 520.

14. Адміністративне право України: Підручник За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса, 2003. – 893с.

15. Адміністративне право: Навч.-метод, посіб. для студ. юрид. ф-ту / Т.О. Коломієць / Запоріз. держ. ун-т. Юрид. ф-т. Каф. конституц. та адм. права. - Запоріжжя, 2001. - с. 208.

16. Адміністративний процес: Навчальний посібник /За заг. ред. Д.ю.н., професора І.П. Голосніченка. К., - 2003. – 256 с.

17. Бандурка О.М., Тишенко М.М, Адміністративний процес: підручник для ВНЗ. К., 2002. – 288с.

18. Бахрах Д.Н. Административное право. Общая часть. - М., 1993., - 301с.

19. Бахрах Д.Н. Административные право. Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 368с.

20. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. Х., - 2000. – 520с.

21. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины. – Харьков: Одиссей, 1999. -224 с.

22. Біленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. Посібн. – К., 2004. – 176 с.

23. Бутко М., Мурашко М. Регіон у дзеркалі державного управління. // Віче. - 1997.- № 3.

24. Васильєв А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. – Х., 2003. – 288 с.

25. Ващенко С.В., поліщук Г.В. Адміністративно відповідальність. – Запоріжжя, - 2001, - 142с.

26. Виконавча влада і адміністративне право /за заг.ред. В.Б. Аверянова. – К., 2002. – 668с.

27. Воронов А.В. Проблемы теории административного права: сравнительно-правовое исследование. – СПб., 2001.- 220с.

28. Галаган И.А. Административная ответственность (материальное право). – Воронеж, 1988. – 184 с.

29. Голосніченко І. та інші. „Попереднє адміністративне розслідування, як стадія провадження в справах про адміністративні проступки ”/Право України/,2002 № 2 – с -27- 37., - 160с.

30. Голосніченко І.П. Адміністративне право України. /Основні категорії і поняття/. - Ірпінь, 1998р. – 450c.31. Голосніченко І.П., Колушко І.Б. До проблеми розмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду / Право країни, 2001, № 3 . – С.39-42., - 148с.

32. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф.Адміністративний процес: Навчальний посібник /За заг. ред. Доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. – К., 2003. – 256с.

33. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К., 2000.

34. Демський С.Е.,. Демський Е.Ф, Гіжевський В.К. Законодавство України про адміністративну відповідальність. Збірник нормативних актів. - К.: «Юрінком-Інтер», 2003

35. Державне управління: Навч. посіб. /А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. — К., 2003. — 343 с.

36. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. К. - 2003. - 384с.

37. Додин Е.В. Административная ответственность в свете Конституции Украины // Юридический вестник.- Одесса, 1997.- № 3. - С.70.

38. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Одеса, 2002.- 312 с.

39. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. – К., 1996, - 208с.

40. Коваль Л.В. Відповідальність за адміністративнимі правопорушення. – К., 1970, - 100 с..

41. Кодекс Украины об административных правонарушениях. Научно-практический коментарий – Х,- 2002, – 1040с.

42. Кодекс України „Про адміністративні правопорушення”: науково- практичний коментарій „ / изд.3-тье, под редакцій Василева А.С/- Х: ”Одисей”, 2002. – 1040 с.

43. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К. 1999, – 736с.

44. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. - 2002. - № 4. - С. 17-21., - 172с.

45. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

46. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. - М., 1978. - С. 82-84.

47. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура Право України 2003 рік, №2. – 22-25., - 164с.

48. Кузьменко О.В. Неюрисдикційні провадження. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В.Л. Ортинський. - Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАНС України – Вип 3. -2002. -318 с.

49. Лаврінчук І. Особливості правового регулювання проходження державної служби. // Право Ук­раїни.- № 3,- 2000.

50. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге. – К., - 576с.

51. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуал. вопр. правоприменения по делам об адм. правонарушениях. – Воронеж, 1990. – 207 с.

52. Махина С.Н. Административный процесс: проблемы теории, перспективы правового регулирования. Воронеж, Изд-во Воронежского гос. университета, 1999. - 203c.

53. Миронюк Р. Діяльність ОВС з виконання постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу: порядок та особливості. /Право України – 2001 №11 – с.60-63. – 156с.

54. Научно-практический коментарий Закона Украини ” Об обрщениях граждан” – К – 1997, „Правові джерела”- 137 с.

55. Нижник Н.Р. Государственно-управленчискиє отношения в демократическом обществе. – К., 1995. – 207 с.

56. Новіков В.В., Чистоклєтов Л.Г., Федоров М.П. Адміністративне право- Львів, 2001.- За ред. О.І. Остапенко.

57. Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

58.Онішенко Н. Юридичний процес як форма правової діяльності. Право України. 2002. №7. с.7-13., - 136с.

59.Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В. Адміністративне право: Навч. пос. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 536 с. / друк. арк. 30,1

60. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія: соціально правовий феномен і проблеми розвитку. – Львів, 1995. – 312с.

61. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і проблеми розвитку.- Львів: ЛІВС при НАВС України, 1995.

62. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень.- Львів, 2000.

63. Перепелюк В.Г „Адміністративний процес” – Чернівці : Рута, 2001 – 316 с.

64. Перепелюк В.Г. Адміністратвний процес. Загальна частина. Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене і доповнене. – К., 2004. – 368с.

65. Рогожин А., Цвік М. Правовий статус глави держави. // Право України. - № 7.- 2000 р.

66. Солоненко О.М. Делеговані повноваження органів державиої влади у структурі компетенції суб'єктів місцевого самоврядування. // Науковий вісник НАВС України. - № 3. - 2000 р.

67. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. - СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург). 2002. - 474 с.

68. Старилов Ю.Н. Административная юстиція. Теорія, история, перспективы. – М., 2001. – 304 с.

69. Стахурський М.Ф. Адміністративно процесуальне законодавство потребує оновлення/ Право України, 2001, № 10, - С.49-51., - 140с.

70. Стефанюк B.C. Запровадження адміністративних судів у контексті судово-правової реформи в Україні / Адміністративне судочинство в Україні: Книга перша. Адміністративно-процесуальний кодекс України (проект). Реформа судів. — Х., 2002.

71. Стефанюк В. „Щодо запровадження адміністративної юстиції в Україні” / „Право України” 1993 р.№ 9-10 – с.33-34.

72. Стефанюк В. Адміністративно-процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України. –1999.– №12. – С15. – 140с.

73. Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Право України. –1999.– №7. – С3.

74. Стефонюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Х., 2003. – 464 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...